POSTSCRIPTUM POLONISTYCZNE

21-05-2018

Cel i profil pisma

Postscriptum Polonistyczne” jest półrocznikiem krajowych i zagranicznych polonistów. Pismo ma charakter naukowy i jest redagowane przez polonistów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach związanych ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ oraz badaczy z zagranicznych uniwersytetów (Chiny, Czechy, Francja, Macedonia). Skład ekspertów Rady Naukowej, autorów i recenzentów ma charakter międzynarodowy.

„Postscriptum Polonistyczne” publikuje rozprawy poświęcone zagadnieniom z zakresu języka i literatury polskiej oraz szeroko rozumianej kultury polskiej (artykuły z zakresu antropologii kulturowej, studiów nad filmem i teatrem) ze szczególnym naciskiem na współczesny rozwój tych dziedzin. Przedmiotem zainteresowania jest także nauczanie kultury polskiej i języka polskiego jako obcego – zamieszczane są artykuły podejmujące problematykę nauczania języka polskiego, literatury i kultury obcokrajowców, nauczania polonistycznego wśród emigrantów, a także prezentujące praktykę glottodydaktyki polonistycznej. Drukowane są także rozprawy zawierające tematykę recepcji polskiej kultury i tekstów literackich poza granicami kraju.

 

Polityka otwartego dostępu

Polityka Open Acess – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów pisma, które znajdują się w zakładkach: Numer bieżącyNumery archiwalne oraz na platformie OJS.

Publikacja na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0) 

Autorzy tekstów zachowują pełne prawa autorskie do swoich tekstów.

Publikacja na licencji DOI.

„Przez „otwarty dostęp” do [recenzowanej literatury naukowej] rozumiemy jej swobodną do­stępność w publicznym Internecie, zezwalającą każdemu użytkownikowi na czytanie, ścią­ganie, kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie, wyszukiwanie i linkowanie do pełnych treści artykułów, sczytywanie ich w celu indeksowania, przekazywanie danych do oprogramowania lub wykorzystywanie ich w jakikolwiek legalny sposób bez finansowych, prawnych czy technicznych barier, innych niż te nieodłącznie związane z samym dostę­pem do Internetu. Jedyna możliwość ograniczania kopiowania i rozpowszechniania oraz ochrony wynikającej z prawa autorskiego ─ w tym aspekcie ─ może wynikać z niezbędnej autorskiej kontroli integralności jego pracy i zachowania prawa do bycia poprawnie ozna­czonym i cytowanym” .

Źródło: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/polish

Pismo jest archiwizowane przez Bibliotekę Narodową. Pełne teksty dostępne są także bezpłatnie w bazach: CEJSH, CEEOL, BazHum.

 

Zamieszczanie reklam

Czasopismo nie zamieszcza na swojej stronie reklam.