INFORMACJE DLA RECENZENTÓW I AUTORÓW

Zapraszamy do współpracy!!!

Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Wskazówki dla autorów).

Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego (2021, nr 1 • 27), jest już zamknięty. Prosimy o nadsyłanie materiałów do numeru drugiego pt. Nowa polonistyka, który planujemy wydać w 2021 r. Prosimy o nadsyłanie tekstów wraz z niezbędnymi załącznikami do 10.05.2021 r. 

 

Procedura przyjmowania i recenzowania tekstów Zasady etyki
Wskazówki dla autorów Informacje dla recenzentów

„Postscriptum Polonistyczne”, ISSN 1898-1593, email: postscriptum@us.edu.pl, www.postscriptum.us.edu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Accessibility