INFORMACJE DLA RECENZENTÓW I AUTORÓW

Zapraszamy do współpracy!!!

Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Wskazówki dla autorów).

Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego (2023, nr 1 • 31), jest już zamknięty.

Zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do kolejnych numerów „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanych na rok 2022.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 2 (32) 2023 – 30 kwietnia 2023, temat przewodni numeru:  literatura wobec problematyki ekologicznej.

 

 

Procedura przyjmowania i recenzowania tekstów Zasady etyki
Wskazówki dla autorów Informacje dla recenzentów

„Postscriptum Polonistyczne”, ISSN 1898-1593, email: postscriptum@us.edu.pl, www.postscriptum.us.edu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.