CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do współpracy!!!

Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Informacje dla recenzentów i autorów na stronie internetowej Postscriptum).

Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego (2022, nr 1 • 29), jest już zamknięty. Zachęcamy Autorów do przesyłania tekstów do drugiego numeru „Postscriptum Polonistycznego” zaplanowanego na rok 2022.

Termin nadsyłania tekstów:

nr 2 (30) 2022 – 30 kwietnia 2022, temat przewodni numeru: Współczesna polonistyka za granicą;

nr 1 (31) 2023 – 30 października 2022.

Accessibility