INFORMACJE DLA RECENZENTÓW I AUTORÓW

Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części.
Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.

W trosce o przejrzystość, rzetelność i uczciwość publikowanych artykułów oraz przeciwstawiając się zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja zwraca się z prośbą, aby Autorzy nadsyłanych tekstów zechcieli wyjaśnić w stosownym oświadczeniu dołączonym do tekstu:

 • wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
 • źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja jest przekonana, że wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting) pomoże uniknąć inicjowania procedur demaskujących i piętnujących nierzetelność naukową oraz naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce.

Prosimy Autorów o przesłanie skanu oświadczenia o zasadach związanych z ghostwriting i guest authorship.

Pobierz oświadczenie

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej i elektronicznej.


Procedura recenzowania tekstów

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w piśmie są recenzowane. Publikowane są artykuły, które uzyskały pozytywną opinię Kolegium Redakcyjnego i zostały zarekomendowane do druku przez recenzentów.
Teksty są recenzowane zgodnie z zasadami zalecanymi przez MNiSW.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Postscriptum Polonistycznym”

 • Do recenzji są proponowane artykuły, które zostały zarekomendowane przez redaktorów danego tomu i które uzyskały pozytywną ocenę Kolegium Redakcyjnego.
 • Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu i w miarę możliwości spoza Uniwersytetu Śląskiego oraz spoza Rady Programowej czasopisma.
 • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji. Sentencja dotyczy każdego artykułu. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji ani autorom, ani drugiemu recenzentowi.
 • Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.
 • Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.
  Pobierz formularz recenzji poszczególnych artykułów Pobierz formularz sentencji całego numeru

  Zasady edycji nadsyłanych tekstów

Długość nadsyłanych tekstów nie powinna przekroczyć 20 000 znaków.

Formatowanie tekstu

 • edytor Word,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
 • marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
 • wyrównanie lewostronne,
 • cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

Prosimy o stosowanie zapisu „oksfordzkiego” przypisów w tekście (Cudak 2009, 34), a „literatury” na końcu tekstu wg zasad:

 • Bartoszyński K., 2004, O tradycji w badaniach literackich, w: tegoż, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków.
 • Janion M., 1960, Tradycje i perspektywy metodologiczne badań genetycznych w historii literatury, w: Wyka K., red., Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 grudnia 1958, Wrocław.
 • Balcerzan E., 1964, Problém „důležitosti” elementů zobrazeného světa, przeł. Štindl K., „Česká literatura”, nr 6.
 • Lewiński D., 2004, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków.
 • Cudak R., red., 2008, Literatura polska w świecie, t. 2, Korespondencje, Katowice.
 • Waring R., 2010, Researching Vocabulary Acquisition in Extensive Reading, www.robwaring.org /presentations [dostęp: 17.11.2012].
 • Rusinek W., 2012, Bajka o człowieku, który nigdy nie czytał kryminału, „artPapier”, nr 203, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3316 [dostęp: 28.01.2015].

W przypadku tekstów wydanych w wersji papierowej, a opublikowanych również w Internecie, adres bibliograficzny powinien odnosić się do wydania papierowego.

Pobierz notę autorską

W przypadku powoływania się na teksty pochodzące z blogów, forów internetowych itp. należy podać skopiowany link wraz z datą dostępu:

 • http://annamucha.pl/index.php?m=strona_glowna [dostęp: 23.11.2014].

Prosimy dołączyć do tekstu notkę autorską (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje), streszczenie (abstrakt) – maks. 700 znaków ze spacjami oraz 2 – 4 słowa kluczowe.

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji (postscriptum@us.edu.pl).

Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.


Zasady etyczne „Postscriptum Polonistycznego”

„Postscriptum Polonistyczne” przestrzega zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (pobierz dokument PDF).

Odpowiedzialność Redaktora

 1. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
 2. Dokonując wyboru, Redaktor nie może kierować się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa, czy też filozofii politycznej Autora.
 3. Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji będą:
  – wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma
  – oryginalność nadesłanego tekstu
  – walory językowe nadesłanego tekstu
  – klarowność wywodu
  – zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia, naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu.

Polityka prywatności

Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, Redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:

 • Autora/Współautora tekstu
 • Recenzentów
 • Członków zespołu redakcyjnego
 • Wydawcy
 • Redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.

Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów

(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS)

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale „Polityka prywatności” niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

Obowiązki Recenzenta

 1. Recenzent dostarczy Redakcji informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 2. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.
 3. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
  Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności.
 4. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 5. Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.
 6. Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.
 7. Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
 8. Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.
 9. Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

Odpowiedzialność i obowiązki Autora

 1. Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.
 2. Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
 3. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
 4. Autorzy przedstawia pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
 5. Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
 6. Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych.
 7. Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Programowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
 8. Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań.
 9. Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włączając w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną.
 10. Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić się w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.
 11. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
 12. Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio – za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
 13. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do „Postscriptum Polonistycznego” do redakcji innych czasopism lub tomów.
 14. Nadsyłając tekst do „Postscriptum Polonistycznego”, Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
 15. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiału osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
 16. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji „Postscriptum Polonistycznego”, czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w strukturach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.
 17. Osoby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły, nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.
 18. Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.
 19. Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE) (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors

„Postscriptum Polonistyczne”, ISSN 1898-1593, email: postscriptum@us.edu.pl, www.postscriptum.us.edu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.

Accessibility