Wskazówki dla autorów

Zasady edycji nadsyłanych tekstów

Długość nadsyłanych tekstów wraz z bibliografią nie powinna przekroczyć 27 500 znaków ze spacjami.

Formatowanie tekstu:

 • edytor Word,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
 • marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
 • wyrównanie lewostronne,
 • cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.

Zasady sporządzania przypisów i bibliografii

Pobierz plik z zasadami

Prosimy o stosowanie systemu „harwardzkiego” przypisów w tekście (Cudak, 2021: 34), a „literatury” na końcu tekstu wg zasad:

Artykuły w języku polskim
System harwardzki z przecinkami (nazwa, rok)
1. Podstawą sporządzania przypisów jest bibliografia.
2. W bibliografii zamieszcza się wyłącznie pozycje przywołane w pracy.
3. Podstawowe wzory opisów bibliograficznych:

 • książka autorska (po nazwisku i inicjale imienia autora/autorów publikacji podaje się rok wydania):

  Jarosz E., 2001, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • praca zbiorowa (opis rozpoczyna się od podania nazwiska redaktora/redaktorów, następnie podaje się skrót „red.” oraz rok wydania):

  Dziewierski M., Pactwa B., red., 2020, Kultury i krajobrazy pamięci, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

 • opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej (należy podać zakres stron):

  Tarnowska B., 2019, „Dym koloru ochry”. Jerozolima Andrzeja Buszy, w: Kontynenty, T. 1, Studia i szkice o twórczości Andrzeja Buszy, red. M. Kisiel, J. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice–Rzeszów, s. 83–104.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie (należy podać zakres stron):

  Więcek-Gigla A., 2020, Rewolucje Mieczysława Szczuki, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (16), s. 1–10, https://doi.org/10.31261/SSP.2020.16.01.
  Trzeciak K., 2018, Materialistyczna krytyka literacka – niedokończony projekt, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 2 (12), s. 167–180.

 • tekst opublikowany na stronie internetowej (jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz daty dostępu):

  Piątkowska-Borek A., 2020, Czarna dziura jest naprawdę bardzo blisko Ziemi. Nowe odkrycie naukowców Europejskiego Obserwatorium Południowego (EOS), Wirtualna Polska, 8.05.2020, https://wiadomosci.wp.pl/czarna-dziura-jest-naprawde-bardzo-blisko-ziemi-nowe-odkrycie-naukowcow-europejskiego-obserwatorium-poludniowego-eos-6508412819375745a [dostęp: 17.02.2021].

4. Nazwy wydawców podaje się w pełnym brzmieniu.
5. Jeśli publikacji został nadany DOI, to należy go podać w formie hiperłącza (na końcu opisu bibliograficznego, po przecinku).
6. Opis publikacji obcojęzycznej podaje się w języku oryginału (np. „ed.”, Hrsg.”, „vol.”, „Teil”, „Bd.”, „no.”, „Nr.”), z wyjątkiem skrótu „s.”:

Cristià A., 2010, Phonetic enhancement of sibilants in infant-directed speech, „The Journal of the Acoustical Society of America”, vol. 128, no. 1, s. 424–434.

7. Jeśli w opisie bibliograficznym nazwisk należących do jednej kategorii jest więcej niż trzy po pierwszym nazwisku należy zastosować skrót „i in.”:

Heidegger M., 1999, Nietzsche, przeł. A. Gniazdowski i in., oprac. C. Wodziński, T. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

8. Jeśli w publikacji nie podano informacji o wydawcy, miejscu wydania, roku wydania, stosuje się skróty odpowiednio: „s.n.” lub „b.n.w.”, „s.l.” lub „b.m.w.”, „s.a.” lub „b.r.w.”.
9. Opisy publikacji tego samego autora należy uszeregować chronologicznie. Jeśli publikacje ukazały się w tym samym roku, to do roku wydania kolejnych publikacji uszeregowanych alfabetycznie należy dodać kolejne litery alfabetu:

Jarosz E., 2001a, Dom, który krzywdzi, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
Jarosz E., 2001b, Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Jarosz E., 2016, Children’s participation and civic involvement development, „Pedagogika Społeczna”, nr 2 (60), s. 89–109.

10. W przypisach bibliograficznych (które umieszcza się w nawiasach bezpośrednio w tekście) odwołania do publikacji przyjmują postać:

(Trzeciak, 2018; Mytych-Forajter, 2020)
(Gralewicz-Wolny, Kisiel, Mytych-Forajter, red., 2001)

11. Odwołania do stron lub zakresów stron podaje się po dwukropku umieszczonym po roku publikacji:

(Trzeciak, 2018: 168)

12. Publikacje przywołuje się w kolejności chronologicznej:

(Piotrowiak, 2017, 2020; Gołąb, 2018)

13. W przypisach nie stosuje się odwołań: „ibidem”, „tamże”, „idem”, „tenże” itp.

 

Artykuły w języku angielskim
Podstawowe wzory opisów bibliograficznych:

 • książka autorska:
  Odnośnik w tekście:
  (Bernard & Ryan, 2010, p. 12)
  References:
  Bernard, H., & Ryan, G. (2010). Analyzing qualitative data: Systematic approaches. Sage Publications.

 • opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej:
  Odnośnik w tekście:
  (Biedroń, 2012, pp. 80–82)
  References:
  Biedroń, A. (2012). Memory abilities in gifted foreign language learners. In M. Pawlak (Ed.), New perspectives on individual differences in language learning and teaching (pp. 77–96). Springer.

 • przekład książki:
  Odnośnik w tekście:
  (Habermas, 1971)
  References:
  Habermas, J. (1971). Knowledge and human interests (J. Schapiro, Trans.). Beacon Press.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie:
  Odnośnik w tekście:
  (Brookhart & Freeman, 1992, pp. 42–43)
  References:
  Brookhart, S. M., & Freeman, D. J. (1992). Characteristics of entering teacher candidates. Review of Educational Research, 62(1), 37−60.

 • opracowanie zamieszczone w czasopiśmie online:
  Odnośnik w tekście:
  (Jia et al., 2013)
  References:
  Jia, F., J. Chawhuaymak, M. R. Riley, W. Zimmt, & K. L. Ogden. 2013. “Efficient extraction method to collect sugar from sweet sorghum.” Journal of Biological Engineering, 7(1). https://doi.org/10.1186/1754-1611-7-1

 • artykuł prasowy online:
  Odnośnik w tekście:
  (Denhoed, 2021)
  References:
  Denhoed, A. Covering the Covid-19 crisis in the Navajo nation. The New Yorker, January 14, 2021. https://www.newyorker.com/culture/the-new-yorker-documentary/covering-the-covid-19-crisis-in-the-navajo-nation

Więcej przykładów:

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/in_text_citations_author_authors.html (APA, 7th edition – bez miejsc wydania)

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji (postscriptum@us.edu.pl) lub poprzez platformę OJS.

Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.

 

Prosimy dołączyć do tekstu notkę autorską zawierającą następujące informacje: stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje, streszczenie (minimum 150 słów) oraz 3 – 4 słowa kluczowe.

Notka autorska