Informacje dla recenzentów

Procedura recenzowania tekstów

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w piśmie są recenzowane. Publikowane są artykuły, które uzyskały pozytywną opinię Kolegium Redakcyjnego i zostały zarekomendowane do druku przez recenzentów.
Teksty są recenzowane zgodnie z zasadami zalecanymi przez MNiSW.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Postscriptum Polonistycznym”

  • Do recenzji są proponowane artykuły, które zostały zarekomendowane przez redaktorów danego tomu i które uzyskały pozytywną ocenę Kolegium Redakcyjnego.
  • Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu i w miarę możliwości spoza Uniwersytetu Śląskiego oraz spoza Rady Programowej czasopisma.
  • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji. Sentencja dotyczy każdego artykułu. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji ani autorom, ani drugiemu recenzentowi.
  • Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań.
  • Recenzenci kierują się zadami etyki i dobrymi praktykami określonymi w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.
  • Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.

Po zapoznaniu się z zasadami etyki prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia.

Pobierz formularz recenzji poszczególnych artykułów Pobierz formularz sentencji całego numeru