2002 (42-43)

 

Numer 2002 • 2-3 (42-43)
Redaktor numeru: Jolanta Tambor

Język polski na przełomie wieków

Zobacz lub pobierz plik na swój komputer

Licencja Creative Commons
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe

 

W numerze:

 • Prescriptum

O gramatyce:

 • Kleszczowa Krystyna: Słowotwórstwo w świetle historii
 • Janowska Aleksandra: Przestrzeń w opisie słowotwórczym
 • Burzywoda Urszula: Dzieje polskich zaimków

O leksyce:

 • Skudrzykowa Aldona: Dobry zwyczaj – ZAPOŻYCZAJ?
 • Krzyżyk Danuta: „Po nitce do kłębka”, czyli o mitologicznych związkach frazeologicznych
 • Żmigrodzki Piotr: Współczesne polskie słowniki synonimów
 • Kita Małgorzata: O paronimach, czyli wyrazach bliskobrzmiących. Pułapki leksykalne nie tylko dla cudzoziemców

O tekstach:

 • Warchala Jacek: Przemiany modelu rodziny jako czynnika poszerzania się sfery występowania języka potocznego
 • Jędrzejko Ewa: Urok językowej kurtuazji – czyli o przyjemności komplementowania dawniej i dziś
 • Jabczyk Joanna: Usprawiedliwienie jako językowy akt mowy
 • Zabierowska Krystyna: Powieść Kazimierza Brandysa „Obywatele” z perspektywy półwiecza

O nauczaniu języka polskiego jako obcego:

 • Piętkowa Romualda: O kulturowych uwarunkowaniach definiowania znaczeń leksemów w nauczaniu języka obcego
 • Lewkowicz Jo A.: Testowanie znajomości języka polskiego
 • Grybosiowa Antonina: Cudzoziemiec wobec języka i kultury polskiej

Poradnik:

 • Grzenia Jan: O niektórych imionach i nazwiskach
 • Dyktanda

Recenzje:

A. Skudrzyk, K. Urban: Mały słownik terminów z zakresu socjolingwistyki i pragmatyki językowej przez M. Kitę
K. Ożóg: Polszczyzna XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia przez P. Lesińską
J. Grzenia: Słownik imion przez J. Kuderę
A. Rejter: Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej przez M. Kitę

Kronika Szkoły:

 • Laur Plateranki