W

Maria Wacławek – dr, Katedra Polonistyki, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Doktor nauk humanistycznych z zakresu językoznawstwa, obecnie lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia), wcześniej (2008–2012) na Uniwersytecie Debreczyńskim (Węgry). Od 2003 roku związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, a od czasów studiów doktoranckich (2006) również z Katedrą Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej UŚ. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół JOS, językowo-kulturowych stereotypów, języka reklamy i frazeologii, glottodydaktyki, prawideł wymowy oraz warsztatów teatralnych. Prowadzi zajęcia z wymienionej tematyki w Polsce i zagranicą. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów (też we współautorstwie), dwóch rozdziałów w książkach oraz kilku recenzji.
E-mail: waclawek.maria@gmail.com

Anna Wal – dr hab., prof. UR, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska.
Literaturoznawczyni w Zakładzie Literatury Polskiej XX i XXI Wieku Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Główny obszar jej zainteresowań naukowych stanowi literatura polska XX wieku. Autorka książek Twórczość w cieniu menory. O prozie Adolfa Rudnickiego (2002) oraz Wierna życiu i literaturze. O pisarstwie Herminii Naglerowej (2014).
E-mail
: anwall@o2.pl

Bogdan Walczak – prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Polska.
Profesor senior UAM w Poznaniu i profesor zwyczajny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Główne obszary jego aktywności badawczej to: historia języka polskiego, współczesny język polski, kultura komunikacji językowej, socjolingwistyka, stylistyka, onomastyka, glottodydaktyka, językoznawstwo słowiańskie i ogólne.
E-mail: olak@amu.edu.pl

Aleksandra Walkiewicz – dr, Katedra Języków Romańskich, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska.
Autorka monografii i artykułów poświęconych polsko­ francuskiej gramatyce porównawczej oraz dydaktyce jpjo, ze szczególnym uwzględnieniem systemu czasownikowego i problematyki szyku. Opublikowała m.in.: Francuskie formy subjonctif i indicatif oraz ich polskie ekwiwalenty. Studium kontrastywne użyć w zdaniach złożonych (Toruń 2010), Revisiting the Correspondence Between the French Imparfait and the Polish Imperfective Aspect in the Distributed Grammar Framework, w: „Studies in Polish Linguistics” 7/2012 (z H. Włodarczyk), Teaching Word Order to Foreigners: From Theoretical Assumptions to Practical Solutions, w: „Kwartalnik Neofilologiczny” nr 4/2013 (z M. Gębką­ Wolak).
E-mail: aleksandra.walkiewicz@umk.pl

Lina Wasilewa alias Magdalina Mitrewa – dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka języka polskiego i bułgarskiego jako obcego, tłumaczka literatury polskiej; autorka książek pt. Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa (2004, wspólnie ze Stanisławem Dubiszem) oraz Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (2012); odznaczona polskimi nagrodami państwowymi (Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej).
E-mail: linawas@abv.bg

Kinga Wawrzyniak – dr, Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2004 roku współpracuje z UMK jako lektorka języka polskiego jako obcego. W latach 2007–2014 pracowała w KSF na Wydziale Filozoficznym UK w Bratysławie, początkowo na stanowisku lektora, a od 2011 r. – adiunkta. Specjalizuje się w nauczaniu przedmiotów językoznawczych, prowadziła także zajęcia na temat polskiego filmu, realiów oraz seminaria przekładowe.
E-mail: kingawaw@wp.pl

Ewa Wąchocka – prof. dr hab., Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się dramatem i teatrem XX wieku oraz teorią dramatu, zwłaszcza ewolucją form we współczesnej dramaturgii. Opublikowała monografie Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (1992), Autor i dramat (1999), Współczesne metody badań teatralnych (2003), Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie (2005). Jest także redaktorką lub współredaktorka prac zbiorowych Od symbolizmu do post-teatru (1996), Pohledy II – Punkty widzenia II (2004), Teatr – media – kultura (2006), Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie (2009). Współredaguje witrynę internetową www.teatry.art.pl.
E-mail: ewa.wachocka@us.edu.pl

Małgorzata Więzik – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka filologii polskiej i kulturoznawstwa. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in.: twórczość przedstawicieli szkoły ukraińskiej romantyzmu polskiego, folklor słowiański oraz podróżopisarstwo.
E-mail: malgorzata.wiezik@gmail.com

Tomasz Wicherkiewicz – dr hab. prof. UAM, Slavic-Eurasian Research Center, Hokkaido University, Hokkaido, Japonia; Katedra Orientalistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska.
Profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; stypendysta Hokkaido University; socjolingwista, badacz języków mniejszościowych i rzadziej używanych, mniejszości językowych, języków zagrożonych oraz polityki językowej, planowania językowego, dokumentacji i rewitalizacji języków. Honorowy Obywatel Gminy Wilamowice (od 2015 roku). Pomysłodawca i kierownik projektu „Dziedzictwo językowe Rzeczypospolitej. Baza dokumentacji zagrożonych języków”.
E-mail: wicher@amu.edu.pl

Anna Wileczek – dr, Zakład Literatury i Kultury Języka, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska.
Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz The International Association for Research in L1 Education. Zajmuje się analizą języka i dyskursu dzieci i młodzieży, dyskursem edukacyjnym oraz kompetencjami komunikacyjno-informacyjnymi. Jest autorką i współautorką monografii, m.in.: „Jest i więcej prawd w piśmie”. Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście Biblii (1994); Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium jako strategia formy (2010); Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015).
E-mail: wileann@gmail.com

Emilia Wilk – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej. Absolwentka filologii polskiej (dwóch specjalności: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego wśród cudzoziemców) na Uniwersytecie Śląskim. Publikowała recenzje w „artPAPIERze”. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze polskiej wydawanej po 1989 roku. Przygotowuje rozprawę doktorską, której celem będzie omówienie twórczości Małgorzaty Szejnert.
E-mail: emilia-wilk@tlen.pl

Maciej Witkowski – dr hab., Katedra Pedagogiki, Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza, Polska.
Profesor Akademii WSB; do jego głównych zainteresowań badawczych należą: metodologia badań międzykulturowych, badania nad sytuacją Romów, problemy ruchów etnicznych, narodowych, sprawy mniejszości bezpaństwowych, komunikacja międzykulturowa. Autor książki Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce (2016).
E-mail: mwitkowski@wsb.edu.pl

Bożena Witosz – prof. zw. dr hab., Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Polska.
Jej zainteresowania badawcze skupione są wokół tekstologii lingwistycznej, genologii, stylistyki oraz teorii literatury. Jest autorką monografii Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego (na przykładzie literatury polskiej) (1988), Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji (1997), Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca XX wieku (2001), Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki (2005), Dyskurs i stylistyka (2009), współautorką pracy Style literatury (po roku 1956) (2003). Jest redaktorką serii „Język Artystyczny”, wchodzi w skład kolegium redakcyjnego roczników „Stylistyka” oraz „Tekst i Dyskurs/Text und Diskurs”. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Stylistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN.
E-mail: witoszb@gmail.com

Maria Wojtak – prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.
Zainteresowania naukowe: stylistyka (teoretyczna, praktyczna, historyczna), historia języka, kultura języka, tekstologia, genologia, dyskursologia, prasoznawstwo. Autorka artykułów i rozpraw dotyczących teorii stylu, kształtowania się odmian stylowych polszczyzny i ich dziejów, w tym zwłaszcza stylu artystycznego (na przykładzie dramatu), urzędowego, naukowego i religijnego, pojęcia gatunku, relacji gatunek – tekst, charakterystyki wybranych gatunków wypowiedzi: gatunki prasowe; modlitwa, kazanie i list pasterski oraz inne formy przekazu religijnego; gatunki urzędowe; teksty użytkowe; zagadnienia etykiety językowej (w perspektywie diachronicznej i synchronicznej); pojęcie sprawności komunikacyjnej i błędu; różnorodne kwestie związane z funkcjonowaniem takich pojęć, jak: styl (styl funkcjonalny), dyskurs, gatunek. Autorka 290 prac naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: O języku i stylu Wesela Stanisława Wyspiańskiego (1988); Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVII wieku (1993); Gatunki prasowe (2004); Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych (2008, 2010); Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy (2010); Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, seria Teolingwistyka, t. 9, 2011; O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice (2014).
E-mail: maria.wojtak@poczta.umcs.lublin.pl

Anna Wolny – dr, Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Ukończyła pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filologii portugalskiej, których część spędziła w Lizbonie oraz Kurytybie. Obroniła pracę doktorską pt. Nem polonesa, nem judia. A polaca na literatura brasileira do sec. XX (Ani Polka, ani Żydówka – polaca w literaturze brazylijskiej XX wieku). Interesuje się tożsamością kobiecą, teoriami feministycznymi i gender studies.
E-mail: anna.wolny@uj.edu.pl

Małgorzata Wójcik-Dudek – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, WydziałHumanistyczny, Uniwersytet Śląski w  Katowicach, Polska.
Przez wiele lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego w II LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Naukowo zajmuje się dydaktyką literatury oraz literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka książek: (Prze)Trwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka (2007), W(y)czytać Zagładę. Praktyki postpamięci w polskiej literaturze XXI wieku dla dzieci i młodzieży (2016).
E-mail: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

Agnieszka Wójtowicz-Zając – doktorantka, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Krytyk literacki (publikowała m.in. w „artPAPIERZE”, „Opcjach”, „Śląsku”, „Toposie”), autorka artykułów i esejów publikowanych w tomach naukowych.
E-mail: agnieszka-wojtowicz1@wp.pl

Łukasz Wróblewski – mgr, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, słuchacz podyplomowych studiów z wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Zajmuje się problematyką afektów, a w szczególności wstrętu w literaturze i sztuce. Publikował m.in. w „Masce”, monografiach pokonferencyjnych oraz na portalu kulturalnym Wywrota.pl, z którym współpracuje w charakterze recenzenta.
E-mail: lukasz2.wroblewski@uj.edu.pl

Maria Wtorkowska – dr, docent, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Wykłada przedmioty językoznawcze na lublańskiej polonistyce. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego języka polskiego i słoweńskiego, nauczania języka polskiego jako obcego, JOS, frazeologii porównawczej oraz bilingwizmu dziecięcego. Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów. Wypromowała ponad czterdziestu polonistów. Współorganizatorka międzynarodowej konferencji Dwujęzyczność indywidualna i grupowa (Lublana 2011) oraz Sympozjum Jubileuszowego z okazji 10. rocznicy utworzenia lublańskiej polonistyki (Lublana 2015), do powstania której się przyczyniła.
E-mail: mwtorkowska@yahoo.com