R

Anita Račáková – Mgr., PhD., Katedra Języków Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.
Adiunkt w Katedrze Języków Słowiańskich Wydziału Filozoficznego UMB. Prowadzi zajęcia z translatoryki (tłumaczenie konsekutywne i symultaniczne, tłumaczenie dla instytucji UE, przekład tekstów specjalistycznych – użytkowych, reklamowych, ekonomicznych, prawnych i prawniczych, naukowych). W pracy naukowej zajmuje się dydaktyką tłumaczenia z języków pokrewnych, słowacko-polskim dialogiem międzykulturowym i badaniami porównawczymi nad kolokacjami.
E-mail: anita.racakova@umb.sk

Jana Raclavská – doc. PaedDr., Ph.D., Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska.
Pracuje w Zakładzie Polonistyki Katedry Slawistyki UO. Prowadzi zajęcia z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, historii języka, stylistyki i frazeologii. Naukowo zajmuje się historią języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim. Z tego zakresu opublikowała m.in. monografie: Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku (Polský jazyk na Těšínsku v XIX. století) i Historia języka polskiego na Śląsku Cieszyńskim do roku 1848. Jest współredaktorką pisma „Studia Slavica”.
E-mail: jana.raclavska@osu.cz

Małgorzata Radkiewicz – dr hab., prof. UJ, Instytut Sztuk Audiowizualnych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
Filmoznawczyni, zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce. Wyrazem jej zainteresowań są publikacje: „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek (2010) oraz książka: Oblicza kina queer (2014). Ponadto autorka książek: W poszukiwaniu sposobu ekspresji. O filmach Jane Campion i Sally Potter (2001), „Młode wilki” polskiego kina. Kategoria gender a debiuty lat 90. (2006). Koordynatorka projektu badawczego NCN: Pionierki kina i fotografii w Galicji 1896–1945. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2015.
Kontakt: m.radkiewicz@uj.edu.pl

Marcin Raiman – mgr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Instytut Filologii Romańskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Lektor języka portugalskiego. Zajmuje się historią i obecną sytuacją języka polskiego w Brazylii oraz polityką językową w Europie i Ameryce Południowej. Opublikował teksty: Pogranicze w twórczości Ádáma Bodora (2010), Conceptualização da actividade mental na língua portuguesa (współautor, 2011), Rumantsch grischun – ponaddialektalny język retoromański w Szwajcarii (2012).
E-mail: zold83@gmail.com

Iwan Rajczew – dr, Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, Bułgaria.
Autor rozprawy doktorskiej pt. Obraz żołnierza-tułacza w literaturze polskiej. Interesuje się literaturą średniowiecza oraz literaturą okresu II wojny światowej. Jest tłumaczem poezji z języka polskiego i niemieckiego. Jego przekłady opublikowano na łamach serii zbiorów „Пресътворение”, 2001, 2002.
E-mail: brougham1977@abv.bg

Teresa Rączka – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Podstawowe zainteresowania: literatura romantyczna (ze szczególnym uwzględnieniem literatury polsko-inflanckiej i ukraińskiej), literatura polska na wschodnich pograniczach w kontekście studiów postkolonialnych, pogranicze polsko-bałtyckie, kartografia XVII-XIX w., związki geografii i literatury, przekład artystyczny. Opublikowała na te tematy kilka rozpraw w Polsce i na Łotwie. Otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów w kategorii wyróżnione rozprawy doktorskie.
E-mail: terenia.raczka@interia.pl

Anastasia Reis – MA, Institut für Slavistik, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Oldenburg, Niemcy.
Urodziła się w Omsku (Rosja), studiowała filologię niemiecką na Omskim Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym oraz germanistykę i filologię słowiańską na Uniwersytecie im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu
(Niemcy), gdzie pracuje w Instytucie Slawistyki. Realizuje badania: „Endogenne i egzogenne zmiany językowe w mikrojęzykach w zakresie morfologii fleksyjnej: język łemkowski pomiędzy polszczyzną, słowacczyzną a ukraińszczyzną”. Jej zainteresowania naukowe to: słowiańskie językoznawstwo porównawcze, lingwistyka korpusowa, zmiany językowe, socjolingwistyka oraz lingwistyka kontaktowa, mikrojęzyki słowiańskie.
E-mail: anastasia.reis@web.de

Kamen Rikew – dr, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.
Pracownik Katedry Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego (2000–2011), lektor języka, literatury i kultury bułgarskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (od 2011 r.). Autor antologii literatury polskiej od średniowiecza do oświecenia Зубър, видра и паун (2008) oraz ponad pięćdziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych w językach bułgarskim, polskim, ukraińskim. Zainteresowania badawcze: bułgarsko-polskie stosunki literackie i kulturowe, historia kultury narodów bałkańskich i słowiańskich, chrześcijańskie korzenie bułgarskiej i polskiej literatury.
E-mail: kamenrikev@yahoo.co.uk

Joanna Rokita-Jaśkow – dr hab. prof. UP, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Polska.
Od ponad dekady zajmuje się badaniami i dydaktyką z zakresu przyswajania języków obcych przez małe dzieci. Autorka ponad 40 publikacji, w tym 3 monografii, m.in.: Foreign language learning at pre-primary level: parental aspirations and educational practice (Kraków 2013). Założycielka kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli języków obcych dzieci. Organizatorka międzynarodowej konferencji Child Foreign Language Learning. Reconciling theory and practice (Kraków 2016).
E-mail: jrokita@up.krakow.pl

Lidia Romaniszyn-Ziomek – dr, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska.
W latach 2013–2015 pracowała w Portugalii jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Lizbonie. W swoich badaniach koncentruje się na literaturze XIX i XX wieku. Jest autorką monografii Między filozofią a dramatem. „Maria Stuart”, „Balladyna”, „Beatryks Cenci” (2012) oraz współautorką książki „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie (2016).
E-mail: lidia_romaniszyn@op.pl

Stanisław Rosiek – prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.
Historyk literatury, eseista i wydawca. Związany zawodowo z Uniwersytetem Gdańskim, pełnił funkcję prodziekana ds. nauki, kierownika Filologicznego Studium Doktoranckiego. Jest autorem prac: Zwłoki Mickiewicza. Próba nekrografii poety (1997), [nienapisane] (2008), Władza słowa: szkice, notatki, świadectwa (2011). Wspólnie ze Stefanem Chwinem napisał nagrodzoną przez Fundację im. Kościelskich książkę Bez autorytetu. Szkice (1981), jest współautorem Słownika schulzowskiego (2003) oraz cyklu pięciu podręczników dla szkół średnich przeznaczonych do nauki języka polskiego (Między tekstami). Wspólnie z Marią Janion zredagował trzy tomy z serii Transgresje (Galernicy wrażliwości, Osoby, Maski).
E-mail: rosiek@terytoria.com.pl

Anna Roter-Bourkane – dr, Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Naucza grupy na każdym poziomie zaawansowania, specjalizuje się w przybliżaniu cudzoziemcom zagadnień kulturowych i literackich. Nie stroni do nowych mediów, na zajęciach lubi wykorzystywać ich możliwości. Prowadzi wykłady po angielsku o historii materialnej XIX wieku w ramach programu AMU PIE.
E-mail: arobou@amu.edu.pl

Agata Rudzińska – mgr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe to: teatr, teatr telewizji, film (szczególnie polski) oraz nauczanie języka polskiego jako obcego. Absolwentka Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Dwa lata pracowała w charakterze lektora języka polskiego jako obcego na Kazachskim Uniwersytecie Stosunków Międzynarodowych i Języków Obcych im. Abyłaj Chana w Ałmaty w Kazachstanie. Od kilku lat współpracownik, a od 2014 roku pracownik Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Prowadziła zajęcia lektoratowe, wykłady i seminaria w zagranicznych ośrodkach akademickich m.in. w Brazylii, Indonezji, Malezji, Kazachstanie, Rosji, Chorwacji i Kanadzie. 
E-mail: agatarudzinska@gmail.com

Renata Rusin Dybalska – dr, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska.
Językoznawczyni, pracownik naukowy Uniwersytetu Karola w Pradze. Interesuje się przede wszystkim językoznawstwem pragmatycznym, medioznawstwem oraz glottodydaktyką. Jest autorką kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach naukowych oraz w pracach zbiorowych (m.in. w Polonistyce bez granic, red. R. Nycz, Kraków 2010); napisała też kilka książek (m.in. Sekundarne gatunki mowy w reklamie, Praga 2010).
E-mail: renata.rusindybalska@ff.cuni.cz

Andrzej Ruszer – dr, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych, Pekin, Chiny.
Językoznawca, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Za główną dyscyplinę swoich zainteresowań naukowych uważa pragmatykę językową. Interesuje się teorią tekstu i dyskursu, a ponadto zagadnieniami języka prawa w odmianie prawnej i prawniczej oraz genologią tekstów prawnych. Jest autorem podręcznika Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomu B2 i C1 (Kraków 2011).
E-mail: andrzej.ruszer@gmail.com

Janusz Ryba – prof. dr hab., Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zainteresowania badacza koncentrują się na epoce oświecenia. Najważniejsze oświeceniowe postaci i zjawiska, na których skupiła się jego uwaga, to: twórczość Jana Potockiego, kultura maskarady, salony, konwersacja, styl życia elit społecznych i umysłowych. Jest autorem około 70 publikacji. Najważniejsze pozycje: Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego (1993), Maskarady oświeconych (1998), Uwodzicielskie oblicza oświecenia I (1994), Uwodzicielskie oblicza oświecenia II (2002), W kręgu oświeceniowej parodii (2004) i Oświeceniowe tutti frutti. Maskarady – konwersacja – literatura (2009).
E-mail: janusz.ryba@us.edu.pl

Renata Ryba – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z literaturą staropolską, zwłaszcza wiekiem siedemnastym, a tu – barokową epiką. Interesują ją też dziewiętnastowieczne nawiązania do epok dawnych. Publikacje książkowe: „Książę Wiśniowiecki Janusz” Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej w XVII wieku, Katowice 2000; Literatura staropolska wobec zjawiska niewoli tatarsko­ tureckiej, Katowice 2014.
E-mail: ryba.r@wp.pl