L

Agnieszka Latos – dr, Katedra Italianistyki i Iberystyki, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Warszawa, Polska.
Jej główne zainteresowania naukowe to: językoznawstwo teoretyczne i kontrastywne, językowe wyrażanie pojęć i złożonych relacji semantycznych, rozwój semantyczny wyrazów, akwizycja gramatyki języka drugiego L2. Autorka monografii Factual Concessive Connectors. A contrastive analysis in Italian and Polish (Munich, 2006) oraz szeregu artykułów poświęconych zagadnieniom językoznawczym w obszarach zainteresowań naukowych. W latach 2012–2017 współpracowniczka międzynarodowego projektu naukowego VILLA ANR­ ORA, oraz jego kontynuacji VILLA follow­ up GDRI SLAT.
E-mail: alatos@swps.edu.pl

Sarah LeFanuPhD, niezależna badaczka, Bristol, Wielka Brytania.
Brytyjska pisarka i biografka, autorka m.in.: Despatches from the Frontiers of the Female Mind (1986), In the Chinks of the World Machine: Feminism and Science Fiction (1988), Rose Macaulay: A Biography (2003) i drugiej części biografii Macaulay, Dreaming of Rose: A Biographer’s Journal (2013) oraz S is for Samora: A Lexical Biography of Samora Machel and the Mozambican Dream (2012). Jej najnowsze dzieło pt. Something of Themselves: Kipling, Kingsley, Conan Doyle and the Anglo-Boer War zostało wydane w 2020 przez Hurst Publishers. W latach 80. XX w. LeFanu była redaktorką w The Women’s Press, gdzie opracowała przełomową listę feministycznych pozycji science fiction. Przez wiele lat wykładała literaturę brytyjską i wiedzę o społeczeństwie na Uniwersytecie Bristolskim.
E-mail: sarah.lefanu@gmail.com

Wojciech Lemański – mgr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Magister filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe: literatura romantyzmu, feminizm, gender studies.
E-mail: lemanski.wojciech1@gmail.com

Olga Leszkowa – doc. dr, Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii, Uniwersytet Moskiewski, Rosja.
Zajmuje się teorią i praktyką przekładu tekstów specjalistycznych. Prowadzi lektorat i konwersatoria języka polskiego dla studentów slawistyki i rusycystyki, kurs wykładów z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, proseminarium poświęcone problemom słowotwórstwa polskiego, kursy monograficzne z leksykologii i leksykografii polskiej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych teorii i praktyce nauczania polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym.
E-mail: olleshkova@gmail.com

Pavlo Levchuk – mgr, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska.
Asystent w Zakładzie Językoznawstwa. Publikował artykuły i recenzje w „Poradniku Językowym” i „LingVariach” oraz w tomach zbiorowych i pokonferencyjnych w Polsce i na Ukrainie. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, której celem będzie analiza trójjęzyczności ukraińsko­-rosyjsko-polskiej Ukraińców niepolskiego pochodzenia.
E-mail: p.levchuk@ispan.waw.pl

Yi Lijun – prof., Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University), Pekin, Chińska Republika Ludowa.
Wybitna tłumaczka. W jej dorobku naukowym znajdują się takie prace, jak Literatura polska (1999) i Historia polskiej literatury powojennej (2004), a także ponad 20 artykułów naukowych. Do jej najważniejszych przekładów należą: Henryka Sienkiewicza Krzyżacy (tłum. Yi Lijun, Zhang Zhenhui, wyd. 1996), Ogniem i mieczem (tłum. Yi Lijun, Yuan Hanrong, wyd. 1997), Adama Mickiewicza Pan Tadeusz (tłum. Yi Lijun, Lin Hongliang, wyd. 1998), Dziady (tłum. Yi Lijun, Lin Hongliang, Zhang Zhenhui, wyd. 2015), Olgi Tokarczuk Prawiek i inne czasy (tłum. Yi Lijun, Yuan Hanrong, 2003), Dom dzienny, dom nocny (tłum. Yi Lijun, Yuan Hanrong, 2007) i in. Za swoją działalność otrzymała wiele nagród i odznaczeń: odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Narodowej w 1984 roku, odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej w 1997 roku, w 2000 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski uhonorował ją Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, w 2007 roku otrzymała tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. W 2018 roku odebrała najbardziej prestiżową nagrodę w chińskim kręgu tłumaczy literackich za całokształt dorobku zawodowego. Jest laureatką programu Ambasador Polszczyzny w kategorii Ambasador Polszczyzny poza Granicami Kraju.
Rok 2019 okazał się rokiem niezwykłym. 10 października Akademia Szwedzka ogłosiła przyznanie Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla za rok 2018. To wydarzenie wywołało ogromne poruszenie w chińskich kręgach literackich, medialnych i wydawniczych oraz lawinowy wzrost zainteresowania Olgą Tokarczuk. Niemały udział w sukcesie pisarki mają tłumacze jej utworów. Prof. Yi Lijun to niedościgniona tłumaczka literatury polskiej. Już na początku XXI w. przetłumaczyła dwie powieści Tokarczuk: Prawiek i inne czasy oraz Dom dzienny, dom nocny. Pani Profesor poznała Olgę Tokarczuk w 2008 roku. Okazało się, że obie doskonale się rozumieją w wielu kwestiach, dlatego utrzymują ze sobą kontakt już od dziesięciu lat. Podczas wywiadu prof. Yi Lijun bardzo często nawiązywała do tej przyjaźni, jednocześnie dzieląc się refleksjami, które snuła w trakcie tłumaczenia powieści Tokarczuk. Jest to niezwykle cenne podsumowanie kunsztu pracy tłumacza, stanowiące źródło inspiracji dla kolejnych pokoleń tłumaczy literackich.

Li Yinan – dr, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.
W latach 2012–2015 pracowała jako dyplomatka w Ambasadzie ChRL w Polsce. Od 10 lat zajmuje się literaturą polską oraz jej recepcją w Chinach i chińsko-polskim dialogiem międzykulturowym. Autorka kilkunastu prac poświęconych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury polskiej.
E-mail: liyinan@bfsu.edu.cn

Barbara Liberda – Instytut Języka Angielskiego, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Studentka 2 roku filologii angielskiej ze specjalnością nauczycielską oraz informatyczną na Uniwersytecie Śląskim. Zainteresowania: gramatyka opisowa oraz różnice międzyjęzykowe. Miłośniczka podróży i poznawania nowych kultur.
E-mail
: barbaraliberda@wp.pl

Amelia Liczewa – prof. dr hab., Zakład Teorii Literatury, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego, Bułgaria.
Jest autorką monografii teoretycznoliterackich Historie głosu, Teoria literatury (współautorka), Głosy i tożsamości w poezji bułgarskiej, Polityka dnia bieżącego, Krótki słownik terminów literackich (współautorka), Literatura. Lornetka. Mikroskop. Opublikowała także tomiki poetyckie. Jej wiersze tłumaczono na język francuski, niemiecki, hiszpański, polski, słowacki, chorwacki, węgierski. Redaktorka „Gazety Literackiej” oraz czasopisma „Literatura”. Członkini rady redakcyjnej czasopisma „Nauczanie języków obcych i glottodydaktyka”.
E-mail: licheva@yahoo.com

Ewa Lipińska – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się sprawy Polonii (m.in.: procesy adaptacyjne emigrantów, zagadnienia związane z identyfikacją etniczną, dwujęzyczność i szkolnictwo polonijne) oraz dydaktyka języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczanie pisania. Sprawom tym poświęciła wiele artykułów oraz monografie (m.in.): Język ojczysty, język obcy, język drugi (2003), Polskość w Australii (2013), Między językiem ojczystym a obcym (2012, współaut). Autorka licznych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego; współredaktorka prac zbiorowych – ostatnia: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych.
E-mail: ewa.lipinska@uj.edu.pl

Karolina Lisczyk – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze współczesnym językiem polskim, w szczególności jego gramatyką oraz semantyką. Od 2009 roku uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Jest autorką monografii Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie (Katowice 2015). Razem z Marcinem Maciołkiem współredagowała książki Ruch w języku – język w ruchu (2012) oraz Granice w języku – język w granicach (2014).
E-mail: karolina.lisczyk@wp.pl

Iwona Loewe – dr hab., Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zainteresowania naukowe: problemy konstrukcji analitycznych w polszczyźnie w perspektywie stylistycznej, składniowej i leksykalnej, zagadnienia pragmatyczno-stylistyczne tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radiowa, telewizyjna, zapowiedź prasowa), zagadnienia genologiczno-komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź, flesz), strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych w nowych odsłonach (autotematyzm, sposoby pozyskiwania odbiorcy, przemiany strategii dyskursywnych; nowe gatunki). Autorka monografii Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski (2001) i Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (2007), współredaktorka antologii Język w mediach (2012) oraz monografii zbiorowej Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (2014).
E-mail: loewe@op.pl