K

Zbigniew Kadłubek – dr hab., Katedra Literatury Porównawczej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kierownik Katedry Literatury Porównawczej, filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz. Autor szkiców o dawnej i współczesnej kulturze Śląska, retoryce, literaturze średniowiecznej, ekspresjonizmie niemieckim. Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach i publikacjach zbiorowych oraz kilku książek, w tym dwóch poświęconych teologii św. Piotra Damianiego, napisanych po śląsku Listów z Rzymu czy podejmującej problem nowej komparatystki Świętej Medei, która była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia 2011 w kategorii eseistyka. Jest także współautorem (z prof. Aleksandrą Kunce) zbioru esejów pt. Myśleć Śląsk.
E-mail: kadlubek@pseudonim.pl

Wojciech Kalaga – prof. dr hab., Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Teoretyk literatury i kultury, tłumacz, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk (od 2007), członek m.in.: International Comparative Literature Association, International Association for Semiotic Studies, Polish Association for the Study of English, The Charles S. Peirce Society (1988–1998), Polskiego Towarzystwa Semiotycznego, Australian Modern Language and Literature Association (1990–1995), Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, Komitetu Neofilologicznego PAN (Sekcja Literaturoznawcza (1986–1988). Autor książek: Mental Landscape: The Development of the Novel of Samuel Beckett (1981), The Literary Sign: A Triadic Model (1986), Nebulae of Discourse: Interpretation, Textuality, and the Subject (1997), Mgławice dyskursu: podmiot, tekst, interpretacja (2001), Mlhoviny discursu. Subjekt, text, interpretace (2006) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
E-mail: wojciech.kalaga@us.edu.pl

Aleksandra Kalisz – dr, Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Asystent w Instytucie Języka Polskiego, a także członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. W roku 2012 ukończyła filologię polską, w 2018 – Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół języka telewizji, genologii lingwistycznej, komunikologii i socjolingwistyki. Obroniła rozprawę doktorską na temat telewizji tematycznej w perspektywie genologicznej. Od kilku lat współpracuje ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej UŚ.
E-mail: o.kalisz@gmail.com

Andrzej Kaliszewski dr hab., prof. UJ, Instytut Dziennikarstwa, Mediów Komunikacji Społecznej, Wydział Zarządzania Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą genologii dziennikarskiej, reportażu i literatury faktu, kultury współczesnej oraz literatury światowej i polskiej XX i XXI wieku. Opublikował m.in.: Gry Pana Cogito (monografia twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 1982, Łódź 1990), Nostalgia stylu. Neoklasycyzm liryki polskiej XX wieku w krytyce, badaniach i poetykach immanentnych (Kraków 2007), Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku (Warszawa 2012) i Mistrzowie polskiego reportażu wojennego (1914–2014) (Kraków 2017).
E-mail: andrzej.kaliszewski@uj.edu.pl

Anna Kałuża – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Krytyczka literacka, zajmuje się najnowszą poezją polską oraz zjawiskami na styku sztuki, estetyki i literatury. Autorka kilku książek, m.in.: Bumerang. Szkice o poezji polskiej przełomu XX i XXI wieku (2010); Wielkie wygrane. Wspólne sprawy poezji, krytyki i estetyki (2011); Pod grą. Jak dziś znaczą wiersze, poetki i poeci? (2015).
E-mail: anna_kaluza@poczta.onet.pl

Agnieszka Kania – doktorantka, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Pracuje w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie. Uczy języka polskiego i wiedzy o kulturze. Jest sekretarzem jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego w Katowicach, wiceprzewodniczącą krakowskiego Stowarzyszenia Polonistów. Zajmuje się edukacją polonistyczną w kontekście tożsamości narodowej i postawy patriotycznej oraz dydaktyką języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej. Jest autorką kilkunastu artykułów metodycznych oraz współautorką cyklu podręczników Czarowanie słowem.
E-mail: agn.kania@uj.edu.pl

Iwona Kaproń­ Charzyńska – dr hab., prof. UMK, Instytut Językoznawstwa, Katedra Języka Polskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polska.
Językoznawca, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie logopedii. Jej zainteresowania badawcze obejmują leksykę współczesnej polszczyzny, morfologię, pragmatykę, problemy teoretyczne językoznawstwa oraz rozwój mowy dziecka. Jest autorką trzech monografii: Derywacja ujemna we współczesnym języku polskim. Rzeczowniki i przymiotniki (Toruń 2005), Pragmatyczne aspekty słowotwórstwa. Funkcja ekspresywna i poetycka (Toruń 2014) i Kształtowanie się systemu językowego w zakresie kategorii przypadka rzeczowników u dzieci 5- i 6-letnich (Toruń 2016, wspólnie z Joanną Kamper­ Warejko).
E-mail: ikap@umk.pl

Panajot Karagiozow – prof. dr hab. Wydział Filologii Słowiańskich, Uniwersytet Sofijski, Sofia, Bułgaria.
Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Slawistów. Zainteresowania badawcze: historiografia słowiańska, partie polityczne w literaturach słowiańskich (słowiański partiocentryzm), słowiańscy święci męczennicy. Tłumacz poezji Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz innych poetów międzywojennych. Ostatnio opublikował: Славянските свети мъченици. Светост и канонизация. Хронология и типология (Słowiańscy święci męczennicy. Świętość i kanonizacja; Chronologia i typologizacja. Krytyka i apologia słowiańskiego męczennictwa), Календари, мъченици, поети. Статии по полска история и литература (Kalendarze, męczennicy, poeci. Artykuły o polskiej historii i literaturze).
E-mail: pkaragyozov@slav.uni-sofia.bg

Andrzej Karcz – dr, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska.
Wykłada w Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2006 pracował na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich w University of Kansas. Wykładał również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, University of Chicago i University of Pittsburgh. Publikował w czasopismach polskich i amerykańskich oraz w tomach zbiorowych. Jest autorem książek The Polish Formalist School and Russian Formalism (Kraków 2002) i Teksty z daleka i bliska. Szkice nie tylko o literaturze (Kielce 2003), redaktorem tomu Czesława Miłosza „Mój wileński opiekun“. Listy do Manfreda Kridla (1946-1955) (Toruń 2005) oraz współredaktorem antologii Polonistyka po amerykańsku. Badania nad literaturą polską w Ameryce Północnej (1990-2005) (Warszawa 2005).
E-mail: alk17@wp.pl

Katarzyna Karwowska – dr, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Polska.
W latach 2000-2008 pracowała jako lektorka języka niemieckiego w Akademii Leona Koźmińskiego i w Wyższej Szkole Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie. Od 2006 r. jest wykładowcą języka niemieckiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe to literatura tworzona współcześnie przez Polaków w Niemczech, a także „późni przesiedleńcy” w literaturze. W 2014 r. obroniła rozprawę doktorską pt. „Wypędzeni do raju”. Portret własny późnych przesiedleńców z Polski w literaturze polskiej w Niemczech.
E-mail: kat_kar@poczta.onet.pl

Peter Káša – doc., PhDr, CSc., Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Preszowski, Słowacja.
Gwarant programu studiów środkowoeuropejskich ukierunkowanych na kulturalny areał środkowej Europy (szczególnie krajów V4 i Ukrainy). Program studiów nastawiony jest na język polski i kulturę polską oraz język słowacki i kulturę słowacką dla zagranicznych studentów. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim komparatystyka literacka w środkowoeuropejskim kontekście kulturowym, czego wyrazem są monografie i podręczniki, np. Między estetyką a ideologią (2001), Między tekstami a kulturami (2011), Od romantyzmu do realizmu (2013). Studia i artykuły publikuje przede wszystkim w Polsce, w Czechach i na Węgrzech.
E-mail: peter.kasa@unipo.sk

Helena Kazancewa – doc. dr, Katedra Językoznawstwa Teoretycznego i Słowiańskiego, Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku, Białoruś.
Wykładowca. Zainteresowania naukowe: polonistyka, slawistyka, etnolingwistyka, socjolingwistyka, badania pograniczy językowych.
E-mail: kazancewa@yandex.by

Maryna Kazłouskaya – dr, Liceum Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, Białoruś.
Wykłada język i literaturę białoruską. Tłumaczy poezję polską XX wieku na język białoruski. Jest współautorką dwujęzycznego wydania Raportu z oblężonego Miasta i wybranych utworów Herberta (Wrocław 2006), a także białoruskiego przekładu Ziemi Urlo Miłosza (Mińsk 2011). Przełożyła na język białoruski wybór wierszy Różewicza (Mińsk 2012).
E-mail: marynja@gmail.com

Marta Kaźmierczak – dr, Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, Polska.
Anglistka, rusycystka, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorką prac z zakresu przekładoznawstwa i recepcji, dotyczących m.in. Leśmiana, Tolkiena, Lermontowa, Miłosza. Rozprawę doktorską poświęciła rosyjskim i angielskim przekładom poezji Leśmiana w aspekcie intertekstualnym. Jest autorką książki Przekład w kręgu intertekstualności. Na materiale tłumaczeń poezji Bolesława Leśmiana (Warszawa 2012).
E-mail: mkazmierczak@uw.edu.pl

Magdalena Kempna-Pieniążek – dr, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Redaktor naczelna dwutygodnika kulturalnego „artPAPIER”. Zajmuje się przede wszystkim estetyką noir i neo-noir oraz kinem autorskim. Autorka książek: Formuły duchowości w kinie najnowszym (2013), Marzyciele i wędrowcy. Romantyczna topografia twórczości Wernera Herzoga i Wima Wendersa (2013) oraz Neo-noir. Ciemne zwierciadło czasów kryzysu (2015).
E-mail: magdalena.kempna@us.edu.pl

Anna Kisiel – dr, WSB, Dąbrowa Górnicza, Polska.
Dr Anna Kisiel jest adiunktem na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. W swojej pracy doktorskiej badała etyczny potencjał ciała w teorii i sztuce Brachy L. Ettinger. Jej zainteresowania badawcze obejmują teorię matrycową, studia nad traumą, teorię fotografii oraz ciało i kobiecość w sztukach wizualnych i literaturze.
E-mail: akisiel@wsb.edu.pl

Piotr Kilanowski – dr, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia.
Interesuje się literaturą XX wieku, poezją (głównie polską) i jej przekładem. Opublikował m.in. książkowe wydania tłumaczeń wierszy Zbigniewa Herberta, Anny Świrszczyńskiej (na portugalski) i Paula Leminskiego (na polski). Wśród pozycji złożonych do publikacji w 2018 roku znajdują się m.in. tomiki Wisławy Szymborskiej, Jerzego Ficowskiego i Władysława Szlengla. Wśród tłumaczeń drukowanych w czasopismach są m.in. przekłady Aleksandra Wata, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Josifa Brodskiego i Stanisława Lema. Zredagował i opracował książki Memórias de luz (2015) i Leituras e reflexões (1998). Autor ok. 30 artykułów i rozdziałów
prac naukowych poświęconych literaturze.
E-mail: emaildopiotr@gmail.com

Joanna Kisiel – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania koncentrują się na sztuce interpretacji jako formie opisu świata i jednostki, związkach poezji i wyobraźni w XX wieku, poszukiwaniach egzystencjalnego wymiaru literatury. W swych pracach podejmuje namysł nad doświadczeniami skończoności, samotności i straty oraz lękiem i bezsennością w literaturze XX i XXI wieku. Opublikowała: Retoryka i melancholia. O poezji Jana Lechonia (Katowice 2001), Chwile ulotne. O poezji Ryszarda Kapuścińskiego (Katowice 2009), Imiona lęku. Szkice o poetach i wierszach (Katowice 2009), Tropy samotności. O doświadczeniu egzystencji w poezji (Katowice 2011).
E-mail: joanna.kisiel@op.pl

Marian Kisiel – prof. dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz Polskiego PEN Clubu. Opublikował kilkanaście książek o polskiej literaturze XX wieku, w których podjął problematykę historii literatury jako nauki o literaturze, kultury literackiej jako wyzwania rzuconego socjologii lektury, krytyki literackiej jako wyznania autobiograficznego, literatury emigracyjnej jako splotu programów i postaw ideowych, poezji jako doświadczenia.
Kontakt: marian.kisiel@us.edu.pl

Michał Kisiel – student, Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jego zainteresowania naukowe obejmują teorię literatury ze szczególnym uwzględnieniem różnych strategii czytania, dekonstrukcji oraz badań nad wyobraźnią poetycką.
E-mail: michalakisiel@gmail.com

Beata Kiszka – dr, Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zainteresowania naukowe: onomastyka (ze szczególnym uwzględnieniem antroponimii i onomastyki literackiej), semantyka, historia języka polskiego. Ważniejsze publikacje: Słowna wędrówka z „biegunem”, „ceklownikiem” i „wagusem”… – w poszukiwaniu zaginionych synonimów leksemu „włóczęga” 2013, w: Mitrenga B., red., Linguarum silva, t. 2: Słowo – znaczenie – relacja w języku i w tekście, Katowice.
E-mail: beatakiszka4@wp.pl

Małgorzata Kita – prof. dr hab., Instytut Językoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Pisze prace naukowe dotyczące współczesnej polszczyzny (zwłaszcza języka mediów, języka prywatnego i potocznego, grzeczności językowej), genologii językoznawczej (wywiad prasowy), komunikacji werbalnej, stylistyki językoznawczej, glottodydaktyki. Jest organizatorką cyklu konferencji internetowych poświęconych rozmowie i współredaktorką zbiorów studiów o rozmowie: Porozmawiajmy o rozmowie. Lingwistyczne aspekty dialogu (Katowice 2003), Dialog a nowe media (Katowice 2004), Czas i konwersacja. Przeszłość i teraźniejszość (Katowice 2006). Jej artykuły ukazały się m.in. w „Biuletynie Polskiego Towarzystwa Językoznawczego”, „Stylistyce”, „Socjolingwistyce” „Języku Artystycznym” oraz w pracach zbiorowych. Jest autorką książek: Wywiad prasowy. Język — gatunek — interakcja (Katowice 1998), Językowe rytuały grzecznościowe (Katowice 2005), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości (Katowice 2007), Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców zaawansowanych) (Katowice 1998, 2009, 2017), a także współredaktorką antologii Język w mediach (Katowice 2012, 2014). Pomysłodawczyni i organizatorka cyklu Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną.
E-mail: malgorzata.kita@us.edu.pl

Ryszard W. Kluszczyński – prof. dr hab. Katedra Mediów i Kultury Audiowizualnej, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska; Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Polska.
Zajmuje się problematyką sztuki nowych mediów, awangardowym filmem i sztuką wideo, teorią sztuki i jej najnowszymi tendencjami, jak również zagadnieniami cyberkultury oraz społeczeństwa informacyjnego i sieciowego. Uprawia też krytykę artystyczną. Opublikował m.in. książki: Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, 2010; Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, 2001 (wydanie drugie: 2002); Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, 1999 (wydanie drugie: 2002); Obrazy na wolności. Studia z historii sztuk medialnych w Polsce, 1998; Awangarda. Rozważania teoretyczne, 1997; Film – sztuka Wielkiej Awangardy, 1990. W latach 1990–2001 kurator filmu, wideo i sztuk multimedialnych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, autor wielu międzynarodowych wystaw i projektów artystycznych. W roku 2010 kurator Międzynarodowego Biennale Sztuki Współczesnej „Mediations” w Poznaniu. Od 2011 roku dyrektor artystyczny międzynarodowego projektu Art & Science Meeting w Centrum Sztuki Współczesnej – Łaźnia, Gdańsk.
E-mail: rwk@uni.lodz.pl

Krzysztof Kłosiński – prof. zw. dr hab., Instytutu Literaturoznawstwa,  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk literatury polskiej, teoretyk literatury, tłumacz, Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2012). Autor książek: Mimesis w chłopskich powieściach Orzeszkowej (1990), Wokół „Historii maniaków”. Stylizacja, brzydota, groteska (1992), Eros, dekonstrukcja, polityka (2000), Poezja żalu (2001), W stronę inności. Rozbiory i debaty (2006) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
Kontakt: krzysztof.klosinski@us.edu.pl

Michał Kłosiński – dr hab., Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Profesor uczelni na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Członek Utopian Studies Society oraz The Society for Utopian Studies, uczestnik Paris Program in Critical Theory. Ostatnio opublikował: Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja – immersja – utopia (2018). W 2019 otrzymał stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Obszar jego zainteresowań stanowią studia nad utopiami, groznawstwo, teoria oraz filozofia literatury.
E-mail: michal.klosinski@us.edu.pl

Krzysztof Koc – dr hab., Pracownia Innowacji Dydaktycznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Autor książki Czytanie świata. Reportaże Ryszarda Kapuścińskiego w edukacji polonistycznej (Poznań 2007) i współautor podręcznika akademickiego dydaktyki kształcenia polonistycznego Innowacje i metody. W kręgu teorii i praktyki (Poznań 2011), publikował m.in. w „Polonistyce”, „Nowej Polszczyźnie”, „Polonistyce. Innowacjach” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych. Wiele napisanych przez niego artykułów dotyczy reportażu. Właśnie ukazała się jego nowa książka zatytułowana Lekcje myślenia (obywatelskiego). Edukacja polonistyczna wobec współczesnego świata (Poznań 2018).
E-mail: kocyk@amu.edu.pl

Paulo Cesar Kochanny  – ekspert ds. polonijnych, Konsulat Generalny RP w Kurytybie, Brazylia.
Interesuje się Polonią w Kurytybie, folklorem, historią polskiej emigracji do Brazylii.
E-mail: paulo.kochanny@msz.gov.pl

Krasimira Kolewa – dr, Uniwersytet Szumeński im. Konstantina Presławskiego, Szumen, Bułgaria.
Członek Komisji Bałkanistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Zainteresowania badawcze: językoznawstwo słowiańskie i bałkańskie, antropologia kulturowa, kontakty językowe i kulturowe. Członek zespołu Klejner Balkansprachatlas.
E-mail: krdkoleva@abv.bg

Hanna Komorowska – prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Wykłada lingwistykę stosowaną i dydaktykę języków obcych w Uniwersytecie SWPS i Uniwersytecie Warszawskim. Po upadku komunizmu przewodniczyła Komitetowi Ekspertów ds. nauczania języków obcych i reformy kształcenia nauczycieli w Polsce. Była prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, prezesem Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego, polskim delegatem w Grupie Projektowej ds. Języków Nowożytnych przy Radzie Europy i członkiem powołanej przez Unię Europejską Grupy Wysokiego Szczebla ds. Wielojęzyczności. Obecnie pełni funkcję konsultanta Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, przewodniczy też Komitetowi selekcyjnemu polskiej edycji European Language Label. Jest rzeczoznawcą do spraw programów i podręczników do nauki języków obcych MEN, współautorką Europejskiego portfolio dla studentów – przyszłych nauczycieli języków i autorką licznych publikacji z dziedziny metodyki nauczania języków obcych oraz kształcenia nauczycieli.
E-mail: hannakomo@data.pl

Ewa Kołodziejek – prof. dr hab., Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Polska.
Kierownik Zakładu Etnolingwistyki i Kultury Języka Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Internetowej Poradni Językowej, członek prezydium Rady Języka Polskiego, przewodnicząca Zespołu Kultury Żywego Słowa RJP, członek PTJ­ u, TMJP, Komisji Socjolingwistyki przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka rozpraw z zakresu socjo- i etnolingwistyki: Gwara środowiskowa marynarzy na tle subkultury marynarskiej (1994), Człowiek i świat w języku subkultur (2005, wyd. II poszerz. 2015). Autorka książek z zakresu poprawności językowej i kultury języka, m.in.: Poprawna polszczyzna w praktyce. Poradnik dla tych, którzy chcą dobrze mówić i pisać po polsku (1998, wyd. II popr. 2002), Licz się ze słowami… Językowa corrida 3 (2003), Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN (2010). Popularyzuje wiedzę o języku, uczestniczy w kampanii społecznej „Język urzędowy przyjazny obywatelom”.

E-mail: biuro@ewakolodziejek.pl

Kinga Kosmala – dr, University of Chicago, USA.
Jej zainteresowania skupiają się wokół literatury polskiej. Pracuje jako lektor języka polskiego, prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania. Jest autorką książki Ryszard Kapuściński: Reportage and Ethics or Fading Tyranny of the Narrative.
E-mail: kkmaciej@uchicago.edu

Joanna Kot – dr, Wydział Języków Obcych i Literatur, Uniwersytet Northern Illinois, USA.
Wykłada filologię polską i rosyjską. Interesuje się przede wszystkim polskim i rosyjskim dramatem modernistycznym oraz gender studies. Jest autorką książki Distance Manipulation. The Russian Modernist Search for a New Drama (Evanston 1999) oraz licznych artykułów, w tym Body/Mind and Female/Male: Behind the Facades of 1930’s Polish ‘Women’s Drama’ (2007) i Nowatorstwo podmiotu w dramacie Marceliny Grabowskiej „Sprawiedliwość” (2010).
E-mail: jkot@niu.edu

Adriana Kovacheva – dr, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Była doktorantką w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu. Jest lektorką języka bułgarskiego i tłumaczką. Interesuje się przekładami poezji polskiej na język bułgarski, istnieniem pół-sobowtórów w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Stefana Pyrwanowa, Anny Kamieńskiej i Dory Gabe, Wisławy Szymborskiej i Błagi Dimitrowej, a także historią oraz teorią przekładu. Tłumaczy literaturę piękną i fachową. Jest autorką artykułów dotyczących przekładu i recepcji literatury polskiej w Bułgarii, opublikowanych m.in. w tomach z serii Literatura polska w świecie (Katowice 2010, 2012) oraz monografii Teorie wywrotowe. Antologia przekładu (Poznań 2012).
E-mail: anikovacheva@mail.bg

Jerzy Kowalewski – dr, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie, Ukraina.
Jest polonistą (absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego), od 1996 r. – nauczycielem języka polskiego jako obcego, od 1998 r. – nauczycielem, lektorem, wykładowcą, metodykiem nauczania języka i kultury polskiej na Białorusi i Ukrainie. W latach 2005-2008 pracował w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się nauczaniem kultury polskiej poza Polską. Jest autorem i propagatorem tzw. programu kulturowego w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Tej tematyki dotyczą publikacje zebrane w tomie Kultura polska jako obca? (Kraków 2011). Jest autorem zbioru lekcji realizowanych metodą kulturową Myślę po polsku (Drohobycz 2008) oraz poradnika metodycznego Jak uczyć języka polskiego i kultury polskiej na Ukrainie (Kraków 2013), a także współautorem materiałów do nauki języka polskiego na Wschodzie Co nas łączy (Kraków 2008, 2010) i podręcznika międzykulturowego Jestem stąd (Lwów 2013).
Kontakt: kowalewskijerzy@wp.pl

Jadwiga Kowalikowa – prof., zw. dr hab., Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Językoznawca o wieloletnim stażu nauczyciela praktyka i dydaktyka języka polskiego. Autorka wielu opracowań teoretycznych z dydaktyki polonistycznej (m.in. wydanej w 2009 roku książki Narodziny nauczyciela polonisty) oraz licznych podręczników szkolnych do kształcenia językowego dla szkół ponadpodstawowych, a także publikacji popularnonaukowych (jak: Vademecum dla licealisty, maturzysty, polonisty czy ABC… Wiedzy o języku polskim). Współautorka programu nauczania Barwy epok.
E-mail: jadwiga.kowalik@uj.edu.pl

Filip Kozina – dr, Katedra Języka i Literatury Polskiej, Instytut Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich, Uniwersytet w Zagrzebiu, Chorwacja.
W 2013 r. obronił pracę doktorską na temat Europy Środkowo-Wschodniej w prozie Andrzeja Stasiuka. Publikuje prace dotyczące współczesnej polskiej prozy oraz recepcji literatury polskiej w Chorwacji, tłumaczy z języka polskiego na chorwacki.
E-mail: fkozina@ffzg.hr

Krystyna Koziołek – dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się etyką lektury, komparatystyką literacką i filozofią edukacji. Autorka książki Czytanie z innym. Etyka – lektura – dydaktyka oraz wielu publikacji z zakresu dydaktyki, teorii lektury i historii czytania. W przygotowaniu jest jej książka Sceny pierwotne lektury.
E-mail: krystynakoziolek@wp.pl

Ryszard Koziołek – dr hab. prof. UŚ, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autor książek: Zdobyć historię. Problem przedstawienia w „Twarzy księżyca” Teodora Parnickiego (1999), Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy (2009), Znakowanie trawy albo praktyki filologii (2011), a także edycji Tylko Beatrycze Teodora Parnickiego w serii „Biblioteka Narodowa”. Wiceprezes Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego, członek redakcji pism „Świat i Słowo” oraz „Śląskie Studia Polonistyczne”. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia w dziedzinie eseistyki.
E-mail: ryszard.koziolek@us.edu.pl

Krzysztof Krasuski – prof. dr hab., Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk współczesnej literatury i krytyki. Jego najważniejsze publikacje to: Normy i formy. K. Troczyński – teoretyk i krytyk literatury (1982), Społeczne ramy literatury. Wątki socjologizujące w polskiej krytyce literackiej (1989), Dylematy współczesności literackiej (2005), Na obrzeżach arcydzieł (2009), jest także redaktorem prac zbiorowych: Krainy pozyskane i utracone. Problem w literaturach Europy Środkowej (2005) i Herbert Środkowoeuropejczyk (2011).
E-mail: krzysztof.krasuski@us.edu.pl

Ałła Krawczuk – doc. dr, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.
Zainteresowania naukowe dotyczą frazeologii, gramatyki konfrontatywnej, pragmalingwistyki, zwłaszcza etykiety językowej, glottodydaktyki. Autorka ponad 100 artykułów naukowych, z których część poświęcona jest nauczaniu języka polskiego w środowisku ukraińskojęzycznym oraz kilku podręczników do nauki języka polskiego na Ukrainie, m.in. Leksykologia i kultura języka polskiego w 2 tomach, 2011, Jestem stąd, 2013 (współautor: Jerzy Kowalewski). Członkini rad naukowych wydawnictw w Polsce: „Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Roczniki Humanistyczne”, „Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze”, „Kwartalnik Polonicum”.
E-mail: allakrawczuk@gmail.com

Anna Krawczyk – mgr, Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
W swojej pracy naukowej podejmuje różnorodne, nie zawsze literackie tematy. W ramach doktoratu śledziła wzajemne relacje stroju i literatury. Dodatkowo uczestniczyła w projekcie mającym przywrócić recepcji przedwojenną poetkę Kazimierę Alberti.
E-mail: kardhen@gmail.com

Danuta Krzyżyk – dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów pragmalingwistyki, frazeologii, ortografii i dydaktyki języka, a także zaburzeń w komunikacji językowej. Opublikowała ponad 80 artykułów, jedną monografię, cztery współautorskie książki, podręcznik do nauki języka dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest autorką i współautorką kilku zbiorów sprawdzianów językowych i ortograficznych, a także programu komputerowego „Dyktando”. Jest członkiem Komisji Dydaktycznej RJP, Komisji Ortograficzno-Onomastycznej RJP, członkiem Koła sympatyków Komisji Języka Religijnego RJP, a także członkiem Towarzystwa Miłośników Języka. Od 2009 roku jest rzeczoznawcą MEN.
E-mail: danuta.krzyzyk@us.edu.pl

Małgorzata Książek-Czermińska – prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.
Historyk literatury polskiej, teoretyk literatury, członek Rady Naukowej IBL PAN, przewodnicząca Międzynarodowego Naukowego Komitetu Studiów Polonistycznych (2001–2006), organizatorka II Kongresu Polonistyki Zagranicznej (Gdańsk 2001). Otrzymała nagrodę za rok 2007 im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych za wybitne osiągnięcia w teorii literatury. Autorka książek: Czas w powieściach Parnickiego (1972), Teodor Parnicki (1974), Autobiografia i powieść, czyli pisarz i jego postacie (1987), Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie (2000), Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry (2005) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
E-mail: spomkc@univ.gda.pl

Agnieszka Kulig – doktorantka, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień pokonywania uczniowskich barier odbiorczych w obrębie literatury za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz nieliterackich tekstów kultury (dzieła plastyczne). Jako autorka narzędzi dydaktycznych bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczym „Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej”.
E-mail: agnieszka2.kulig@uj.edu.pl

Michał Kumor – mgr, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University), Pekin, Chińska Republika Ludowa.
Absolwent studiów licencjackich Uniwersytetu Śląskiego na kierunku filologia angielska, specjalność tłumaczeniowa z językiem chińskim. Obecnie magistrant kierunku tłumaczenia chińsko­ polskie na Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych.

Kamila Kuros­ Kowalska – dr, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Językoznawca i logopeda, adiunkt w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W 2016 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską zatytułowaną Metody stymulowania rozwoju słownictwa w języku polskim u dzieci dwujęzycznych na emigracji. Autorka i współautorka wielu publikacji, zwłaszcza z zakresu logopedii, bilingwizmu, lapsologii, lingwistyki dyskursu i kultury języka. W działalności badawczej oraz praktyce logopedycznej koncentruje się w szczególności na zagadnieniach związanych z dwujęzycznością i zaburzeniami mowy. Zainteresowania naukowe to bilingwizm, akwizycja języka, zaburzenia językowe, sprawności językowe i komunikacyjne. Najważniejsze publikacje: Poprawność językowa i jej wpływ na komunikację wśród dzieci i młodzieży ze szkół polskich za granicą (Kielce 2019, współautor: N. Moćko), Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym. Studium przypadku (Katowice 2016), Komunikacja międzyludzka w opinii współczesnych uczniów – przyczyny powstawania barier komunikacyjnych i sposoby radzenia sobie z nimi (Kraków 2014, współautor: N. Moćko).
E-mail: kamila.kuros@gmail.com

Koichi Kuyama – dr, Instytut Polski w Tokio, Japonia.
Wieloletni wykładowca Tokijskiego Uniwersytetu Studiów Międzynarodowych. Specjalizuje się w kulturze i języku polskim, szczególnie w literaturze romantycznej i powojennej kinematografii polskiej. W 2013 r. otrzymał z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Jedna z jego najważniejszych publikacji to: Sonety Mickiewicza a sonet rosyjski w dobie romantyzmu (Stęszew 1996). Jest także autorem materiałów pomocniczych do nauki języka i pisma japońskiego.
E-mail: koichi.kuyama@sea.plala.or.jp

Katarzyna Kwapisz Williams – dr, Visiting Fellow w Centrum Studiów Europejskich, Australijski Uniwersytet Narodowy w Canberze.
Przedmiotem jej badań jest antropologia literatury, literatura mniejszościowa i narracje migracyjne, a jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kulturowych skutków migracji, zagadnień pamięci, inności/obcości i utopii. Jest autorką licznych publikacji, m.in. specjalnego numeru „Life Writing” pt. Displaced Women: East European-Australian postwar narratives (2014), Life narratives, common language and diverse ways of belonging (2015) oraz Between utopia and autobiography.
E-mail: kasia.williams@anu.edu.au

Kyrc Barbara – doktorantka, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Pracuje jako logopeda oraz lektor języka polskiego jako obcego/drugiego, prowadząc diagnozę i terapię dzieci głównie na etapie edukacji przedszkolnej oraz wczesnoszkolnej. Zainteresowania naukowe: dwujęzyczność dziecięca, dojrzałość szkolna, zaburzenia komunikacji językowej u dzieci dwujęzycznych.
E-mail: barbarakyrc@wp.pl