Z

Jan Zając – mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwent filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Napisał pracę magisterską poświęconą kategorii „wszystkiego” w twórczości Witolda Gombrowicza.
E-mail: janek.jkz@gmail.com

Magdalena Zakrzewska­ Verdugo – dr, Katedra Filologii Słowiańskich, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Bratysława, Słowacja.
Tytuł doktora w zakresie porównawczej filologii słowiańskiej uzyskała na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w 2016 r. Od roku 2017 pracuje jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Jej zainteresowania naukowe to: glottodydaktyka polonistyczna, językoznawstwo porównawcze, przekładoznawstwo. Najważniejsze publikacje: Przekład literacki jako problem filologiczno­ kulturowy (na podstawie analizy tłumaczeń tekstów D. Masłowskiej, M. Witkowskiego i S. Shutego na język rosyjski) (Olomouc 2017); Полонистиката в чуждестранните университети през погледа на лектора по полски език и литература, „Чуждоезиково обучение” (2020).
Kontakt: verdugo1@uniba.sk

Grażyna Zarzycka – prof. UŁ, dr hab., Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
Jest redaktorką naczelną czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC). Bada uwarunkowania procesu JPJO, w tym socjologiczne i psychologiczne aspekty pobytu cudzoziemców w Polsce, oraz związki między językiem a kulturą, promuje podejście interkulturowe i lingwakulturowe w nauczaniu JPJO. Jest autorką wielu artykułów, współautorką i redaktorką podręczników do nauczania JPJO oraz monografii: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis zachowań społeczno-językowych cudzoziemców przyswajających język polski (2000) (KPC, tom 11); Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych (2006).
E-mai: grazyna.zarzycka@uni.lodz.pl

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz – dr, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska; Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy.
Wykładowczyni na kierunku filologia polska jako obca Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Pracowała na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii oraz w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.
E-mai: mzduniak@amu.edu.pl

Jan Patrick Zeller  – prof. dr, Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern, Szwajcaria.
Do 2016 roku asystent w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Niemcy), od 2017 roku profesor Socjolingwistyki Słowiańskich Języków na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Po obronie pracy poświęconej fonetycznej wariantywności mieszanego języka białorusko­-rosyjskiego uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Oldenburgu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu kontaktów językowych, socjolingwistyki i wariantywności językowej. Poświęca im uwagę w swoich projektach badawczych, wykorzystując różne metody z zakresu lingwistyki korpusowej, fonetyki akustycznej i psycholingwistyki.
E-mai: j.p.zeller@uni­.oldenburg.de

Zhao Zhen – mgr, Pekiński Uniwersytet Języków Obcych (Beijing Foreign Studies University), Pekin, Chińska Republika Ludowa.
Absolwentka polonistyki Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Odbyła staż językowy na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Jest również tłumaczką. Przełożyła z polskiego na chiński książkę Lektury nadobowiązkowe Wisławy Szymborskiej, rozprawę dr hab. Magdaleny Bąk oraz kilka książek dla dzieci. Obecnie zajmuje się przede wszystkim studiami na temat Polski oraz teorią literatury.
E-mail
: GrazynaZhao@hotmail.com

Monika Ziemba (Listowska) – mgr, Instytut Polonistyki, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska.
Doktorantka trzeciego roku na kierunku literaturoznawstwo realizowanym na Akademii Pomorskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół takich zagadnień jak: muzyczność w dramacie, balet, kognitywizm. Publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury” oraz w tomach zbiorowych.
E-mai: filpol@apsl.edu.pl

Marcin Ziomek – dr, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska.
Literaturoznawca i historyk idei. Zajmuje się literaturą rosyjską XX wieku, dorobkiem rosyjskiej emigracji oraz rosyjską myślą religijno-filozoficzną. Autor artykułów poświęconych życiu i twórczości Gieorgija Fiedotowa oraz Fiodora Stiepuna.
E-mai: ziomekmarcin@gmail.com

Zok-Smoła – doktorantka, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Magister filologii polskiej, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu resocjalizacji, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Autorka kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych, współredaktorka trzech prac zbiorowych. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół dydaktyki języka polskiego, gramatyki opisowej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
E-mai: olazok@wp.pl

Aleksandra Zug Aleksandra – doktorantka, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka filologii polskiej (UŚ). W swojej pracy badawczej zajmuje się polską literaturą współczesną, a w szczególności zagadnieniem figur inności w twórczości Pawła Huellego. Przygotowuje obecnie rozprawę doktorską, w której problematykę innego/obcego w literaturze ujmuje również z perspektywy antropologicznej i filozoficznej. Publikuje eseje w „SOSNarcie”.
E-mai: azug1@op.pl