U

Krzysztof Uniłowski – dr hab., prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN, prezes zarządu (od 2006 r.) Towarzystwa im. Teodora Parnickiego, zastępca redaktora naczelnego kwartalnika literackiego „FA-art” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”. Literaturoznawca i krytyk literacki. Autor książek: Skądinąd. Zapiski krytyczne (1998), Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze (1999), Koloniści i koczownicy. Szkice o najnowszej prozie i krytyce literackiej (2002), Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu (2006), Kup Pan książkę! Szkice i recenzje (2008) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych. Laureat Nagrody im. Kazimierza Wyki (2010).
E-mail: krzysztof.unilowski@us.edu.pl

Agnieszka Urbańska – doktorantka, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Magister filologii włoskiej.
E-mail: a.a.urbanska@wp.pl