T

Agnieszka Tambor – dr, Instytut Nauk o Sztuce, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Kulturoznawczyni, jej zainteresowania związane są przede wszystkim ze współczesnym kinem polskim, możliwościami wykorzystania go w nauczaniu cudzoziemców, serialem telewizyjnym oraz kinem gatunków i kinem dalekowschodnim. Jest autorką książki Polska półka filmowa. 100 filmów, które każdy cudzoziemiec zobaczyć powinien oraz współautorką książki Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy aktorskie i animowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Jest także autorką cyklu artykułów Półka filmowa publikowanych regularnie na łamach „Postscriptum Polonistycznego”. Opracowała również 8. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych opowiadania Zofii Nałkowskiej Przy torze kolejowym oraz Tadeusza Borowskiego Proszę państwa do gazu wraz z zestawami ćwiczeń i zadań do tych tekstów. Kierownik Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ.
E-mail: tamboragnieszka@gmail.com

Jolanta Tambor – prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego im. I. Bajerowej, Wydział Filologiczny; Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół następujących zagadnień: fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, język artystyczny (szczególnie prozy science fiction), sytuacja językowa na Śląsku, nauczanie języka polskiego obcokrajowców. Jest wiceprezeską Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych, członkinią m.in. Komisji Socjolingwistyki i Komisji Kontaktów Języków Słowiańskich przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Autorka książek: Język polskiej prozy fantastyczno­-naukowej (1991), Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna (2006, 2008), Oberschlesien – Sprache und Identität (2011), kilkakrotnie wznawianego podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (wspólnie z Danutą Ostaszewską, 2000 i wyd. następne) oraz autorką zbioru zadań do tegoż podręcznika Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego. Ćwiczenia (2007); jest też redaktorką wielu prac naukowych i popularnonaukowych.
E-mail: jolanta.tambor@us.edu.pl

Lidija Tanuševska – prof. dr hab., Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego, Skopje, Macedonia.
Pracuje w Katedrze Slawistyki na Wydziale Filologicznym im. Blaże Koneskiego Uniwersytetu św. św. Cyryla i Metodego w Skopje w Macedonii, gdzie prowadzi zajęcia z literatury polskiej oraz praktyki przekładu z języka polskiego na macedoński. Jej zainteresowania badawcze obejmują głównie zagadnienia przekładoznawstwa, ale również językoznawstwa porównawczego i literaturoznawstwa. Jest wybitnym tłumaczem literatury polskiej na język macedoński. Została wyróżniona kilkoma nagrodami translatorskimi, m.in. Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego za przekład Imperium na nowy język (2015) i Złote Pióro Macedońskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Literackich w 2008 roku za przekład Prawieku i innych czasów Olgi Tokarczuk. W 2017 roku wydała monografię Przyczynek do gramatyki konfrontatywnej języka macedońskiego i języka polskiego. Przełożyła powieści BieguniE.E. Olgi Tokarczuk, a także opowiadania i nowele Cypriana Kamila Norwida, Brunona Schulza, Stefana Grabińskiego i in.
E-mail: lidkapol@yahoo.com

Beata Tarnowska – dr hab. prof. UWM, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska.
Jest autorką następujących książek: Geografia poetycka w powojennej twórczości Czesława Miłosza (Olsztyn 1996), Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy „Kontynenty” (Olsztyn 2004); Wokół „Kontynentów”. Szkice i rozmowy z poetami (Olsztyn 2011), a także tomu przekładów poezji Amira Ora Wiersz (Olsztyn 2006). Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół problematyki przestrzeni przedstawionej w dziele literackim, bilingwizmu literackiego, polsko-izraelskich związków literackich, a także zagadnień przekładu artystycznego. Większość prac dr hab. Beaty Tarnowskiej dotyczy polskiej literatury powstającej na obczyźnie po 1945 roku.
E-mail: beatatarn@interia.pl

Dmitrij Timofejew – mgr, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska.
Slawista, studiował w Moskwie, obecnie jest doktorantem Uniwersytetu Karola w Pradze. Jego główne zainteresowania to: rozwój języka czeskiego w XVIII wieku, literatura XVIII wieku, kroniki ludowe; interesuje się także kulturą i literaturą polską oraz przekładem (przekłada z języków: czeskiego, rosyjskiego, angielskiego i polskiego). Jest autorem kilku publikacji w czasopismach oraz w tomach zbiorowych.
E-mail: dm.timofeyev@gmail.com

Irina Titova – doktorantka, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka Uniwersytetu w Krasnojarsku i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania są związane z badaniami komparatystycznymi przede wszystkim w zakresie literatury współczesnej. Przygotowuje dysertację poświęconą marginalności w literaturze.
E-mail: wsedozwoleno@gmail.com

Sandra Toffel – mgr, Katolicki Uniwersytecie w Leuven, Belgia.
Absolwentka komparatystyki oraz studiów z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jej praca magisterska z dziedziny glottodydaktyki była opisem realizacji autorskiego projektu kursu języka polskiego na poziomie B1, przygotowanego zgodnie z zasadami podejścia zadaniowego i przeprowadzonego w ramach Szkoły Letniej Języka i Kultury Polskiej przy UJ. Autorka jednostki lekcyjnej Żyć na walizkach w zbiorze 40 koncepcji dobrych lekcji (2011, red. A. Rabiej i in.). Obecnie lektorka języka polskiego na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia).
E-mail: sandra.toffel@arts.kuleuven.be

Volha Tratsiak – mgr, Katedra Białorutenistyki, Uniwersytet Warszawski, Polska.
Magister filologii białoruskiej, językoznawca. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół onomastyki, polityki językowej w Polsce i na Białorusi, kultury języka białoruskiego, nauczania języka białoruskiego jako obcego. Najważniejsze publikacje to artykuły w „Acta Albaruthenica”, czasopiśmie naukowym Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego: Dvuchmounyja nazvy na Belastoczczyne (2014); Historyja perajmenavannjau na Belarusi (2010); Semantyczny analiz ajkonimau u Hrodzenskaj voblasci (2009).
E-mail: vtratsiak@uw.edu.pl

Sandra Trela – dr, Instytut Europy Środkowej, Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmánya, Budapeszt, Węgry.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, związana z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego do 2019 roku. Obecnie – lektor języka polskiego i pracownik naukowy w Katedrze Filologii Polskiej Instytutu Europy Środkowej na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Zainteresowania naukowe: historia literatury polskiej przełomu XIX/XX wieku, edytorstwo i tekstologia, badania kulturowe, literatura ukraińska i węgierska, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego. Najważniejsze publikacje: Poezja Jacka Malczewskiego. Edycja i interpretacja (Warszawa 2013); „Skłócona spoistość” – romantyczna tradycja czy modernistyczny bunt? W kręgu poetyki Jacka Malczewskiego, w: Olejniczak J., Kukulak Sz.P., red., Wyjść poza tekst. Literatura wobec tradycji i rzeczywistości (Katowice 2016); Sygnatura i rytm. Rękopisy poetyckie Jacka Malczewskiego jako pieczęć osobowości, w: Piotrowska­ Grot M., Suszek E., Świeściak A., red., Kontr­ interpretacje (Kraków 2018).
E-mail: sandra.trela@gmail.com