S

Lucyna Sadzikowska – dr, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Adiunkt w Zakładzie Kultury Czytelniczej i Informacyjnej. Zajmuje się m.in. literaturą dla dzieci i młodzieży. Autorka książki Szukanie kluczy. O literaturze poobozowej Gustawa Morcinka (Katowice 2017). Z prof. zw. dr hab. Krystyną Heską-Kwaśniewicz opracowały oraz wstępem i notą opatrzyły Listy z Dachau. Gustaw Morcinek do siostry Teresy Morcinek (Katowice 2016).
E-mail: lucyna.sadzikowska@us.edu.pl

Paweł Sarna – dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autor dwóch monografii: Śląska awangarda. Poeci grupy Kontekst (2004), Przypisy do nicości. Poezja Zbigniewa Bieńkowskiego (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Jego zainteresowania naukowe to: prasa społeczno-kulturalna, związki literatury i mediów, retoryka dziennikarska.
E-mail: pawel.sarna@us.edu.pl

Dennis Scheller­ Boltz – dr, Institut für Slawische Sprachen, Wirtschaftsuniversität Wien, Austria.
Jego zainteresowania naukowe to: lingwistyka genderowa, socjolingwistyka, słowotwórstwo, leksykografia. Jest redaktorem i współautorem publikacji: New Approaches to Gender and Queer Research in Slavonic Studies (2015), Język Polski – 25 lat po Przełomie (2014). Jego arykuł pt. On Gender Awareness in German, Russian, and Polish ukazał się w „Przeglądzie Rusycystycznym” 4/2014.
E-mail: dennis.scheller­boltz@wu.ac.at

Tokimasa Sekiguchi – prof., Tokijski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych, Tokio, Japonia.
Tłumacz, specjalista z zakresu kultury i literatury polskiej. W latach 2000–2004 wiceprezes Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Jeden z inicjatorów i aktywny uczestnik Spotkań Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia. Wielokrotnie odznaczany za zasługi dla promocji Polski w świecie i dla kultury polskiej. Autor wielu artykułów publikowanych m.in. w „Tekstach Drugich”, „Ruchu Literackim”, „Postscriptum Polonistycznym” i w serii „Literatura polska w świecie” oraz w „Slavia Occidentalis Iaponica” i w tomach konferencyjnych Spotkań Polonistyk Trzech Krajów. W jego dorobku tłumacza znajdują się m.in. Treny Jana Kochanowskiego, Historia literatury polskiej Miłosza, Matka Joanna od Aniołów Iwaszkiewicza, Iwona – księżniczka Burgunda Gombrowicza oraz korespondencja Chopina.
E-mail: sekiguchi@tufs.ac.jp, tokimasa.sekiguchi@nifty.ne.jp

Anna Seretny – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Autorka licznych prac z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, m.in. monografii ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego (wraz z E. Lipińską, 2005), Kompetencja leksykalna uczących się języka polskiego jako obcego w świetle badań ilościowych (2011) Słownictwo w dydaktyce języka. Świat słów na przykładzie języka polskiego jako obcego (2015) oraz podręczników do nauki języka polskiego dla cudzoziemców. W pracy badawczej zajmuje się kompetencją leksykalną uczących się polszczyzny, analizą leksykalnej dostępności tekstów pisanych i mówionych oraz uwarunkowaniami efektywnej inferencji leksykalnej.
E-mail: anna.barbara.seretny@uj.edu.pl

Henryk Siewierski – prof. dr. hab., Departament Teorii Literatury i Literatur Universidade de Brasília, Brazylia.
Historyk literatury, krytyk literacki, eseista, tłumacz. Autor m.in. książek: Spotkanie narodów (1984); Jak dostałem Brazylię w prezencie (1998); História da Literatura Polonesa (2000); Raj nie do utracenia. Amazońskie silva rerum (2006); Livro do Rio máximo do Padre João Daniel (2012); Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie (2012). Przełożył na język portugalski m.in. dzieła Brunona Schulza, a na polski Mensagem (Przesłanie) Fernanda Pessoi.
E-mail: hsbrasilia@hotmail.com

Rose Simpson – dr, Aberystwyth University, Wielka Brytania.
Po uzyskaniu dyplomu z filologii angielskiej na Uniwersytecie w Yorku Rose Simpson rozpoczęła karierę w showbiznesie (jako basistka i wokalistka punkowej grupy The Incredible String Band), po czym powróciła na uczelnię i przez wiele lat pracowała jako wykładowczyni literatury brytyjskiej i historii sztuki. Uzyskała magisterium z filologii francuskiej i germańskiej na Uniwersytecie w Aberystwyth, gdzie później obroniła doktorat poświęcony powieściom Vicki Baum i Iny Seidel w kontekście konfliktu między modernizmem a radykalnym antymodernizmem narodowego socjalizmu. W lutym 2021 nakładem niezależnego londyńskiego wydawnictwa The Strange Attractor Press ukazały się jej wspomnienia z czasów spędzonych z The Incredible String Band pt. Muse, Odalisque, Handmaiden: A Girl’s Life in the Incredible String Band.
E-mail: rosepenbanc@gmail.com

Bogusław Skowronek – prof. dr hab., Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska.
Główne zainteresowania badawcze to: lingwistyka kulturowa i kognitywna oraz filmoznawstwo, wiedza o mediach, studia kulturowe, kultura popularna. Autor książek: O dialogu na lekcjach w szkole średniej. Analiza pragmatyczno-językowa (1999); Konceptualizacje filmu i jego oglądania w języku młodzieży. Studium kognitywno-kulturowe (2007); Film w przestrzeni kultury audiowizualnej. Studia. Szkice. Interpretacje (2011); Mediolingwistyka. Wprowadzenie (2013).
E-mail: bosko@up.krakow.pl

Aldona Skudrzyk – prof. dr hab., Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Profesor w Zakładzie Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół różnorodnych socjolingwistycznych, pragmatycznych i stylistycznych – aspektów zróżnicowania współczesnej polszczyzny. Najnowsze badania dotyczą stanu piśmiennego stylu myślenia (analfabetyzm funkcjonalny), wpływu nowych mediów na język młodego pokolenia oraz regionu i regionalności, zwłaszcza zaś znaczenia języka w konstruowaniu tożsamości lokalnych oraz komunikacji w warunkach dyglosji. Zajmuje się również teoretycznie i praktycznie glottodydaktyką. Autorka lub współautorka publikacji: Czy zmierzch kultury pisma? O synestezji i analfabetyzmie funkcjonalnym (2005), Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych (2010), Kultura piśmienności młodego pokolenia (2010), Literacy of the young generation in a diglossic environment (2012).
E-mail: aldona.skudrzyk@us.edu.pl

Marta Skwara – prof. dr hab., Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Polska.
Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka i kulturowa, przekład kulturowy i badania recepcji, romantyzm i (post)modernizm europejski i transatlantycki. Najważniejsze publikacje: Wśród Witkacoidów: W świecie tekstów, w świecie mitów (2012); Serie recepcyjne wierszy Walta Whitmana. Monografia wraz z antologią przekładów (2014); Between “minor” and “major”. The case of Polish literature, w: T. D’haen, I. Goerlandt and R.D. Sell, eds., Major versus Minor? – Languages and Literatures in a Globalized World (2015).
E-mail: martaskw@univ.szczecin.pl

Ivana Slivková – PhD., Katedra stredoeurópskych štúdií, Filozofická fakulta, Prešovska univerzita v Prešove, Słowacja. 
Jej zainteresowania badawcze skupiają się na tematach takich, jak: literatura białoruska, literatura polska, literatura rusińska na Słowacji, literatura porównawcza, komunikacja międzykulturowa, stereotyp narodowy, tłumaczenie. Ważniejsze publikacje: Bieloruská poézia na prelome storočí (2012), Úvod do interkultúrnej komunikacie (2015), Moderná slovenská literatúra v stredoeurópskom kontexte (1890–1945) (2016, współautorstwo).
Kontakt: ivana.slivkova@unipo.sk

Tadeusz Sławek – prof. zw. dr hab., Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
W latach 1996–2002 rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autor publikacji z zakresu historii i teorii literatury. Ostatnio opublikował: NICowanie świata. Zdania z Szekspira (2012); U-chodzić. Rozważania o kolei rzeczy (2015); Nie bez reszty. O potrzebie niekompletności (2018).
E-mail: tadeuszslawek@poczta.onet.pl

Ostap Sływynski – dr, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.
Jego zainteresowania naukowe to: historia literatury polskiej XIX i XX wieku, historia literatury bułgarskiej XX wieku, polsko­ ukraińskie i bułgarsko­ ukraińskie kontakty kulturowe, antropologia literatury oraz teoria przekładu. Do najważniejszych publikacji badacza należą: Herbert, who looks at the cathedral tower (“New Eastern Europe” 2018, nr 5), Kriget Sovjet kapitalism och Tjernobyl. Ukrainsk litteratur på jakt efter historien (“10TAL” 2014, nr 17/18), Źródła i metamorfozy poetyki personizmu: szkoła nowojorska – polski o’haryzm – poezja ukraińska XXI wieku („Postscriptum Polonistyczne” 2009, nr 1).
E-mail: ostap_sl@hotmail.com

Anna Sobiecka – dr hab., Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, Polska.
Literaturoznawca i teatrolog, autorka monografii poświęconych dramatopisarstwu
Michała Bałuckiego oraz monograficznych opracowań związanych z teatrem słupskim: Dzieje teatru w Słupsku 1945–2008. Zarys historyczno- dokumentacyjny (2009); Teatr w Słupsku. Instytucja artystyczna (2012); Teatr w Słupsku. Historie (o)powiedziane (2017). Zainteresowania badawcze skupia wokół historii teatru oraz dramatu polskiego XIX i XX wieku, najnowszej polskiej dramaturgii, zagadnień związanych z teatrem lokalnym, a także pogranicza badań teatralnych i literaturoznawczych.
E-mail: anna.sobiecka@apsl.edu.pl

Katarzyna Sobolewska – doktorantka, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Socjolog i kulturoznawca. Zainteresowania badawcze autorki skupiają się wokół zagadnień z zakresu socjologii teatru, a także problematyki przemian w teatrze i dramacie XX i XXI wieku widzianych przez pryzmat szeroko definiowanej kategorii „polityczności”.
E-mail: katarzynasoblewska@poczta.fm

Marie Sobotková – prof. PhDr, CSc., Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.
Jej zainteresowania skupiają się wokół takich zagadnień, jak: historia literatury, komparatystyka literacka, czeska i polska historia literatury, polska literatura a film oraz czesko-polskie kontakty literackie i kulturalne od XVI w. do współczesności. Autorka kilku książek (m.in. Studie z české a polské literatury czy Najważniejsze zabytki piśmiennictwa polskiego. Od Bogurodzicy do Norwida) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. Kierownik oraz uczestnik wielu grantów badawczych realizowanych zarówno na Uniwersytecie Palackiego, jak i we współpracy z innymi uniwersytetami w Republice Czeskiej i w Polsce.
E-mail: sobotkom@ffnw.upol.cz

Alina Sordyl – dr, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Kulturoznawczyni, jest autorką książki Między historią, kreacją i mitem (2001), poświęconej polskiej dramaturgii historycznej z lat 1968 – 1989. Zajmuje się teatrem telewizji, opublikowała szereg artykułów na temat estetyki, konwencji i poetyki teatru telewizji oraz książeczkę Teatr telewizji – pomiędzy reprezentacją a symulacją teatru (2010). Obecnie jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół teoretycznych zagadnień adaptacji teatralnej.
E-mail: alina.sordyl@us.edu.pl

Prawda Spasowa – prof. dr hab., Bułgarska Akademia Nauk, Sofia, Bułgaria.
Jest wykładowcą filozofii w Akademii Sztuk Pięknych oraz estetyki w programie anglojęzycznego fakultetu filozofii Uniwersytetu Sofijskiego. Opublikowała trzy książki z zakresu filozofii. Tłumaczka z języka polskiego i angielskiego tekstów filozoficznych m.in. R. Ingardena, W. Tatarkiewicza, J. Tischnera, L. Kołakowskiego. S.I. Witkiewicza oraz tekstów literackich E. Orzeszkowej, J. Głowackiego, D. Masłowskiej.
E-mail: pravdaspasova@yahoo.com

Lucyna Spyrka – dr, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Słowacystka, autorka prac z zakresu współczesnej literatury i kultury słowackiej, teorii przekładu i recepcji. Autorka książki Radošinské naivné divadlo, redaktorka trzeciego tomu Spotkania Słowacystów Polskich; publikowała w Studiach o przekładzie (red. P. Fast) oraz w Przekładach literatur słowiańskich (red. B. Tokarz), w rocznikach Polsko-Słowackiej Komisji Nauk-Humanistycznych „Kontakty”, „Pamiętniku Słowiańskim”, „Slovak Review of World Literature Research”, tomach zbiorowych publikowanych w Polsce i na Słowacji.
E-mail: lucyna.spyrka@us.edu.pl

Anna Stanisz – lic., Faculty of Linguistics, Philology and Phonetics, University of Oxford, Wielka Brytania.
Studentka General Linguistics and Comparative Philology na Uniwersytecie Oksfordzkim oraz lingwistyki, specjalność: przekład i komunikacja międzykulturowa na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskała dwa dyplomy licencjackie z wyróżnieniem na kierunkach: filologia angielska i polonistyka­-komparatystyka w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UJ. Interesuje się konceptualizacją, znaczeniem niebezpośrednim w języku i literaturze oraz teoriami przekładu literackiego. Tłumaczy poezję Ewy Lipskiej na język angielski. Laureatka I lokaty XLII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (2012) oraz wielu stypendiów, m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015).
E-mail: ania.stanisz@interia.pl

Magdalena Steciąg – dr hab. prof. UZ, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska.
Językoznawczyni, której zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów komunikacji masowej i sposobów wykorzystywania języka w różnych dyskursach publicznych. Autorka książek: Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym (Zielona Góra 2006) i Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej (Zielona Góra 2012), współredaktorka serii wydawniczej poświęconej komunikowaniu: Świadomość językowa w komunikowaniu (Zielona Góra 2012), Tożsamość językowa w komunikowaniu (Zielona Góra 2014), Kontakty językowe w komunikowaniu (Zielona Góra 2016) i Estetyka językowa w komunikowaniu (Zielona Góra 2019). Stypendystka na Uniwersytecie Południowej Danii w 2010 r. oraz na Uniwersytecie w Hradcu Králové w Republice Czeskiej w 2015 r.
E-mail: M.Steciag@ifp.uz.zgora.pl

Wiesław Stefańczyk – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Polska.
Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół współczesnego języka polskiego, językoznawstwa porównawczego, zwłaszcza polsko­-węgierskiego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym sześciu książek: Język Polonii węgierskiej. Ujęcie typologiczne (1995), Fleksja polska. Lengyel alaktan (1996), Po tamtej stronie Tatr (współautor, 1998), Słownik estońsko­-polski (współautor, 2000), Poola keel. Podręcznik języka polskiego dla Estończyków (współautor, 2000), Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej (2007).
E-mail: reinhold5@interia.pl

Katarzyna Sujkowska-Sobisz – dr, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawczyni, jej podstawowe prace naukowe dotyczą przede wszystkim zagadnień związanych z komunikacyjno-genologicznym statusem różnych tekstów perswazyjnych (komunikatów reklamowych, negocjacji, kłótni, sporów, a zatem szeroko rozumianego dyskursu handlowego). Zajmują ją także wybrane aspekty translacji, komparatystyki, kognitywizmu, komunikacji międzykulturowej oraz krytycznej analizy dyskursu. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych między innymi w „Stylistyce” i „Języku Artystycznym”, współautorka Małego słownika teorii tekstu.
E-mail: katarzyna.sujkowska-sobisz@us.edu.pl

Ewelina Suszek – doktorantka, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Magister filologii polskiej i filozofii (studia ukończone w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej poezji drugiej połowy XX wieku i estetyki współczesnej. Laureatka drugiej nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego. Autorka monografii Szybkość, pośpiech, kompresja. „Poetyka przyśpieszenia” w poezji Krystyny Miłobędzkiej (2014) oraz współredaktorka książki Przygody nierozumu: szaleństwo – myśl – kultura (2012).
E-mail: suszek.ewelina@gmail.com

Mustafa Switat – dr, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Socjolog, psycholog, absolwent Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im.
F. Palackiego w Ołomuńcu (Czechy). Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na transferze kulturowym, socjologii migracji, procesach globalizacyjnych, wielokulturowości oraz psychologii klinicznej. Autor szeregu artykułów dotyczących szeroko pojętych polsko-arabskich kontaktów kulturowych i kwestii migracji oraz monografii Społeczność arabska w Polsce. Stara i nowa diaspora (2017) wyróżnionej w konkursie ACADEMIA 2018 na najlepszą publikację akademicką i naukową.
E-mail: m.switat@uw.edu.pl

Galia Symeonowa-Konach – dr hab. prof. UAM, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Zainteresowania badawcze: literatura bułgarska XX i XXI w., szczególnie modernizm, awangarda, postmodernizm; współczesne pisarstwo kobiece; ideologiczne paradygmaty literatury i kultury; translatoryka; kulturologiczne i socjologiczne ujęcia recepcji (w tym przekładów dzieł literackich); współczesna popkultura a media; kulturowa tożsamość, polityka kulturalna, tradycje i dziedzictwo kultury basenu Morza Śródziemnego. Wyd. m.in.: Постмодернизмът. Българският случай (Postmodernizm. Przypadek bułgarski), Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa, Поетът и лилията. Християнски идеи в творчеството на Николай Лилиев, Sztuka świata. Atlas zabytków. Europa L-Z, t. XV–XVI. Jest autorką ponad 50 artykułów naukowych oraz 250 artykułów prasowych, opublikowanych w mediach elektronicznych i tradycyjnych w latach 1988–2012. W latach 90. była korespondentką w Polsce. W latach 1998–2000 pełniła funkcję dyrektora Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie. Laureatka licznych nagród.
E-mail: gskonach@amu.edu.pl

Bożena Szałasta-Rogowska – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Historyk literatury, nauczyciel akademicki. Pracę doktorską poświęciła twórczości poetyckiej Bogdana Czaykowskiego (Urodzony z piołunów. O poezji Bogdana Czaykowskiego, Katowice-Toronto 2005). Autorka recenzji i szkiców interpretacyjnych dotyczących polskiej literatury współczesnej. W latach 2002−2003 wykładała język i literaturę polską na uniwersytecie w Toronto. Jej zainteresowania naukowe obejmują literaturę i sztukę polską dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku oraz glottodydaktykę (jest m.in. autorką książki do nauki języka polskiego jako obcego Dzień dobry. Zbór testów do podręcznika, Katowice 2006). W dalszym ciągu wiele uwagi poświęca literaturze polskiej w Kanadzie (m.in. opracowała wybór wierszy Bogdana Czaykowskiego Jakieś ogromne szczęście. Wiersze wybrane z lat 1956-2006, Kraków 2007 oraz zredagowała tom pokonferencyjny Literatura polska w Kanadzie. Studia i szkice, Katowice 2010).
E-mail: bozenarogowska@poczta.onet.pl

Katarzyna Szewczyk-Haake – dr, Instytut Kultury Europejskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół ekspresjonizmu literackiego, komparatystyki literackiej (zwłaszcza w obrębie literatury polskiej i literatur skandynawskich), korespondencji sztuk. Jest autorką książki Poezja Emila Zegadłowicza wobec światopoglądowego i estetycznego projektu ekspresjonizmu (Kraków 2008) oraz licznych publikacji w czasopismach i tomach zbiorowych.
E-mail: haaczyk@amu.edu.pl

Justyna Szlachta-Ignatowicz – dr, Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Jej zainteresowania naukowe skupione są wokół szeroko pojmowanej specyfiki i kultury pogranicza oraz współczesnej literatury tożsamościowej. Ważniejsze publikacje: Zróżnicowanie tematyczne pieśni „Śpiewnika Górnośląskiego” Feliksa Nowowiejskiego, w: Interpretacja i recepcja. Nowe prace badawcze poświęcone muzyce Feliksa Nowowiejskiego, red. K.D. Szatrawski (2016); „Ach jak cudowna jest podróż, jaka by ona nie była”. Polski blues Janoscha i Spis cudzołożnic Jerzego Pilcha, w: Szczęśliwy, kto poznał Janoscha. Literackie korzenie tożsamości, red. A. Bajorek (2017); Rola rzeki w społeczeństwie pogranicza kulturowego. „Pierwsza polka” Horsta Bienka, w: Śmierć w wodzie i inne motywy akwatyczne w horyzoncie wyobraźni, red. B. Pawłowska-Jądrzyk (2018).
E-mail: j.szlachta-ignatowicz@uw.edu.pl

Marek Sznajder – mgr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Polska.
Absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Zielonogórskim, obecnie doktorant w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą literatury współczesnej, szczególnie pisarstwa autorów żydowskich, a także metodologii nauk (logika i filozofia). Jego najnowsza publikacja pt. „Lilia pośród cierni”, czyli o technikach oddechowych w atmosferze chaosu. O „Piotrusiu” Leo Lipskiego ukazała się w tomie Literatura i chaos wydanym nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.
E-mail: mareksznajder@outlook.com

Julia Szołtysek dr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Adiunkt w Instytucie Literaturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literackich i artystycznych reprezentacji Bliskiego Wschodu, podróżopisarstwa, teorii queerowych i studiów operowych. Szołtysek jest laureatką 2016 Peter Lang Young Scholars Award. Jej monografia pt. A Mosaic of Misunderstanding: Occident, Orient, and Facets of Mutual Mis/Construal została wydana w 2016 przez Wydawnictwo Naukowe Peter Lang.
E-mail: julia.szoltysek@us.edu.pl

Katarzyna Szopa – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury oraz współczesnych teorii feministycznych, a w szczególności dotyczą filozofii Luce Irigaray, w której seminariach uczestniczyła i której poświęciła rozprawę doktorską pisaną pod opieką prof. Krystyny Kłosińskiej. Autorka monografii naukowej Poetyka rozkwitania. Różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray (Lupa Obscura, Wydawnictwo IBL, w druku). Od 2014 roku współpracuje z prof. Luce Irigaray i jest jej asystentką, organizuje wydarzenia naukowe, konferencje i promocje książek oraz prowadzi stronę internetową filozofki: https://workingwithluceirigaray.com/. Uczestniczyła w licznych konferencjach i seminariach międzynarodowych w Bristolu, Barcelonie, Nottinghamie, Paryżu i Utrechcie z udziałem między innymi Rosi Braidotti, Simona Critchleya, Luce Irigaray, Michaela Mardera, Judith Still. Tłumaczyła teksty Luce Irigaray na język polski. Współredaktorka prowadząca numeru „Opcji” poświęconego dyskursom gościnności. Publikowała m.in. na łamach: „Pamiętnika Literackiego”, „Czasu Kultury”, „Praktyki Teoretycznej”, „FA­ artu” i „Śląskich Studiów Polonistycznych”.
E-mail: szopa.katarzyna2@gmail.com

Anna Szwed – mgr, Warszawa, Polska.
Bułgarystka (ukończyła Wydział Filologii Słowiańskich Uniwersytetu Sofijskiego) i polonistka (Uniwersytet Warszawski); literaturoznawczyni, tłumaczka. W latach 1999–2001 – lektorka języka polskiego na Uniwersytecie Sofijskim. Także instruktorka teatralna, socjoterapeutka i terapeutka uzależnień. Dyrektor placówki wychowania pozaszkolnego – Młodzieżowy Dom Kultury „Ochota” w Warszawie. Współpracuje z Fundacją Batorego jako redaktor wydania polskiego i bułgarskiego biuletynu „ArkA”.
E-mail: olimamisia@wp.pl

Weronika Szwedek – lic., Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie jest studentką studiów uzupełniających magisterskich na Uniwersytecie św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie. Jej zainteresowania naukowe obejmują: literaturę bałkańską, tradycje Słowian oraz lingwistykę stosowaną. Aktualnie jest w trakcie przygotowywania rozprawy magisterskiej na temat recepcji i dialogu twórczego między Wisławą Szymborską a Błagą Dimitrową.
E-mail: weronikaszwedek@op.pl

Agata Szybura – mgr, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Lektorka języka polskiego jako obcego i drugiego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, studentów i dorosłych. Przygotowuje pracę doktorską, w której zajmuje się m.in. diagnozą znajomości języka polskiego wśród uczniów imigranckich w krakowskich szkołach oraz procesem przyswajania przez nich polszczyzny w kontekście edukacyjnym.
E-mail: agata.szybura@gmail.com

Paulina Szydłowska – doktorantka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Absolwentka psychologii oraz porównawczych studiów cywilizacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jej zainteresowania naukowe to: edukacja dzieci z doświadczeniem migracji, badanie strategii akulturacyjnych podejmowanych przez polskie dzieci i młodzież mieszkające za granicą. Członkini zespołu badawczego oraz współautorka raportu w ramach projektu pt. (Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji. Pracuje jako psycholożka dziecięca w przedszkolach. Prowadzi szkolenia dotyczące pracy z dziećmi z doświadczeniem migracyjnym dla nauczycieli, psychologów, pedagogów.
E-mail: paulina.m.szydlowska@gmail.com