Ś

Magdalena Ślawska – dr, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawczyni. Stopień naukowy doktora uzyskała na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Filologicznym w 2012 roku. Absolwentka filologii polskiej i politologii ze specjalnością dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Od 2006 roku pracuje w Zakładzie Dziennikarstwa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Jako doktorantka realizowała pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Kity grant promotorski przyznany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorką monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014) oraz współredaktorką trzech tomów pt. Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną (t. 1 – 2012, t. 2 i 3 – 2013). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień genologii lingwistycznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków dziennikarskich, pragmatyki i stylistyki tekstów prasowych, problematyki konwergencji gatunków medialnych oraz świadomości gatunkowej nadawców i odbiorców mediów. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.
E-mail: magdalena.slawska@us.edu.pl

Alina Świeściak – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Redaktor naczelna Kwartalnika Kulturalnego „Opcje”. Zajmuje się XX-wieczną i najnowszą poezją polską. Opublikowała m.in. książkę Melancholia w poezji polskiej po 1989 roku (2010).
E-mail: alina.swiesciak@us.edu.pl

Jerzy Święch – prof., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska.
Autor prac poświęconych literaturze drugiej wojny światowej (Pieśń niepodległa. Model poezji konspiracyjnej 1939–1945, 1982; Wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, 1991; Literatura polska w latach II wojny światowej, VI wyd., 2002; Poeci i wojna, 2000), literaturze współczesnej (Nowoczesność. Szkice o literaturze polskiej XX wieku, 2006), teorii i historii przekładu artystycznego. Edytor dzieł K.K. Baczyńskiego, J. Czechowicza oraz J. Łobodowskiego.
E-mail: jerzy.swiech@onet.pl