P

Mikołaj Paczkowski – mgr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska.
Absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, obecnie doktorant na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii literatury i kultury artystycznej XX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem dwudziestolecia międzywojennego), komparatystyki literackiej i kulturowej oraz kontekstów antropologicznych w literaturoznawstwie.
E-mail: paczkowski.mikolaj@gmail.com

Małgorzata Anna Packalén Parkman – prof., Instytut Języków Nowożytnych, sekcja Języków, Uniwersytet Uppsalski, Uppsala, Szwecja.
Kierownik Studiów Polonistycznych. Wybitna badaczka literatury polskiej oraz tłumaczka. Laureatka wielu nagród, m.in.: Nagrody za działalność translatorską Związku Pisarzy Szwedzkich (Svenska Författarforbundet), w 2009 roku otrzymała Krzyż Oficerski Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za krzewienie kultury polskiej w Szwecji. Jest autorką m.in. monografii Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych (1987, 2 wyd. 1997) oraz pracy z zakresu badań komparatystycznych literatury szwedzkiej i polskiej, pt. Under två kulturers ok (2001). Jest również współredaktorką i współautorką antologii Swedish-Polish Modernism. Literature-Language-Culture (2003) oraz pracy zbiorowej The New Woman and the Aesthetic Opening. Unlocking Gender in Twentieth-Century Texts (2004). Jej dorobek naukowy obejmuje ponadto kilkadziesiąt artykułów na temat poezji i prozy polskiej, w tym też z zakresu genders studies. Napisała również ponad sto haseł dotyczących literatury polskiej w szwedzkiej Wielkiej Encyklopedii Powszechnej (National encyklopedin, 1990-1999, obecnie dostępnej także online). Tłumaczyła powieści czołowych pisarzy szwedzkich (m.in. Vilhelm Moberg, Per Anders Fogelström, Göran Tunström).
E-mail: anna.packalen@moderna.uu.se

Marcelo Paiva de Souza – dr, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia.
Literaturoznawca, przekładoznawca, tłumacz. Opublikował m.in. książkę Teatr niepokoju: studium porównawcze dramaturgii Stanisława Ignacego Witkiewicza i Oswalda de Andrade (2001). Współredagował tom zbiorowy Sob o signo de Babel: literatura e poéticas da tradução (2006). Przetłumaczył m.in. Fortepian Szopena Cypriana Norwida (1994, wspólnie z H. Siewierskim), Podróż Idy Fink (1998), Iwonę, księżniczkę Burgunda Witolda Gombrowicza (2003), Wojnę polsko-ruską pod flagą biało-czerwoną Doroty Masłowskiej (2007) i Świadectwo poezji Czesława Miłosza (2012).
E-mail: mrclpvdsz@hotmail.com

Monika Pakura – mgr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Doktorantka w IJP UŚ; od blisko dziesięciu lat nauczycielka języka polskiego i logopeda. Swoje zainteresowania badawcze skupia wokół dzieci romskich, z którymi pracuje. Szczególnie interesuje ją ich sytuacja językowa, związany z nią bilingwizm i wielokulturowość. W aspekcie logopedycznym tematem jej bliskim jest jąkanie, co spowodowało, że przez kilka lat była koordynatorką Klubu Ludzi Mówiących na Uniwersytecie Śląskim. Publikowała m.in. w „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Paedagogica”.
E-mail: monika_ita@op.pl

Ewelina Palian-Kobiela – mgr, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ, absolwentka kulturoznawstwa oraz informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim. Jej rozprawa doktorska i zainteresowania badawcze koncentrują się wokół książki i biblioteki w powieści współczesnej. Autorka pracy: Miłośnicy książki w wybranych powieściach współczesnych, „Nowa Biblioteka” 2014, nr 2 (15).
E-mail: epalian-kobiela@us.edu.pl

Agata Paliwoda – dr hab., Zakład Literatury Polskiej XX i XXI Wieku, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą literatury współczesnej, a szczególnie literatury emigracyjnej, pogranicza kultur i popularnej. Jest autorką artykułów oraz szkiców opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych i pismach naukowych, monografii Granice i pogranicza w powieściach Sergiusza Piaseckiego (Rzeszów 2009), „Swoja i obca”. Twórczość literacka Danuty Ireny Bieńkowskiej (Rzeszów 2015), a także współredaktorką książki Liryka żołnierska. Estetyka i wartości (Rzeszów 2011).
E-mail: agatapaliwoda@gmail.com

Lajos Pálfalvi – docent hab., Instytut Europy Środkowej, Katolicki Uniwersytet im. Pétera Pázmánya, Budapeszt, Węgry.
Węgierski historyk literatury, krytyk, wybitny tłumacz literatury polskiej (m.in. prozy Czesława Miłosza, Gustawa Herlinga­ Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza, Kazimierza Brandysa, Krzysztofa Vargi), laureat nagrody Transatlantyk (2017), doktor habilitowany, kierownik Katedry Filologii Polskiej Instytutu Europy Środkowej na Katolickim Uniwersytecie im. Pétera Pázmánya w Budapeszcie. Autor monografii o polskiej prozie emigracyjnej lat 1945–1980 oraz o Gombrowiczu: Tény és metafora. A lengyel emigráció prózairodalma, 1945–1980 [Fakt i metafora. Polska proza emigracyjna lat 1945–1980] (Budapeszt 1993); A Transz­ Atlantik megállói. Gombrowicz [Przystanki Transatlantyku. Gombrowicz] (Budapeszt 2015).
E-mail
: idegen­ toll@t­ online.hu

Małgorzata Pamuła-Behrens – dr hab. prof. UP, Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska.
Kierowniczka Pracowni Dydaktyki Języka Polskiego jako Obcego i Drugiego oraz Centrum Badań nad Edukacją i Integracją Migrantów. Specjalistka w zakresie wczesnego nauczania języków obcych, nauczania języka edukacji szkolnej uczniów z doświadczeniem migracji, autonomii nauczania, indywidualizacji, a także uczenia zdalnego i doskonalenia zawodowego nauczycieli języków obcych. Koordynatorka polskich wersji Europejskiego Portfolio Językowego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, współautorka podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym. Autorka i redaktorka licznych publikacji z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych – są to m.in.: Metodyka nauczania języków obcych w kształceniu zintegrowanym (Warszawa 2003 i n.), Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym. Teoria i praktyka (Kraków 2012).
E-mail: malgorzata.pamula@gmail.com

Jolanta Pasterska – dr hab. prof. UR, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska.
Literaturoznawca zatrudniona w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Pracowni Badań i Dokumentacji Kultury Literackiej, zastępczyni redaktora naczelnego pisma „Tematy i Konteksty”. Autorka książek: Świat według Tyrmanda. Przewodnik po prozie fabularnej Leopolda Tyrmanda (Rzeszów 1999); „Lepszy Polak”? Obrazy emigrantów w prozie polskiej po 1945 roku (Rzeszów 2008). Emigrantki, nomadki, wagabundki. Kobiece narracje (e)migracyjne (Rzeszów 2015); Wygnanie i mit. Szkice o pisarzach (e)migracyjnych (Rzeszów 2019). Pod jej redakcją ukazuje się seria Z Archiwum Pisarza. Redaktorka i współredaktorka numerów tematycznych pisma „Tematy i Konteksty”: Wielka Emigracja – Druga Emigracja Niepodległościowa – (E)migracja końca XX wieku (2011, nr 2); Proza nowa i najnowsza (2015, nr 5); Literatura polska 1918–2018. Narracje, dyskursy, dzieła (2018, nr 8) oraz 33 innych monografii wieloautorskich. Przedmiotem zainteresowań badawczych są: polska literatura współczesna – zwłaszcza polska proza emigracyjna i migracyjna, polska proza najnowsza, problemy tożsamości w literaturze i kulturze przełomu XX i XXI wieku.
E-mail: jolapas@ur.edu.pl

Janusz Pasterski – dr hab., prof. UR, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska.
Krytyk literacki, redaktor kwartalnika „Fraza”. Autor książek: Tristium liber. O twórczości literackiej Stefana Napierskiego (Rzeszów 2000), Inne wyzwania. Poezja Bogdana Czaykowskiego i Andrzeja Buszy w perspektywie dwukulkturowości (Rzeszów 2011) oraz Świat wiersza. Szkice o polskiej poezji (nie tylko) współczesnej (2019). Redaktor i współredaktor pięciu monografii zbiorowych. Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, a zwłaszcza poezją dwudziestolecia międzywojennego, twórczością emigracji niepodległościowej i literaturą po 1989 roku.
E-mail: janpaste@ur.edu.pl

Magdalena Pastuchowa – dr hab. prof. UŚ, Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska.
Doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Leksykologii i Semantyki Instytutu Języka Polskiego. Interesuje się przede wszystkim historią języka w wielu jej nurtach – od słowotwórstwa historycznego po semantykę i stylistykę historyczną. Prowadzi badania nad leksyką historyczną, kształtowaniem się i zmiennością pojęć oraz procesami leksykalizacji i gramatykalizacji w polszczyźnie. Jej drugi istotny kierunek badawczy to glottodydaktyka. Jest autorką wielu artykułów poświęconych tej problematyce oraz współautorką kilkakrotnie wydawanego podręcznika dla obcokrajowców. Jej najważniejsze publikacje książkowe to: Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny (2008); Słowotwórstwo czasowników staropolskich. Stan i tendencje rozwojowe (współautorstwo) (2005); Zmiany semantyczne i strukturalne czasowników odrzeczownikowych w polszczyźnie (2000).
E-mail: magdalena.pastuch@us.edu.pl

Katarzyna Pastuszek – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Doktorantka w Zakładzie Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się geokrytyka i geopoetyka w odniesieniu do badań nad polską literaturą drugiej połowy XIX wieku i wpływu, jaki wywarły na nią tradycje romantyczne.
E-mail: katarzynapastuszek.pol@gmail.com

Karolina Pawlik – doktorantka, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska; Międzyuczelniany Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Akademii „Artes Liberales”, Warszawa, Polska.
W latach 2010–2012 lektorka języka chińskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od września 2012 przebywa na dwuletnim stażu naukowo-badawczym na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Szanghajskiego. Wykładowczyni L’École de Design Nantes Atlantique w Szanghaju. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą szanghajskiej typografii okresu Republiki. Jej główne zainteresowania badawcze to: transkulturowość, praktyki czytelnicze i piśmiennicze, przemiany chińskiego pisma, sztuka republikańskiego Szanghaju.
E-mail: karolinapawlik@vp.pl

Olga Pavliuk – dr, Zaporoskie Obwodowe Stowarzyszenie Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza, Zaporoże, Ukraina.
Od 2006 r. prezes Zaporoskiego Obwodowego Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. A. Mickiewicza. Aktywnie działa na rzecz języka i tradycji polskich, odnalezienia i zachowania polskich śladów w Zaporożu. Jej zainteresowania naukowe związane są z badaniem współczesnych problemów tożsamościowych na pograniczach kulturowych. Autorka publikacji: Losy Polaków Zaporoża (Zaporoże 2006), Losy Polaków Zaporoża c.d. (Zaporoże 2014) wydanych w języku polskim i rosyjskim, opartych na zgromadzonych przez nią pamiętnikach, archiwalnych zdjęciach i wywiadach; Adaptacja kulturowa wybranych grup etnicznych, w tym Polaków, na początku XXI wieku (na przykładzie obwodu zaporoskiego), Rozważania nad odrodzeniem i wzrostem zainteresowania językiem polskim na tle wielokulturowości południowo-wschodniej Ukrainy na przykładzie obwodu zaporoskiego.
E-mail: polonia.nick@gmail.com

Paweł Pł. Petrow – doktorant, Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Autor pracy doktorskiej pt. Marginalność, mityzacja, destrukcja w twórczości Brunona Schulza. Od kilku lat zajmuje się współczesną literaturą polską. W roku 2010 obronił pracę dyplomową na temat Marginalia. Projekcje graniczności w biografii i twórczości Brunona Schulza. Jest autorem kilku publikacji naukowych związanych z twórczością Brunona Schulza.
E-mail: paffcho_petroff@abv.bg

Radostina Petrowa – doktorantka, Katedra Literatur Słowiańskich, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Jej zainteresowania naukowe są związane z literaturą polską w okresie międzywojennym, współczesną literaturą polską i bułgarską, tłumaczeniem. Opublikowała m.in. Литературният манифест на полския междувоенен авангард (Manifest literacki polskiej awangardy międzywojennej, 2012).
E-mail: diqnova@yahoo.com

Aleksandra Piasecka-Till – dr, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia.
Prowadzi badania dyskursu mediów, kwestii genderowych i tych związanych z tożsamością i internacjonalizacją szkolnictwa. Kształci nauczycieli języków angielskiego i polskiego, rozwijając ich kompetencje międzykulturowe. Zajmuje się teorią i praktyką tłumaczenia. Autorka Buscando o Significado em um Corpus: PC, Sexismo e suas Inflexões no Banco de Língua Inglesa do Cobuild (2006) i Using Metaphors to Disparage Political Correctness: a critical discourse analysis of lexical choices in British newspapers (2005).
E-mail: piasecka@yahoo.com

Aleksandra Pluta – mgr, Instituto de Letras, Universidade de Brasília, Brazylia.
Stypendystka CAPES. Magister dziennikarstwa na Università La Sapienza w Rzymie. Autorka książek na temat polskiej imigracji w krajach Ameryki Łacińskiej, m.in. Na fali historii. Wspomnienia Polaków w Chile (2009), Ten piekielny polski akcent. Ziembiński na brazylijskiej scenie (2015), Droga do Rio. Historie polskich emigrantów (2017). Jej książki były tłumaczone na język hiszpański i portugalski.
E-mail: pluta.aleksandra1@gmail.com

Teresa Podemska-Abt – dr, Australijski Instytut Studiów Tubylczych, Adelaide, Australia.
Zajmuje się literaturą aborygeńską i jej tłumaczeniem. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, University of Adelaide oraz University of South Australia (PhD). Zainteresowania: teoria literatury, interpretacja, socjologia literatury, literatura migracyjna, literatura polska, wielokulturowość. Autorka książki Spaces of literary Wor(l)ds and Reality: Australian Aboriginal Literature, licznych artykułów i rozpraw (np. Dreaming and Dreamtime, czyli życie i śnienie Pierwszych Mieszkańców Australii, „Poezja Dzisiaj” 2014, nr 106; Let’s play the game; Readers and renderings of AL, w: Rozmowy o komunikacji 5, red. G. Hebraj-ska, Łódź 2011).
E-mail: tesspa@gmail.com

Agnieszka Podruczna – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski, Katowice, Polska.
Anglistka, literaturoznawczyni. Ukończyła pracę doktorską na temat ciała w postkolonialnej fikcji spekulatywnej. Jej obecne badania nadal koncentrują się na różnych aspektach fikcji spekulatywnej (szczególnie północnoamerykańskiej) w kontekście studiów postkolonialnych. Jej zainteresowania naukowe obejmują studia postkolonialne, gender studies i teorię science fiction.
E-mail: agnieszka.podruczna@us.edu.pl

Beata Popczyk-Szczęsna – dr hab., Instytut Nauk o Kulturze, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się poetyką i estetyką dramatu; aktualnie przygotowuje rozprawę o dramaturgii polskiej po 1989 roku. Autorka wielu publikacji, najważniejsze z nich to: Postać Judasza w dramacie polskim XX wieku. Potyczki z referencją (2003), Zamknięci i wyobcowani. Przestrzeń subiektywna w dramacie współczesnym, w: Przestrzenie we współczesnym dramacie i teatrze, red. V. Sajkiewicz, E. Wąchocka (2006), Tekstualność i teatralność („Przestrzenie Teorii” 2007, z. 7), W poszukiwaniu zdarzeń. O dramaturgii Michała Walczaka („Dialog” 2007, nr 9), Dramat, w: Widowisko – teatr – dramat. Skrypt dla studentów kulturoznawstwa, red. E. Wąchocka (2010).
E-mail: beata.popczyk-szczesna@us.edu.pl

Albena Popowa – mgr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Jest autorką pracy magisterskiej pt. Badanie aktualnego wyobrażenia Bułgarów o polskiej tożsamości w aspekcie historii. Odbywała specjalizacje w Polsce (2008), Francji (2009 i 2010) i w Afryce Południowej (2009). Obecnie pracuje w Dziale Programowym Instytutu Polskiego w Sofii.
E-mail: sofia.info@instytutpolski.org

Wencze Popowa – prof. dr hab., Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Specjalizuje się w zagadnieniach stylistyki. Wykładała na Uniwersytecie im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie i Uniwersytecie im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie oraz na wielu zagranicznych uniwersytetach (w Krakowie, Uppsali, Regensburgu, Hamburgu, Melbourne). W latach 1975–1986 – dyrektor Letniej Szkoły Języka i Kultury Bułgarskiej. Autorka licznych prac naukowych, m.in. Българската стилистика до 50-те години на XX век (Bułgarska stylistyka do lat 50. XX w.), Чудесата на детската реч (Cuda mowy dziecięcej; współautor Błażo Błażew), Zwięzła gramatyka języka bułgarskiego.
E-mail: sofiakb@abv.bg

Ivo Pospíšil – prof. PhDr., DrSc., Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Masaryka w Brnie, Republika Czeska.
Literaturoznawca, pedagog i tłumacz. W swoich badaniach skupia się przede wszystkim na teorii i historii literatury, zajmuje się też genologią literacką, teorią studiów areałowych, komparatystyką literacką, teorią i historią literatur słowiańskich, a także krytyką literacką i publicystyką. Jako tłumacz z języków angielskiego i rosyjskiego przekłada głównie prozę artystyczną oraz literaturę naukową. Autor kilkuset artykułów i kilkunastu książek.
E-mail: ivo.pospisil@phil.muni.cz

Karolina Pospiszil – dr, Katedra Literatury Porównawczej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Badaczka kultury Europy Środkowej; interesuje się także problematyką pogranicza kulturowego, geokrytyką, regionalizmem, intermedialnością oraz literaturą współczesną. Napisała pracę doktorską pt. Swojskość i utrata. Obraz Górnego Śląska w literaturze polskiej i czeskiej po 1989 roku. Autorka artykułów naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz w tomach zbiorowych, redaktorka książek naukowych i beletrystycznych, tłumaczka z języka czeskiego. Najważniejsze publikacje: W głąb. Rozważania o górnośląskim ruchu, (Anthropos?” 2014, nr 22-23), „Ke slovu je potřeba se doposlouchat“. Audio art a tekstowo-dźwiękowa twórczość Jaromíra Typlta („Bohemistyka” 2013, nr 2), „Widziałem uśmiechnięte twarze”, czyli puste marginesy mowy. Słów kilka o podróżach Tadeusza Różewicza po Chinach (w: Różewicz: dodawanie, red. E. Bartos, M. Cuber, Katowice 2012), U siebie. Literacki obraz Górnego Śląska jako swojskiej, ale nieoswojonej przestrzeni pogranicza („Postscriptum Polonistyczne” 2012, nr 1), Prawdziwy bohater śpiewa piosenki. Przyczynek do dyskusji nad genologią „wierszy bohaterskich” Rafała Wojaczka („Studia Slavica” 2011, nr XV).
E-mail: pospiszil@gmail.com

Justyna Poznańska – doktorantka, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Warszawski, Polska.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół XIX-wiecznego autobiografizmu oraz psychoanalizy jako metodologii badań literackich. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą Dziennikowi Marii Baszkircew. Teksty publikowała na łamach „Gazety Kulturalnej” i „Podtekstów”.
E-mail: justyna_poznanska@wp.pl

Renata Przybylska – prof. dr hab., Katedra Historii Języka i Dialektologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Autorka publikacji Wyrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym (1990), Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej (2002), Do nauki o języku polskim (2003), Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych do-, od- prze-, roz-, u- (2006).
E-mail: renata.przybylska@uj.edu.pl

Jaśmina Puchała – mgr, Katedra Literatury Zagranicznej, Krasnojarski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. W.P. Astafiewa, Krasnojarsk, Rosja.
Wykłada kulturę polską z elementami literatury oraz prowadzi zajęcia z języka polskiego. Doktorantka w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, jej dysertacja jest poświęcona problemowi wartościowania w filmach animowanych dla dzieci. Autorka artykułów z zakresu przekładu artystycznego i języka filmów animowanych.
E-mail: jasminagreen@gmail.com