O

Magdalena Ochwat – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania naukowe to: edukacja polonistyczna, w tym wykorzystanie reportaży w kształceniu oraz społecznej odpowiedzialności lektur. Interesuje się mówieniem (przez literaturę) o wyzwaniach XXI wieku, takich jak: migracje, zmiany klimatyczne czy wielokulturowość. Publikacje: Poezja paradoksów, paradoksy w poezji: poetycka teologia Jana Twardowskiego, Janusza Pasierba, Wacława Oszajcy (Katowice 2014), (Wy)czytać świat z reportaży – wokół edukacji globalnej, w: Literatura i globalizacja (Siedlce 2017), Katedra – synagoga – meczet o (od)czytywaniu symboli religijnych na lekcji polskiego (Katowice 2016).
E-mail: magdalena.ochwat@us.edu.pl

Gabriela Olchowa – doc. Mgr, PhD, Katedra Języków Słowiańskich, Uniwersytet Macieja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja.
Autorka ponad 40 artykułów z zakresu etykiety językowej i języka religii w ujęciu porównawczym. Zajmuje się także glottodydaktyką, a zwłaszcza rozwijaniem kompetencji socjokulturowej. Interesuje się również stosunkami polsko-słowackimi oraz krytyką przekładu. Wydała monografię Przejawy perswazji w strukturze siedemnastowiecznych kazań polskiego kaznodziei Szymona Starowolskiego. Ponadto jest redaktorką tomów: Výučba slovanských jazykov ako cudzích v slovanskom prostredí – súčasnosť a perspektívy; Język Polski i Kultura 1. Język, literatura i kultura w dydaktyce języka polskiego jako obcego, Język Polski i Kultura 2. Między dawnymi a nowymi czasy. Język – Literatura – Kultura – Media i współredaktorką monografii pt. Słowiański dialog kulturowy. Studia leksykalne i gramatyczne. Od 2012 roku współprowadzi Centrum Języka i Kultury Polskiej działające na UBM w Bańskiej Bystrzycy.
E-mail: gabriela.olchowa@umb.sk

Grzegorz Olszański – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Sztuki Interpretacji i Poetyki Historycznej. Jego zainteresowania dotyczą poezji współczesnej, sztuki interpretacji, muzyki. Jest autorem książki poświęconej poezji Ewy Lipskiej Śmierć udomowiona (2006), zbioru esejów Apelacje. Szkice o literaturze i przygodach jej twórców (2012) oraz monografii Wiek męski: epopeja rozkładu. Studia o motywach senilnych w poezji polskiej po 1989 roku (2015). W 2013 jego zbiór wierszy Starzy nieznajomi został nominowany do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej „Silesius” w kategorii „Książka roku”. Jest redaktorem działu muzyki w kwartalniku „Opcje”.
E-mail: olsza2001@poczta.fm

Tereza Ondruszová – mgr., Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska.
Doktorantka Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, naukowo zajmuje się polsko-czeskim pograniczem językowym. Bada głównie środowiska kościelne, rzymskokatolickie. Jest także tłumaczką oraz lektorką języka polskiego. Wyniki swoich badań publikowała m.in. w „Poradniku Językowym” i „Studia Slavica”.
E-mail: terka.o@centrum.cz

Danuta Opacka-Walasek – prof. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autorka książek: „…pozostać wiernym niepewnej jasności”. Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta (1996), Czytając Herberta (2001), Chwile i eony. Obrazy czasu w polskiej poezji drugiej połowy XX wieku (2005) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych na temat poezji polskiej XX wieku (m.in. Z. Herberta i C. Miłosza).
E-mail: danuta.opacka-walasek@us.edu.pl

Danuta Ostaszewska – prof. dr hab., Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Wieloletni kierownik Zakładu Historii Języka Polskiego. W swoich badaniach podejmuje zagadnienia polszczyzny historycznej oraz współczesnej, przedstawiając je za pomocą instrumentarium najnowszej lingwistyki. Jej publikacje obejmują takie dyscypliny językoznawcze, jak: fonetyka i fonologia, składnia, stylistyka, lingwistyka kulturowa, teoria tekstu, genologia. Jest autorką monografii: Organizacja tekstu a problem gromadzenia i scalania jego informacji (1991); Język poetycki Jana Andrzeja Morsztyna. Z zagadnień semantyki (1993); Postać w literaturze. Wizerunek staropolski (2001); Przeobrażenia składni jako wyznacznik tendencji nowatorskich w prozie artystycznej drugiej połowy XX wieku (2005). Jest także współautorką podręcznika akademickiego Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego (kilka wydań) oraz książki Polszczyzna XVII wieku – stan i ewolucja (2002). Ostatnie badania skoncentrowała na kształtowaniu się gatunków mowy w polszczyźnie, inicjując cykl rozpraw pt. Gatunki mowy i ich ewolucja oraz serię PWN pt. Zagadnienia i problemy współczesnej genologii (współredaktor R. Cudak). Jest członkinią Komisji Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk: Oddział w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Komisji Stylistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN.
E-mail: danutaostaszewska@wp.pl