N

Olesia Nachlik – dr, Instytut Nauk Komputerowych i Technologii Informacyjnych, Katedra Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”, Lwów, Ukraina.
Literaturoznawczyni i komparatystka. Autorka książki Ukraińska kulturowo­ aksjologiczna recepcja polskiej literatury XX wieku (w druku) oraz ponad 30 publikacji poświęconych specyfice ukraińskiego odbioru literatury polskiej XX wieku, omawiających najważniejsze tendencje we współczesnych polsko­ ukraińskich relacjach kulturowych, w tym artykułów: „Terytorium zaufania” – polski dyskurs wokół reportażu ukraińskiego oraz ukraińska recepcja reportażu polskiego jako wskaźniki zmian w polsko­ ukraińskim dialogu kulturowym XXI wieku (2019), Inny opisany przez Innego: ukraińska recepcja reportaży Lidii Ostałowskiej i Hanny Krall (2019), Borderlands as a territory of understanding/dialogue or hostility/conflict in the Ukrainian reception of Polish literature the second half of XX – beginning of XXI cent. (2019). Specjalizuje się w problematyce dotyczącej estetyki receptywnej oraz dialogu międzykulturowego. Ostatnio zajmuje się badaniem ukraińskiego kanonu współczesnej polskiej literatury non­ fiction.
E-mail: czudo@ukr.net

László Kálmán Nagy – dr hab. prof. UJ, Katedra Filologii Węgierskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska; Instytut Slawistyki, Uniwersytet Debreczyński, Debreczyn, Węgry.
Polonista i slawista, autor dwóch prac doktorskich. Pierwszą napisał w Debreczynie na temat metodyki nauczania języka polskiego (1983), drugą w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 1998 na temat polskiej literatury obozowo-łagrowej. Po polskim doktoracie kolejny stopień naukowy (CSc) uzyskał w Budapeszcie, w Węgierskiej Akademii Nauk (2000). Zajmuje się przede wszystkim komparatystyką literacką oraz badaniem współczesnej literatury polskiej i węgierskiej. Autor licznych publikacji naukowych.
E-mail: nagy.laszlo@interia.eu

Alina Naruszewicz-Duchlińska – dr hab. prof. UWM, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska.
Zainteresowania naukowe: komunikacja internetowa, genologia lingwistyczna, antroponimia.
E-mail: alina.naruszewicz@uwm.edu.pl

Agnieszka Nęcka – dr hab. prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Krytyk literacki współpracujący m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książkami”, „Pograniczami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006); Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011); Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012); Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013); Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009).
E-mail: agnieszka.necka@us.edu.pl

Bernadeta Niesporek-Szamburska – prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawca i dydaktyk. Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, język dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży, nauczanie języka polskiego, także jpjo, nauczanie polonijne. Wybrane publikacje: Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy (Katowice 2018, współaut.), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (Katowice 2013), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (Katowice 2012), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Katowice 2004), Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (Katowice 1990); współautorka podręcznika dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego Bawimy się w polski 1 (Katowice 2009 i n., współautorka: A. Achtelik).
E-mail: bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl

Ekaterina Nikitina – dr, Katedra Literatury Porównawczej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania badawcze to: teoria literatury, komparatystyka, problem człowieka-maszyny w filozofii i kulturze, a także animal studies. Opublikowała artykuł Motyw człowieka-automatu w dramaturgii Leonida Andriejewa i Stanisława Ignacego Witkiewicza w V tomie Literatury polskiej w świecie.
E-mail: katya.althea@gmail.com

Aneta Nott-Bower – dr, Language Support Consultancy, Manchester, Wielka Brytania.
Wspiera rozwój języka polskiego u dzieci dwujęzycznych, organizuje szkolenia oraz tworzy serwis internetowy dla rodziców, nauczycieli i logopedów. Zainteresowania naukowe: bilingwizm, dwukulturowość. Najważniejsze publikacje: Diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych (Katowice 2015); Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin dwujęzycznych (Gliwice 2017); Bezobrazkowe badanie poziomu rozwoju kompetencji narracyjnej u dzieci jedno- i dwujęzycznych (Katowice 2018).
E-mail: nott­ bower@live.co.uk

Beata Nowacka – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Interesuje się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Katowice 2004, 2006 (2 wyd.) oraz – wraz z Zygmuntem Ziątkiem (IBL PAN) – Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008. W 2010 r. ukazał się jej hiszpański przekład: Kapuściński. Una biografia literaria, traducción de Francisco Javier Villaverde, introducción, Jose Maria Faraldo, Madrid. W 2009 roku książka została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim.
E-mail: beata.nowacka@us.edu.pl

Dariusz Nowacki – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Badacz literatury, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a także krytyk literacki. Zajmuje się głównie współczesną prozą polską, kulturą literacką doby ponowoczesnej i estetycznymi przeobrażeniami sfery kulturowo­ politycznej. W ostatnich latach opublikował zbiory szkiców o prozie Ukosem (Katowice 2013) oraz Kobiety do czytania (Katowice 2019).
E-mail: dnowacki@poczta.onet.pl

Iliana Nowak – doktorantka, Uniwersytet w Płowdiwie, Bułgaria.
W roku 1994 ukończyła Szkołę Muzyczną im. Ljubomira Pipkowa w Sofii, profil: skrzypce. W latach 1999–2007 (z przerwami) studiowała filologię słowiańską z językiem polskim na Uniwersytecie Płowdiwskim im. Paisija Chilendarskiego. W roku 2007 obroniła pracę dyplomową na temat Baśń w literaturze Młodej Polski. Wykłada literaturę polską, język polski: ortografia, leksykologia, frazeologia, teorię i praktykę tłumaczenia. Obecnie pracuje nad swoją dysertacją doktorską o Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego. Jest tłumaczem przysięgłym.
E-mail: iliana.nowak@abv.bg

Tomasz Nowak – dr hab, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawca. Przedmiot jego badań stanowi gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego, a zwłaszcza następujące zagadnienia: formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek języka. Szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. testuje różne modele lingwistyczne na podstawie zgromadzonego materiału językowego. Obecnie jego zainteresowania ogniskują się wokół eksperymentalnych badań nad językiem i mową. Jest autorem wielu książek, m.in. monografii: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania (2013), Język w świetle odkryć nauki (2011), Przyimki lokatywno­-inkluzyjne we współczesnym języku polskim w głębi, w obrębie, w środku, we wnętrzu (2008).
E-mail: tomasz.nowak@us.edu.pl

Ryszard Nycz – prof. dr hab., Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa; Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Historyk literatury polskiej i teoretyk literatury. Redaktor naczelny „Tekstów Drugich”, przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Horyzonty nowoczesności”, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komitetu Nauk o Kulturze PAN, korespondent PAU. Autor książek: Sylwy współczesne: problem konstrukcji tekstu (1984), Tekstowy świat: postrukturalizm a wiedza o literaturze (1995), Język modernizmu: prolegomena historycznoliterackie (1997), Literatura jako trop rzeczywistości: poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej (2001) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
E-mail: ryszard.nycz@uj.edu.pl

Accessibility