M

Marcin Maciołek – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jego zainteresowania naukowe to: rozwój zasobu leksykalnego polszczyzny współczesnej i historycznej, wpływ techniki na ewolucję języka (zwłaszcza oddziaływanie rzeczywistości elektronicznej na język polski i zachowania komunikacyjne Polaków), historia i gramatyka historyczna języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna (przede wszystkim nauczanie wymowy polskiej cudzoziemców). Jest autorem książek: Obrazki do kształtowania percepcji słuchowej oraz wymowy cudzoziemców uczących się języka polskiego (2018), U źródeł słów (2017), Na tropie form i znaczeń słów (2015), Kształtowanie się nazw owadów w języku polskim. Procesy nominacyjne a językowy obraz świata (2013), Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (2012, wyd. drugie uzupełnione – 2014, wyd. trzecie rozszerzone – 2018) oraz kilkakrotnie wznawianego kompendium Tęczowa gramatyka języka polskiego w tabelach (2009, 2010, 2012, 2016), a także współredaktorem tomów: Ruch w języku – język w ruchu (2012), Granice w języku – język w granicach (2014), Społeczność w języku – język w społeczności (2019).
E-mail: marcin.maciolek@wp.pl

Agnieszka Madeja – dr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania dotyczą zagadnień glottodydaktycznych oraz językoznawczych, w szczególności z zakresu leksykografii historycznej i rozwoju zasobu leksykalnego polszczyzny. Od 1998 roku zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego na różnych poziomach zaawansowania. Jest współautorką podręczników i pomocy dydaktycznych dla cudzoziemców. Członkini ministerialnych komisji rekrutacyjnych osób pochodzenia polskiego na studia w Polsce oraz egzaminatorka i wizytatorka Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
E-mail: agnieszka.madeja@us.edu.pl

Zbigniew Majchrowski – dr hab. prof. UG, Zakładu Antropologii Literatury i Krytyki Artystycznej, Uniwersytet Gdański, Polska.
Historyk literatury, teatrolog. Autor książek: Poezja jak otwarta rana. Czytając Różewicza (1993), Gombrowicz i cień wieszcza. Eseje o dramacie i teatrze (1995), Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza (1998 – Nagroda im. Leona Schillera oraz nominacja do Nagrody NIKE 1999), Różewicz (2000), Mickiewicz i wiek dwudziesty (2006) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
E-mail: zbigniew.majchrowski@ug.edu.pl

Marzena Makuchowska – dr hab., Studium Kultury i Języka Polskiego, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska.
Jest współautorką (razem z: S. Gajdą, M. Krzempek, D. Lech) podręcznika Podstawy gramatyki polskiej wraz z tekstami i ćwiczeniami. Kompendium dla kursów języka i nauki własnej (2007). Głównym nurtem zainteresowań są badania nad dyskursem religijnym, opublikowała kilkadziesiąt artykułów z tego zakresu oraz książki: Modlitwa jako gatunek języka religijnego (1998), Bibliografia języka religijnego 1945–2005 (2007) oraz Od wroga do braci. Posoborowe zmiany w dyskursie Kościoła katolickiego (2011).
E-mail: marzena.makuchowska@uni.opole.pl

Jagna Malejka – dr, Wydział Studiów Rosyjskich i Euroazjatyckich, Szanghajski Uniwersytet Studiów Międzynarodowych (School of Russian and Eurasian Studies, Shanghai International Studies University), Szanghaj, Chiny.
Obecnie uczy języka i kultury polskiej na Szanghajskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych. W Chinach i Japonii przepracowała łącznie ponad 13 lat. Autorka i współautorka artykułów na temat chińskiej grzeczności językowej i form adresatywnych, autostereotypu Chińczyków, zapożyczeń japońskich w polszczyźnie oraz nauczania języka polskiego i kultury polskiej w Azji. Współredagowała wiele publikacji, m.in. tomy pokonferencyjne: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów — Chiny, Korea, Japonia (Pekin 2011; Tokio 2015), Obrazkowy słownik języka chińskiego (Pekin 2010), Współczesny język chiński. Podręcznik dla studentów polskojęzycznych (Pekin 2010), Polski jest prosty! Podręcznik do nauki języka polskiego dla osób japońskojęzycznych (Katowice 2016).
E-mail: jagnamalejka@163.com

Małgorzata Małyska – mgr, Fundacja dla Edukacji „POLIS”, Nałęczów, Polska.
Prezes „Fundacji dla Edukacji „POLIS”, wieloletni nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej w Polonijnym Centrum Nauczycielskim w Lublinie. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie i podyplomowych studiów w zakresie pracy edukatorskiej, szkolenia na odległość, emisji głosu. Autorka programów nauczania, materiałów metodycznych dla nauczycieli i podręczników do nauczania języka polskiego dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół literatury dla dzieci oraz elementarnej nauki czytania i pisania.
E-mail: fundacjapolis@gmail.com

Piotr Marecki – dr, Instytut Kultury, Katedra Kultury Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Kulturoznawca, adiunkt w Katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierownik projektu badawczego Twórcze programowanie. Laboratorium (NPRH. Rozwój). Jego obszary zainteresowań to: literatura polska po 1989 roku, kultura niezależna, literatura cyfrowa. Ostatnio m.in. przygotował dwa raporty techniczne Stickers as a Literature-Distribution Platform (2014) oraz Textual Demoscene (2015) dla laboratorium The Trope Tank na MIT. Jest także współautorem podręcznika akademickiego pt. Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre’a Bourdieu (2015).
E-mail: piotr.marecki@uj.edu.pl

Roland Marti – prof. dr hab., Slavistik, Philosophische Fakultät, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Niemcy.
Studiował slawistykę, germanistykę i orientalistykę w Bazylei i w Moskwie. Doktorat i habilitacja ze slawistyki; od 1989 roku profesor zwyczajny filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Kraju Saary (Niemcy), wykłada również na uniwersytecie w Bazylei i Paryżu (INALCO). Specjalizuje się w badaniach języka i literatury staro­‑cerkiewno­‑słowiańskiej, grafematyki języków słowiańskich, polityki językowej, języków mniejszości słowiańskich, języka i literatury dolnołużyckiej.
E-mail: rwmslav@mx.unisaarland.de

Martyna Markowska – doktorantka, Wydział Filozofii, Historii, Kultury i Sztuki, Uniwersytet Helsiński, Helsinki, Finlandia.
Ukończyła filozofię i kulturoznawstwo w ramach MISH na Uniwersytecie Śląskim. W latach 2010-2011 przebywała na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Zurychu. Jej główne zainteresowania badawcze to estetyka obrazu, intermedialność, związki fotografii i literatury. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat relacji pomiędzy fotografią i literaturą we współczesnych powieściach fińskich, polskich i brytyjskich.
Kontakt: m.j.markowska@gmail.com

Michał Masłowski – prof. dr hab., Université Paris-Sorbonne, Paryż, Francja.
Były dyrektor polonistyki na Sorbonie (Paris IV). Wydał książki o romantyzmie, teatrze i Europie Środkowej, a także o związkach religii i kultury. Wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Tłumacz na francuski (wraz z J. Donguy) m.in. Dziadów Adama Mickiewicza, Kordiana Juliusza Słowackiego, poezji Czesława Miłosza, dramatów Zbigniewa Herberta i Tadeusza Różewicza. Członek zagraniczny PAU. Kawaler orderu Polonia restituta. Jego najważniejsze publikacje to: Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego (1998); Zwierciadła Kordiana. Rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego (2002); Etyka i metafizyka. Perspektywa transcendencji poziomej we współczesnej kulturze polskiej (2011).
E-mail: michel.maslowski@paris-sorbonne.fr

Anna-Maria Meyer – dr, Instytut Slawistyki, Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego, Uniwersytet Otto-Friedrich w Bambergu, Niemcy.
Jej zainteresowania badawcze to: kontakt językowy, wielojęzyczność, językowy substandard, polityka językowa, interlingwistyka/sztuczne języki, pismo. Jest autorką artykułów: Thanks from the mountain! – Humorous literal translations in Ponglish as an output of language creativity, w: „Journal of Slavic Linguistics” 2015, No. 23/1; Zum Gebrauch der Glagolica heute (anhand von Tätowierungen und Aufdrucken), w: „Die Welt der Slaven” 2015, Nr. LX/1; Wiederbelebung einer Utopie. Probleme und Perspektiven slavischer Plansprachen im Zeitalter des Internets (2014).
E-mail: anna-maria.meyer@uni-bamberg.de

Ewa Michna – dr hab., Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Socjolożka i antropolożka, jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii narodu i stosunków etnicznych, mniejszości narodowych i etnicznych w Europie Środkowo­‑Wschodniej, strategii emancypacyjnych grup nieposiadających własnego państwa, a w szczególności sposobów wykorzystywania historii i języka w polityce tożsamości. Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania grup walczących o uznanie: Łemków i Ślązaków w Polsce, a także działaczy etnicznych ruchu rusińskiego na Słowacji i Ukrainie.
E-mail: ewa.michna@uj.edu.pl

Małgorzata Mikołajczak – prof. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska.
Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Teorii Literatury i Krytyki Literackiej, kierownik literaturoznawczych studiów doktoranckich. Członek Komitetu Nauk o Literaturze PAN (od 2011 roku). Członek stowarzyszeń, rad naukowych czasopism, serii wydawniczych oraz redakcji periodyków. Autorka 5 książek naukowych, redaktor i współredaktor 10 książek naukowych i 2 antologii poezji, a także autorka ok. 180 artykułów (studiów, szkiców, recenzji), publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”, „Tekstach Drugich”, „Ethosie”, „Twórczości”, „Odrze”, „Kwartalniku Artystycznym”. W latach 2012–2017 kierowała międzyuczelnianym projektem „Nowy regionalizm w badaniach literackich”.
E-mail: M.Mikolajczak@ifp.uz.zgora.pl

Jacek Mikołajczyk – dr, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jest kierownikiem literackim Gliwickiego Teatru Muzycznego. Specjalizuje się w historii musicalu polskiego i światowego oraz w historii teatru muzycznego. Jest tłumaczem musicali, m.in. 42 ulicy, Ragtime, Hair i Przebudzenia wiosny. Ukończył również studia z zakresu reżyserii opery i innych form teatru muzycznego na krakowskiej PWST. Opublikował książki: Musical nad Wisłą. Historia musicalu w Polsce w latach 1957-1989 (Gliwice 2010), Zabójczy flirt. Literatura i terroryzm (Bielsko-Biała 2011) oraz Bogowie i herosi. Mity greckie w obrazach wielkich mistrzów (Bielsko-Biała 2013). Współredagował pracę zbiorową Jaki jest kabaret? (Katowice 2012).
E-mail: jacek.mikolajczyk@us.edu.pl

Michał Mikoś – prof. dr, Wydział Języków Obcych i Literatury, Uniwersytet w Wisconsin-Milwaukee, USA.
Specjalizuje się w badaniu polskiej literatury, języka i kultury. Jest także tłumaczem oraz autorem wielu publikacji naukowych, m.in.: Adam Mickiewicz. The Sun of Liberty (Warszawa 1998), Juliusz Slowacki. This Fateful Power (Lublin 1999), Polish Literature from 1864 to 1918. An Anthology (Bloomington 2006), Polish Literature from 1918 to 2000. An Anthology (Bloomington 2008), Zarys historii polonistyki w Ameryce Północnej (Katowice 2012).
E-mail: mikos@uwm.edu

Marián Milčák – dr, Wydział Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych, Uniwersytet w Preszowie, Słowacja.
Skończył filologię słowacką oraz germanistykę na Wydziale Filozoficznym tego uniwersytetu. Pracował jako lektor języka słowackiego na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem zarówno tekstów naukowych, jak i literackich, a także przekładów (głównie z języka polskiego i rosyjskiego). Był redaktorem literackich zeszytów „Cicha woda” (Koszyce). Jego twórczość poetycka bliska jest dziełu Rudolfa Juroleka, Daniela Pastirčáka i Erika Grocha. Współpracuje z czasopismem „Pobocza”. Jego wiersze przetłumaczono na wiele języków, m.in.: angielski, czeski, polski, niemiecki, francuski, węgierski, litewski. Opublikował teoretycznoliterackie książki: O nezrozumitežnosti básnického textu (Lewocza 2004) i Mýtus a báseň (7 úvah o poézii) (Lewocza 2010).
E-mail: milcak@vmnet.sk

Władysław T. Miodunka – prof. zw. dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Polska.
Profesor emerytowany, w latach 1980–2016 pracował w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego na Wydziale Polonistyki UJ. Językoznawca specjalizujący się w badaniach języka polskiego w świecie, bilingwizmu polsko­-obcego oraz w badaniach z zakresu glottodydaktyki polonistycznej. Od 1973 roku zajmuje się nauczaniem polszczyzny jako języka obcego i drugiego w Polsce i świecie. Jest autorem wielu prac naukowych z tego zakresu oraz redaktorem serii podręczników i rozpraw naukowych z obszaru glottodydaktyki polonistycznej. W latach 2003–2016 kierował pracami Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Jest członkiem Rady Języka Polskiego i twórcą krakowskiej szkoły glottodydaktyki porównawczej.
E-mail: w.miodunka@uj.edu.pl

Wirginia Mirosławska – doc. dr, Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Lektorka języka polskiego. Prowadzi praktyczne zajęcia z języka polskiego oraz z gramatyki opisowej i historycznej. Opublikowała m.in. monografię Nazwy osobowe mieszkańców Lutomierska (XVII–XVIII w.) (Łódź 1997), zbiory ćwiczeń fonetycznych i repetytoria z fleksji polskiej dla studentów rosyjskich i bułgarskich. Autorka licznych artykułów z dziedziny onomastyki i glottodydaktyki. Tłumaczka z języka słowackiego i współautorka podręcznika akademickiego Slovenčina a poľština. Synchrónne porovnanie s cvičeniami (Prešov 2012).
E-mail: miroslawska@op.pe

Barbara Mitrenga – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Członkini Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN (oddział w Katowicach), Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (oddział w Katowicach), skarbnik Stowarzyszenia „Via Linguae”. Jej zainteresowania badawcze to: historia języka polskiego, gramatyka historyczna, semantyka, intensyfikatory. Jest autorką monografii Zmysł smaku. Studium leksykalno­-semantyczne (2014) oraz współautorką książki Polskie intensyfikatory w ujęciu historycznym (2015) i Słownika zapomnianych wyrażeń funkcyjnych (2015). Redaktor naukowa rocznika „Linguarum Silva”.

E-mail: barbara.mitrenga@us.edu.pl

Barbara Morcinek-Abramczyk – dr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Od 2006 do 2009 pracowała w Sekcji Polskiej Wydziału Rosyjskiego i Wschodnioeuropejskiego na Uniwersytecie Języków Obcych w Tokio. Od sierpnia 2011 do maja 2012 pracowała na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Indianie. Interesuje się literaturą polską, nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz międzykulturowymi różnicami. Jej najważniejsze publikacje to: Oczy jak maliny w cukrze, czyli postrzeganie wszystkimi zmysłami („Postscriptum Polonistyczne” 2002, nr 4),Wizerunek gorola w trzech odsłonach (w: My som tukej, Katowice 2004), Elementy przekładu intersemiotycznego w nauczaniu grup zaawansowanych („Postscriptum Polonistyczne” 2005, nr 2), Polski mniej obcy. Podręcznik do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych (Katowice 2007), Gesty po polsku i po japońsku. Komunikacja niewerbalna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego (w: Studia polonistyczne w Azji, Seul 2007), Tłumaczenie kultur – oswajanie kultur? Kilka uwag o kuchni (w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia – rocznik 2009, Tokio 2010).
E-mail: bmorcinek1@gmail.com

Adrian Mrówka – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. Podmioty „intensywne” w wybranych powieściach Stanisława Przybyszewskiego. Jest absolwentem gender studies Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się literaturą Młodej Polski, psychoanalizą, teoriami poststrukturalistycznymi oraz postmodernistycznymi zagadnieniami podmiotowości i płci.
Kontakt: adr.mr@poczta.fm

Jiří Muryc – PhDr, Ph.D., Katedra Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska.
Kierownik Katedry Slawistyki UO. Prowadzi zajęcia z językoznawstwa i przekładoznawstwa. Jest autorem monografii Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku. Jego zainteresowania naukowe to: socjolingwistyka, gramatyka porównawcza języka polskiego i czeskiego, przekład ustny i pisemny.
E-mail: jiri.muryc@osu.cz

Barbara Myrdzik – profesor, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.
Swoje zainteresowania naukowe koncentruje wokół teorii i praktyki edukacji polonistycznej. Efektem jej badań są m.in. książki: Poezja Zbigniewa Herberta w recepcji maturzystów, Rola hermeneutyki w edukacji polonistycznej, Nowoczesność i tradycja w kształceniu literackim, Nowe wyzwania dla polonisty. Metodyka – pomiar dydaktyczny – ewaluacja, Zrozumieć siebie i świat. Szkice i studia o edukacji polonistycznej.
E-mail: barbara.myrdzik@poczta.onet.pl