J

Artur Jabłoński – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim. Dziennikarz i pisarz działający w ruchu kaszubskim od 1990 roku. Był związany ze studenckim pismem „Tatczëzna”, telewizyjnym magazynem „Rodnô Zemia” i miesięcznikiem „Pomerania”. Współzakładał Radio Kaszëbë i stowarzyszenie osób narodowości kaszubskiej „Kaszëbskô Jednota”. Założyciel pierwszej kaszubsko­‑polskiej szkoły podstawowej. Badacz twórczości kaszubskiego pisarza Jana Rompskiego w kontekście tożsamości. Autor eseju Kaszubi. Wspólnota narodowa (2012) oraz trzech powieści w języku kaszubskim: Namerkôny (2013), Smùgã (2014) i Fényks (2015).
E-mail: a.jablonsczi@najaszkola.eu

Diana Jagodzińska – doktorantka, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Magister filologii, prawnik i mediator sądowy. Autorka artykułów z zakresu językowego obrazu świata w tekstach normatywnych i popularyzowania zagadnień prawnych w edukacji szkolnej. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół specjalnych potrzeb edukacyjnych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, języka aktów prawa oświatowego oraz świadomości prawnej społeczeństwa.
E-mail: diaanus@o2.pl

Piotr Jakubowski – dr, Instytut Nauk o Kulturze i Religii, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie, Polska.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie kulturoznawstwa, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor książki Pułapki tożsamości. Między narracją a literaturą (Kraków 2016) oraz kilkunastu artykułów naukowych, redaktor prac zbiorowych i numerów tematycznych czasopism. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół semiotyki kultury, problemów międzykulturowości, teorii kultury wizualnej, a także przemian społecznokulturowych wynikających z dominacji i ekspansji nowych mediów.
E-mail: pjakubowski@ymail.com

Anna Jamrozek-Sowa – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Rzeszowski, Polska.
W pracy naukowej skupia się na badaniu narracji migracyjnych XIX–XXI wieku, literatury postzależnościowej, literatury środkowoeuropejskiej i państw bałkańskich, pism literackich jako środowisk kulturotwórczych, dziedzictwa awangardowego teatru polskiego. Jest autorką monografii naukowych poświęconych pisarstwu Zofii Romanowiczowej oraz Władysława Lecha Terleckiego, redaktorką m.in. książek o tematyce teatrologicznej. Należy do zespołu redakcyjnego pisma literacko-artystycznego „Fraza” oraz Rocznika Wydziału Sztuki UR „Warstwy”.
E-mail: a_js@op.pl

Maria Janoszka – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się twórczością Jana Potockiego, w szczególności Rękopisem znalezionym w Saragossie i jego obecnością w literaturze dwudziestego i dwudziestego pierwszego wieku.
E-mail: m.janoszka@gmail.com

Iwona Janowska – dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
W swojej pracy badawczej zajmuje się zastosowaniem podejścia ukierunkowanego na działanie w nauczaniu/uczeniu się języków obcych. Jest autorką wielu artykułów z zakresu glottodydaktyki i metodyki nauczania języków obcych, programów nauczania języka francuskiego i języka polskiego jako obcego, zbiorów zadań do nauczania języka francuskiego i polskiego jako obcego oraz monografii Planowanie lekcji języka obcego (2010) i Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych (2011). Prowadzi zajęcia na studiach magisterskich i podyplomowych na Wydziale Polonistyki UJ oraz warsztaty szkoleniowe w kraju i za granicą dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego.
E-mail: iwona.janowska@uj.edu.pl

Anna Janus-Sitarz – dr hab. prof. UJ, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej; kierownik Centrum Badań Edukacyjnych i Kształcenia Ustawicznego WP UJ; redaktor naukowa serii wydawniczej Edukacja Nauczycielska Polonisty; przewodnicząca Komisji Edukacji KNoL PAN; inicjatorka i organizatorka I Kongresu Dydaktyki Polonistycznej w Krakowie w 2013 roku. Jej obszary badań to: literaturoznawstwo, dydaktyka literatury, glottodydaktyka. Jest autorką książek: Groteska literacka. Od diabła w Damaszku po Becketta i Mrożka; Lekcje teatru; Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole; W poszukiwaniu czytelnika. Diagnozy, inspiracje, rekomendacje, a także współautorką podręczników do szkoły ponadgimnazjalnej.
E-mail: ajanus-sitarz@wp.pl

Andrzej Jaroszyński – ambasador, Instytut Nauk Politycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polska.
Absolwent anglistyki UMCS (1970), asystent w Katedrze Literatury Porównawczej oraz wieloletni dyrektor Szkoły Letniej Kultury i Języka Polskiego KUL, konsul w Konsulacie Generalnym RP w Chicago 1990–1994, zastępca ambasadora RP w Waszyngtonie 1994–1998, dyrektor Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ 1998–2001, ambasador RP w Norwegii i Islandii, 2001–2005, dyrektor Departamentu Ameryk MSZ 2005–2008, ambasador RP w Australii i PGN, 2008–2013, gościnny wykładowca w Instytucie Europeistyki, a obecnie Instytucie Nauk Politycznych KUL, organizator „Debat dyplomatycznych KUL”.
E-mail: ajaroszynski@o2.pl

Jerzy Jarzębski – prof. dr hab., Katedra Krytyki Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Członek kolegium redakcyjnego „Tekstów Drugich”, członek jury Nagrody literackiej Nike (2001–2003) oraz Nagrody Fundacji im. Kościelskich (od 1993). Autor książek: Gra w Gombrowicza (1982), Powieść jako autokreacja (1984), Zufall und Ordnung. Zum Werk Stanislaw Lems (1986), W Polsce, czyli wszędzie. Studia o polskiej prozie współczesnej (1992), Apetyt na Przemianę. Notatki o prozie współczesnej (1992), Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej (1998), Schulz (2000), Podglądanie Gombrowicza (2000), Wszechświat Lema (2002), Słownik schulzowski (wraz z Włodzimierzem Boleckim i Stanisławem Rośkiem, 2003), Gombrowicz (2004), Proza dwudziestolecia (2005), Prowincja centrum. Przypisy do Schulza (2005), Natura i teatr. 16 tekstów o Gombrowiczu (2007) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych. Współautor serii Lekcja Literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich (1985).
E-mail: jerzy.jarzebski@uj.edu.pl

Ewa Jaskóła – prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Interesuje się problemami literatury XX i XIX wieku oraz dydaktyki. Uznaje, że sprawność interpretacyjna i świadomość literaturoznawcza stanowią podstawę dydaktycznych działań nauczyciela języka polskiego w szkole. Jest autorką publikacji na temat poezji XX wieku, jej sposobów interpretacji w szkole, zajmuje się zagadnieniami nauczania języka polskiego jako ojczystego i obcego. Autorka publikacji: Poetyckie podróże Stanisława Balińskiego (Katowice 1988); Od poezji kosmosu do poezji czasu. Studium o twórczości Stanisława Ciesielczuka (Katowice 1997).
E-mail: ewa.jaskola@me.com

Krzysztof Jaworski – dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska.
Opublikował dotychczas cztery książki naukowe poświęcone życiu i twórczości czołowego polskiego futurysty Brunona Jasieńskiego, ostatnia monografia Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim ukazała się w warszawskim wydawnictwie „Iskry” w 2009 r. Jest również autorem artykułów naukowych, których tematem jest polski futuryzm oraz zagadnienia związane z literaturą popularną, poezją awangardową po roku 1989, a także intersemiotyczne relacje między sztuką (literaturą) „wysoką” i „niską”.
E-mail: jaworsky@poczta.onet.pl

Franck Jedrzejewski – dr, Uniwersytet Paris-Sud, Paryż, Francja.
Matematyk, posiada doktorat z filozofii i z muzykologii. Jest wiceprzewodniczącym Collège International de Philosophie. Opublikował kilkanaście książek, m. in. Ontologię kategoriiSłownik muzyki mikrotonalnej. Prowadzi transdyscyplinarne badania sytuujące się pomiędzy muzyką, filozofią i matematyką na temat sensu, kategorii, atonalności i rosyjskiej awangardy muzycznej.
E-mail: franckjed@gmail.com

Artur Jacek Jędrzejewicz – dr, Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce, Polska.
Doktoryzował się z literaturoznawstwa (Uniwersytet Łódzki, 2010). Ukończył reżyserię filmową (Uniwersytet Śląski, WRiTV im. K. Kieślowskiego, 2002). Sporadycznie realizuje filmy dokumentalne dla TVP. Bada zależności: literatura – film – kultura. Porównuje teksty kultury w relacji: (nie)świadomość zbiorowa – Autor jako antropologiczny fenomen. Najważniejsze publikacje: Luis Bun~uel – Sacrum ukryte (Gdańsk 2013), Umieranie za życia – analityczna refleksja nad filmem „Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową” (Kraków 2015), Luis Bu n~uel. Paradoksy uduchowionego ateisty (Siedlce 2016), Przełom wieków w kinie. Czas w kulturze i edukacji (Siedlce 2018).
E-mail: artur.jedrzejewicz@uph.edu.pl

Nikolaj Jež – prof. dr hab., Instytut Slawistyki, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Studiował język i literaturę słoweńską oraz literatury porównawcze na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Lublanie. W latach 1979-2002 w Instytucie Języków i Literatur Słowiańskich prowadził lektorat języka polskiego. Po wyodrębnieniu się slawistyki jako samodzielnego instytutu był jednym z twórców instytutowego Zakładu Języków i Literatur Zachodniosłowiańskich, od 2003 jest kierownikiem Katedry Języka i Literatury Polskiej. Jesienią 2008 roku został dyrektorem Instytutu Slawistyki. Naukowo zajmuje się badaniem kierunków polskiej prozy okresu międzywojennego i powojennego, a porównawcze badania polsko-słoweńskich stosunków literackich wzbogaca o studia nad słoweńsko-polskimi kontaktami literackimi i kulturalnymi w dziewiętnastym i dwudziestym wieku. Jest członkiem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. Tłumaczy literaturę piękną i fachową z języka polskiego na słoweński. W roku 2000 został laureatem najważniejszej słoweńskiej nagrody dla tłumaczy im. Antona Sovre za przekład prozy Gombrowicza i Kapuścińskiego, a w 2005 uzyskał specjalne odznaczenie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu w Lublanie. W roku 2008 został przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP. Jest współredaktorem monografii Čopovi galicijski dopisniki (Lublana 1989) i współautorem słoweńskich przekładów wierszy Z. Herberta, opublikowanych w antologii Beli raj vseh možnosti (Lublana 1992). Przełożył m.in. Trans-Atlantyk W. Gombrowicza (Lublana 1998), Cesarza R. Kapuścińskiego (Lublana 1999) i Madame A. Libery (Lublana 2003).
E-mail: nikolaj.jez@guest.arnes.si

Karolina Jędrych – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Prowadzi zajęcia z dydaktyki literatury polskiej oraz z literatury dla dzieci i młodzieży. Obroniła doktorat o bohaterkach kobiecych w powieściach Marii Krüger. Pracuje również jako nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej i gimnazjum. Interesuje się literaturą dla dzieci i młodzieży oraz edukacją medialną i kulturową.
E-mail: karolina.jedrych@us.edu.pl

Andrzej Juchniewicz – Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Student filologii polskiej. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół poezji polskiej drugiej połowy XX wieku, tematyki Zagłady, problematyki żydowskiej w literaturze polskiej oraz genologii literackiej. Stale współpracuje z „artPAPIEREM” oraz miesięcznikiem „Znak”. Publikował w kwartalniku kulturalnym „Opcje”, „Polityce” oraz w „Narracjach o Zagładzie”. Pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Opackiej­-Walasek przygotowuje pracę dyplomową nt. „Posadzę cię, pokołyszę w tarczy słonecznika”. Przenikanie się postaci gatunkowej kołysanki w poezji polskiej XX i XXI wieku.
E-mail: andrzejjuchniewicz@o2.pl