G

Stanisław Gajda – prof. dr hab., Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska.
Językoznawca, autor książek: Rozwój polskiej terminologii górniczej (1976), Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym (1982), Wprowadzenie do teorii terminu (1990), Współczesna polszczyzna naukowa (1990). Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Stylistyka” (założyciel i redaktor naczelny), „Slavia”, „Studia Slavica”, „Studies in Polish Linguistics”, „Kwartalnik Opolski”, „Nowa Polszczyzna”. Członek m.in.: Prezydium Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN. Honorowy członek Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopju.
E-mail: staga2@uni.opole.pl

Piotr Garncarek – dr hab., Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Zajmuje się glottodydaktyką kulturoznawczą. Ważniejsze publikacje to monografie: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (Warszawa 1997), Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Warszawa 2006) oraz podręczniki Czas na czasownik (Kraków 2002) i Nie licz na liczebnik (Warszawa 2009).
E-mail: p.garncarek@uw.edu.pl

Anna Gawryś­ Mazurkiewicz – mgr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Doktorantka Instytutu Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym; od 2015 roku jest asystentem w Szkole Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jej zainteresowania naukowe krążą wokół nowoczesnej biografistyki; aktualnie zajmuje się twórczością Oli Watowej.
Kontakt: anna.gawrys­ mazurkiewicz@us.edu.pl

Constantin Geambaşu – prof. dr, Zakład Slawistyki, Wydział Języków i Literatur Obcych, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.
Wybitny tłumacz literatury polskiej; przekładał dzieła nie tylko klasyków, ale też pisarzy młodego pokolenia (sięgał zarówno po utwory Kochanowskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Miłosza, Szymborskiej czy Herberta, jak i po teksty Stasiuka, Chwina, Tokarczuk czy Masłowskiej). Profesor w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu w Bukareszcie, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, autor 7 tomów szkiców krytycznych o literaturze polskiej oraz 70 tomów przekładów. Współautor Wielkiego słownika polsko­ rumuńskiego. Członek Związku Literatów Rumuńskich (Filia Tłumaczy).
E-mail: kgeambasu@yahoo.com

Natalia Gendaj – doktorantka, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Polska.
Studiowała literaturę hiszpańską i iberoamerykańską na Uniwersytecie w Barcelonie. Zajmuje się związkami Gombrowicza z Argentyną. Publikowała m.in. w „Roczniku Komparatystycznym”.
E-mail: natalia.gendaj@hotmail.com

Galina Georgiewa – mgr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Jej zainteresowania to lingwistyka, językoznawstwo słowiańskie i tłumaczenia.
E-mail: caresss@abv.bg

Tomasz Gęsina – doktorant, Katedra Literatury Porównawczej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się polską prozą XX i XXI wieku, teorią literatury (zwłaszcza badaniami nad kategorią przestrzeni) oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Współredaktor (wraz ze Zbigniewem Kadłubkiem) książki Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji Kennetha White’a, Katowice 2016. Autor kilku artykułów naukowych, np. Geopoetyka. Nowe czytanie przestrzeni, „Opcje” 2014, nr 4; Wewnętrzny głos. Rozważania wokół mojego Śląska, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 2015, nr 55.
E-mail: tomasz.gesina@gmail.com

Kamila Gieba – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska.
Jej zainteresowania naukowe to: kategoria przestrzeni w literaturze, literatura migracyjna, regionalizm literacki, współczesny polski reportaż literacki. Autorka monografii Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu (2018), publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury”, „Pamiętniku Literackim”, „Świecie Tekstów”, „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. Sekretarz naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza” (Oficyna Wydawnicza UZ). Kierowniczka Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną działającej w IFP UZ.
E-mail: kamila.gieba@gmail.com

Aneta Głowacka – mgr, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski, Polska.
Redaktorka „Opcji”. Publikuje w „Teatrze”, „Notatniku Teatralnym” i „Śląsku”. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie zajmuje się impresariatem.
E-mail: a-glowacka@o2.pl

Alicja Goczyła Ferreira – mgr, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia.
Wykładowczyni języka i literatury polskiej. W latach 2006–2014 była nauczycielką języka polskiego w Centrum Języków i Interkulturowości przy Universidade Federal do Paraná. Do kręgu jej zainteresowań naukowych należy obecność języka polskiego w Brazylii, jego historia i współczesność w kontekście kontaktu językowego. Jest autorką rozdziałów o Irenie Sendlerowej oraz Antoninie i Janie Żabińskich w zbiorze Memórias de Luz: Histórias de Poloneses Justos pod red. Piotra Kilanowskiego.
E-mail: alicja.ferreira@ufpr.br

Cristina Godun – doc., Wydział Języków i Literatur Obcych, Departament Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej, Uniwersytet w Bukareszcie, Bukareszt, Rumunia.
Autorka podręczników do nauki języka polskiego oraz gramatyk języka polskiego dla rumuńskich studentów, a także słowników polsko­ rumuńskich i licznych artykułów. Zajmuje się również tłumaczeniem literatury polskiej na język rumuński (30 pozycji, m.in. Dzienniki, Dramaty i Bakakaj Witolda Gombrowicza, Jadąc do Babadag, Fado, Dziewięć i Dojczland Andrzeja Stasiuka, Bieguni, Dom dzienny, dom nocny, Ostatnie historieProwadź swój pług przez kości umarłych Olgi Tokarczuk, Morfina Szczepana Twardocha). Jej główne zainteresowania badawcze to: dramat współczesny, literatura faktu i teoria przekładu.
Kontakt: cristina.godun@lls.unibuc.ro

Karolina Graboń – mgr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz specjalizacją język polski i literatura polska w świecie. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim, a także Logopedię z Emisją Głosu na Uniwersytecie Łódzkim. Przygotowuje rozprawę doktorską pświęconą zagadnieniom
zaburzeń wymowy u osób z językiem polskim jako drugim. Od 2017 roku wpisana na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
E-mail: karolina.grabon@us.edu.pl

Margreta Grigorova – prof. dr hab., Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Interesuje się przede wszystkim literaturą polską w kontekście literatur słowiańskich i środkowoeuropejskich. Ostatnio badała temat herezji we współczesnej literaturze polskiej, relacje literatura­ sztuka, bułgarską recepcję literatury polskiej, literackie motywy ruchu i podróży, między innymi w twórczości Josepha Conrada, Gustawa Herlinga­ Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego czy Olgi Tokarczuk. Jest autorką książek: Хоризонти и пътища на полската идентичност [Horyzonty i drogi polskiej tożsamości] (2002), Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература [Rytualne strefy słowa w literaturze polskiej] (2004), Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател [Joseph Conrad Korzeniowski. Pisarz jako żeglarz] (2011), Oczyma słowa. Studia polonistyczne (2015). Opublikowała ponad sto artykułów, w tym ponad trzydzieści na łamach polskich czasopism. Tłumaczka literatury polskiej: Rodzinna Europa Czesława Miłosza (2012) (wraz z Marią Kostovą), Książka twarzy Marka Bieńczyka (2015), Pianista. Wspomnienia Warszawskie Władysława Szpilmana (2019). Przełożyła wiersze Wisławy Szymborskiej, Romana Honeta, Zbigniewa Herberta, Jerzego Lieberta, reportaże Kazimierza Nowaka, opowiadania Gustawa Herlinga­ Grudzińskiego oraz teksty krytycznoliterackie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Conradystów oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Polonistów. Otrzymała odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2014), nagrodę „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego (2018) oraz Złoty Krzyż Zasługi (2019).
E-mail: margretag@yahoo.com

Elwira Grossman – dr, Wydział Slawistyki i Komparatystyki, Uniwersytet w Glasgow, Szkocja.
Obszarami jej zainteresowań naukowych są: polskie kino, studia nad Holocaustem i stosunkami polsko/żydowskimi oraz nauczanie języka polskiego jako obcego. Autorka prac z zakresu metodologii badań literackich (Navigating the New Landscape for Slavonic/Polish Studies, 2005); literatury porównawczej (Polonistyka w badaniach komparatystycznych, 2009) oraz polskiej literatury dwudziestego wieku ze szczególnym uwzględnieniem metodologii gender studies (Who’s Afraid of Gender and Sexuality? Plays by Women, 2005) oraz dramatu i teatru (Gender Dynamics in Polish Drama after 2000, 2010). Autorka haseł opublikowanych w Dictionary of Literary Biography oraz Literary Encyclopedia on-line. Inicjatorka i redaktorka tomu zbiorowego pt. Studies in Language, Literature and Cultural Mythology in Poland. Investigating the ‘Other’ (2002).
E-mail: Elwira.Grossman@glasgow.ac.uk

Barbara Gutkowska – prof. dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Literaturoznawca. Autorka artykułów poświęconych prozie XX i XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form autobiografizmu – powieści autobiograficznych, dzienników, pamiętników i epistolografii – oraz książek: Powieści Stanisława Dygata. W czasie i przestrzeni życia i marzenia (Katowice 1996), O „Tangu” i „Emigrantach” Sławomira Mrożka (Katowice 1998), Odczytywanie śladów. W kręgu dwudziestowiecznego autobiografizmu (Katowice 2005), Wyzwania i wyznania. Od Andrzeja Trzebińskiego do Sławomira Mrożka (Katowice 2013).
E-mail: barbara.gutkowska@us.edu.pl

Anna Guzy – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska.
Absolwentka śląskiej polonistyki oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu emisji i higieny głosu, absolwentka psychologii w Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół determinantów kompetencji językowych, w tym czynników psychospołecznych warunkujących rozwój mowy, oraz wpływu kompetencji przestrzennych na językowe. Przedmiotem jej badań są: kompetencje językowe, psychologia zdrowia, psycholingwistyka, a także emisja i higiena głosu. Autorka oraz współautorka 60 artykułów oraz współredaktorka dwóch tomów z serii Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
E-mail: anna.guzy@us.edu.pl