D

Teresa Dalecka – dr, Centrum Polonistyczne, Uniwersytet Wileński, Wilno, Litwa.
Historyk literatury, doktor nauk humanistycznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Odbyła staż naukowy w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bierze udział w programie wymiany profesorskiej Erasmus (uczelnie w Warszawie, Łodzi, Katowicach, Kielcach). Interesuje się literaturą polską dwudziestego wieku, międzywojennym życiem literackim Wilna, polsko-litewskimi związkami literackimi oraz recepcją literatury polskiej na Litwie. Autorka książki Dzieje polonistyki wileńskiej 1919-1939 (Kraków 2003). Publikuje artykuły naukowe na Litwie i za granicą, jest autorką podręczników do literatury dla uczniów szkół średnich, tłumaczką literatury litewskiej na język polski.
E-mail: teresa.dalecka@flf.vu.lt

Steliana Dankowa – mgr, Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Prowadzi zajęcia z praktycznej nauki języka polskiego i z przekładu. Współautorka podręcznika do nauczania języka polskiego jako obcego Jeśli chcesz wiedzieć więcej… (razem z Mirą Kostovą, 2005). Przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu teorii przekładu.
E-mail: steliana.vtu@gmail.com

Bernadetta Darska – dr hab., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Warmińsko­-Mazurski w Olsztynie, Polska.
Krytyczka literacka, literaturoznawczyni. Wykładowczyni w Szkole Mistrzów Pióra w Collegium Civitas. W latach 2002–2009 redaktor naczelna pisma literacko­-kulturalnego „Portret”. Autorka ośmiu książek. Ostatnio opublikowała prace Pamięć codzienności, codzienność pamiętania. Szkice o reportażu polskim XXI wieku (2014) i Maski zła. (Nie)etyczność postaw i zachowań jako temat współczesnego reportażu polskiego (2016). Pracuje nad książką o najmłodszym pokoleniu polskich reporterów. Od 2009 roku przez sześć lat prowadziła blog krytycznoliteracki A to książka właśnie!, obecnie zaprasza na Nowości książkowe (www.bernadettadarska.blogspot.com).
E-mail: bernadet.darska@wp.pl

Nikołaj Daskałow – prof. dr hab., Katedra Slawistyki, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Slawista i polonista, specjalista w zakresie literatury polskiej. Współzałożyciel kierunku studiów: filologia słowiańska, ze specjalnością język polski i literatura polska oraz Katedry Slawistyki (1995). Założyciel Centrum Polonijnego (2002) w Uniwersytecie im. św. św. Cyryla i Metodego. Dziekan Wydziału Filologicznego (1996–2003) i kierownik Katedry Slawistyki (1995–2005) tegoż Uniwersytetu. Główny nurt badań to polska powieść historyczną, a szczególnie twórczość i recepcja zagraniczna dzieł Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa, Adama Mickiewicza, Stefana Żeromskiego. W książkach Оспорвани шедьоври (Podważane arcydzieła, 1994) i Сюжетите на историята и реваншът на духа (Tematy historii i rewanż ducha, 2001) analizuje bułgarską, a w Славянски литературни взаимоотношения (Słowiańskie stosunki literackie, 1999) słowiańską recepcję polskich pisarzy.
E-mail: yarmich@yahoo.com

Anna Dąbrowska – prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Wrocławski, Polska.
Dyrektor Szkoły Języka Polskiego i Kultury dla Cudzoziemców, kierownik Zakładu Językoznawstwa Stosowanego. Członkini Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Języka Polskiego jako Obcego. Brała udział w tworzeniu polskiego systemu certyfikatowego. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na lingwistyce kulturowej, dziejach nauczania języka polskiego jako obcego, polszczyźnie cudzoziemców oraz współczesnym języku polskim. Jest autorką kilku książek, m.in. Eufemizmy współczesnego języka polskiego (1993), Słownik eufemizmów polskich, czyli w rzeczy mocno, w sposobie łagodnie (1998), Język polski (1999), i stu kilkudziesięciu artykułów, a także redaktorką naukową czasopisma „Język a Kultura”.
E-mail: anna.dabrowska@uwr.edu.pl

Maria Delaperrière – prof. dr hab., Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paryż, Francja.
Przez wiele lat kierowała Wydziałem Polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu oraz Ośrodkiem Badań Środkowoeuropejskich na tej uczelni. Jest autorką książek: Les avant-gardes polonaises et la poésie européenne (1991); Panorama de la littérature polonaise des origines à 1822 (we współpracy z F. Ziejką, 1992); Dialog z dystansu (1998); Polskie awangardy a poezja europejska (2004); Pod znakiem antynomii (2006); La littérature polonaise à l’épreuve de la modernité (2008); Literatura polska w interakcjach (2011) oraz 150 artykułów naukowych. Pod jej redakcją ukazało się 30 książek poświęconych literaturze polskiej i środkowoeuropejskiej.
Interesuje się kulturą Europy Środkowej, komparatystyką literacką, polską literaturą współczesną.
E-mail: maria.delaperriere@gmail.com

Anna Demadre-Synoradzka – dr, Uniwersytet w Lille, Francja.
Literaturoznawca, pasjonatka nauczania języka polskiego; autorka m.in. biografii Jerzego Andrzejewskiego (Andrzejewski, Kraków 1997) oraz wstępu i przypisów do wydania Miazgi tegoż autora w serii BN (Wrocław 2002). W wolnych chwilach maluje.
E-mail: ania-s-d@wanadoo.fr

Joanna Dembińska-Pawelec – dr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autorka książek: Światy możliwe w poezji Stanisława Barańszczaka, Vilanella. Od Anonima do Barańczaka oraz „Poezja jest sztuką rymu”. O świadomości rymu w poezji polskiej XX wieku (Miłosz – Rymkiewicz – Barańczak).
E-mail: joanna.dembinska-pawelec@us.edu.pl

Diliana Denczewa – dr, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria; Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
Interesuje się frazeologią, językiem poetyckim, teorią przekładu, przekładem artystycznym. Najważniejsze publikacje: Двойната актуализация на фразеологизмите в поезията и техники в превода им. Девети българо-полски колоквиум (Юбилейни паисиеви четения), Пловдив, 5–6 ноември 2002; Няма го Майстора, Маргарита, ІХ Национални славистични четения, София, 17–19 април, 2008 г. opublikowany w „Истина, мистификации, лъжа в славянските езици, литератури и култури”, 2011;Тенденции в съвременната детска реч, Проблеми на устната комуникация, 2010; Поетичните превъплъщения на един фразеологизъм. Интеркултурният диалог – традиции и перспективи. Паисиеви четения, Пловдив, Научни трудове, том 46. кн. 1, сб. А, 2008; Бреме и предателство. Камъкът и ножът като фразеологични компоненти в български лирични творби. Научни трудове на ПУ. „Език – литература – обществени институции”. Т. 47, кн. 1, сб. А, 2009; Актуализиране на дословното значение на фразеологични единици в полски и български рекламни текстове. „Истина, мистификации, лъжа в славянските езици, литератури и култури” (Х национални славистични четения) 2011; Фразеологизъм и метафора – подобие и различност. Време и история в славянските езици, литератури и култури (ХI национални славистични четения) 2012.
E-mail: diliana_d_d@abv.bg

Robert Dębski – dr hab., Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
Associate Professor i dyrektor Horwood Language Centre na The University of Melbourne (1996–2008) oraz dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UJ (2009–2011). Autor wielu prac naukowych, z których najważniejsze to: Dwujęzyczność angielsko-polska w Australii: języki mniejszościowe w dobie globalizacji i informatyzacji (WUJ, 2011), Project-oriented CALL: Implementation and Evaluation (CALL Journal, 2000), Language learning through social computing (Applied Linguistics Association of Australia, 1997). Jego zainteresowania naukowe dotyczą aspektów dwujęzyczności w logopedii, utrzymania i utraty języków mniejszościowych oraz wspomaganego komputerowo nauczania języków.
E-mail: robert.debski@uj.edu.pl

Marineła Dimitrowa – doktorantka, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Temat dysertacji doktorskiej: Koncepcja ziemi i człowieka w powieści „Chłopi” Władysława Reymonta. Interesuje się literaturą, antropologią i problemami przekładu.
E-mail: marinella.d.dimitrowa@gmail.com

Ivana Dobrotová – Doc. PhDr., Ph.D., Katedra Slawistyki, Sekcja Polonistyki, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.
Kierownik Sekcji Polonistyki. Zajmuje się współczesnym językiem polskim, bada tendencje rozwojowe i tendencje do internacjonalizacji języka polskiego w kontekście porównawczym, interesuje się badaniem tekstów publicystycznych pod kątem obrazów medialnych Polski w czeskiej prasie. Autorka kilkudziesięciu artykułów publikowanych w czasopismach oraz w tomach zbiorowych.
E-mail: ivana.dobrotova@upol.cz

Stanka Bonowa Dojczynowa  – dr, Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet im. św. św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Specjalizuje się w zakresie frazeologii, gramatyki semantycznej, nauczania języka polskiego jako obcego. W latach 2008–2012 lektorka języka bułgarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka książki Jednostki frazeologiczne związane z chrześcijaństwem. Paralele bułgarsko-polskie.
E-mail: s_bonowa@abv.bg

Dunin-Dudkowska Anna – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.
Od 2016 r. pełni funkcję dyrektora CJKP. W 2008 r. obroniła pracę doktorską pt. Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tekstologii i genologii, głównie w odniesieniu do gatunków administracyjnych i prawnych. Tłumacz przysięgły języka angielskiego. Autorka lub współautorka 5 książek, 30 artykułów naukowych i licznych tłumaczeń, głównie o tematyce ekonomiczno-prawnej.
E-mail: anna.dunin-dudkowska@poczta.umcs.lublin.pl

Elżbieta Dutka – prof. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się literaturą polską XX i XXI wieku, zwłaszcza prozą kresową, literaturą regionalną oraz dydaktyką literatury. Jest autorką książek: Ukraina w twórczości Włodzimierza Odojewskiego i Włodzimierza Paźniewskiego (2000), Okolice nie tylko geograficzne. O twórczości Andrzeja Kuśniewicza (2008), Zapisywanie miejsca. Szkice o Śląsku w literaturze przełomu wieków XX i XXI (2011), Próby topograficzne. Miejsca i krajobrazy w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2014), Centra, prowincje, zaułki. Twórczość Julii Hartwig jako auto/bio/geo/grafia (2016).
E-mail: elzbieta.dutka@us.edu.pl

Joanna Durlik – doktorantka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Członkini Laboratorium Psychologii Języka i Dwujęzyczności. Zajmuje się poznawczymi mechanizmami dwujęzyczności oraz wpływem, jaki różne konteksty kontaktu z dwoma językami (na przykład nauka języka obcego w szkole, mieszkanie za granicą, praca w wielojęzycznym środowisku) mogą wywierać na rozwój dwujęzyczności. Poza pracą akademicką angażuje się w popularyzowanie wiedzy na temat dwujęzyczności poprzez prowadzenie warsztatów dla rodziców, nauczycieli i psychologów-praktyków. Publikuje w portalu Dwujęzyczność.info oraz prowadzi praktyczne zajęcia dla studentów psychologii, przygotowujące do pracy z osobami
wielojęzycznymi i wielokulturowymi.
E-mail: joanna.durlik@doctoral.uj.edu.pl

Adam Dziadek – prof. zw. dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski, Polska.
Zajmuje się teorią literatury, komparatystyką literacką, historią literatury XX wieku, a także przekładem tekstów naukowych. Jest członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, komitetu redakcyjnego „Pamiętnika Literackiego”, redaktorem naczelnym półrocznika „Śląskie Studia Polonistyczne”. Autor książek: Rytm i podmiot w liryce Jarosława Iwaszkiewicza i Aleksandra Wata (1999), Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej (2004 wyd. I, 2011 – wyd. II), Na marginesach lektury. Szkice teoretyczne (2006), Obrazy i teksty. Interferencje i interpretacje (2007). Opracował również Wybór wierszy Aleksandra Wata w ramach serii „Biblioteka Narodowa” (2008).
E-mail: adam.dziadek@us.edu.pl

Aleksandra Dziak – dr, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, Polska.
Zainteresowania badawcze: wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym i w badaniach humanistycznych. Wybrane publikacje: Edukacja polonistyczna w dobie dygitalizacji, Lublin 2012, e-polonistyka, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2009, e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S.J. Żurek, Lublin 2012.
E-mail: adziak@kul.pl