C

Andrea F. de Carlo  – prof., Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Język i Literatura Polska, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Neapol, Włochy.
Od 2006 do 2011 roku był profesorem kontraktowym na Wydziale Języków i Literatury Obcej przy Uniwersytecie Salento w Lecce (Włochy), gdzie prowadził zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. Od 2011 roku wykłada język i literaturę polską na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na trzech obszarach badawczych: włosko­-polskich związkach literackich, tłumaczeniach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
E-mail: afdecarlo@unior.it

Sonia Caputa – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Sonia Caputa uzyskała stopień doktora w zakresie literatury amerykańskiej na Uniwersytecie Śląskim, jest dwukrotną stypendystką Salzburg Seminar American Studies Association Symposium (w r. 2014 i 2016), a także uczestniczką letniego stypendium Fulbrighta „The United States Department of State 2015 Institute on Contemporary U.S. Literature” (University of Louisville, Kentucky) oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich. Gościnnie współredagowała jeden z numerów czasopisma RIAS Online Journal (Review of International American Studies Association): Wor(l)ds Apart: Navigating Differences. Jest również współredaktorką tomu Wielkie tematy literatury amerykańskiej: Miłość (Katowice 2017). Wykłada współczesną amerykańską literaturę etniczną oraz prowadzi kursy historii literatury amerykańskiej. Jej zainteresowania obejmują między innymi: etniczność, asymilację oraz stereotypy w literaturze i filmie.
E-mail: sonia.caputa@us.edu.pl

Irena Chawrilska – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.
Literaturoznawca, lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego jako drugiego, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki w szkole średniej, członek redakcji czasopisma „Język – Szkoła – Religia”, redaktor i korektor, autorka publikacji z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, teorii literatury i komparatystyki. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe studia polskie, glottodydaktyka polonistyczna, teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, badania transmedialne i transkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, estetyka transmedialności i intermedialności, komparatystyka interdyscyplinarna, zjawisko konwergencji i hybrydyczności w kulturze, dyskursy hybrydyczne, literatura elektroniczna. Autorka artykułu Korekta za pomocą literówki. Literatura w kontekście rozważań genologicznych, „Er(r)go”, nr 32 (1/2016).
E-mail: irena.chawrilska@ug.edu.pl

Sungeun Choi (Estera Czoj) – prof., Wydział Studiów Polskich, Uniwersytet Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu, Korea Południowa.
Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka, współczesna poezja polska oraz przekład literacki. Do jej najważniejszych publikacji należą: Korea w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do współczesności, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, t. 1, 2009; Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga, w: R. Cudak, red., Literatura polska w świecie, t. 3, Obecności (2010); Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4. W 2012 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.
Kontakt: estera90@naver.com

Przemysław Chojnowski – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Pracuje na pograniczu polsko-niemieckim w Collegium Polonicum w Słubicach. Tytuł naukowy doktora filozofii otrzymał na Viadrinie na podstawie rozprawy Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius (Strategia i poetyka przekładu. Analiza niemieckich antologii poezji polskiej Karla Dedeciusa) (Berlin, 2005). Książkę przygotował w oparciu o prywatne zbiory tłumacza – Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum (AKD). Naukowy opiekun AKD (2001–2003), lektor języka polskiego na Uniwersytecie Viadrina (2006–2008), Visiting Fulbright Lecturer of Polish Studies w University of Washington Seattle, USA (2008–2010). Ostatnio wydał dwujęzyczną książkę Dedecius-Miłosz. Listy / Briefe 1958–2000 (Łódź, 2011).
E-mail: pch@amu.edu.pl

Wiktor Choriew – prof. dr hab., Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Rosyjski slawista, badacz literatury polskiej. Autor ponad 300 prac z zakresu historii literatury polskiej, rosyjsko-polskich kontaktów kulturalnych i literackich oraz komparatystyki literackiej. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: O literaturie narodnoj Polszy, Władisław Broniewskij, Stanowlenije socjalisticzeskoj literatury w Polsze, Polsza i poljaki głazami russkich literatorow, Polskaja literatura XX wieka. 1890–1990, Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego polonisty. W czerwcu 2010 roku otrzymał nagrodę „Pegaz Polski” za monografię poświęconą polskiej literaturze XX wieku.

Joanna Ciesielska – dr, Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
Ukończyła słowacystykę na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, studia doktoranckie odbyła w Bratysławie, w Instytucie Literatur Światowych Słowackiej Akademii Nauk. W latach 2012–2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym UK w Bratysławie. Była odpowiedzialna za zajęcia kulturowo-literackie i tłumaczeniowo-przekładowe dla polonistów. Zajmuje się przekładem specjalistycznym.
E-mail: ioanac@wp.pl

Beata Cieszyńska – dr, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugalia.
Literaturoznawca, historyk literatury, komparatysta. Jej zainteresowania badawcze to mity i stereotypy w czytaniu Obcego w perspektywie polsko-brytyjskiej oraz iberyjsko-słowiańskiej. Koordynator Grupy Naukowej CLEPUL 5 badającej kontakty i porównania iberyjsko-słowiańskie (Inter culturalidad Ibero-eslava). Autorka książki Okna duszy. Pięć zmysłów w literaturze barokowej (2006). Redaktorka zbioru Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison (2007), rocznika „IberoSlavica”; współredaktorka półrocznika „Letras Com Vida” oraz książek: Peripheral Identities. Iberia and Eastern Europe between the Dictatorial Past and the European Present (2011); Estudos de género na perspectiva ibero-eslava (2014, wspólnie z F.M. Silvą); A Missão e o Messianismo na perspectiva ibérica e eslava (2016, wspólnie z F.M. Silvą).
E-mail: b_ciesz@poczta.onet.pl

Nina Cieślik – doktorantka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska.
Autorka artykułów i recenzji poświęconych Florianowi Śmiei. Zainteresowania naukowe: literatura i sztuka polska dwudziestego wieku, archiwistyka w badaniach literaturoznawczych, dydaktyka literatury.
E-mail: ninacieslik@interia.pl

Linda Cracknell –niezależna badaczka i pisarka, Highland Perthshire, Szkocja.
Linda Cracknell jest pisarką, autorką tekstów reporterskich i sztuk radiowych. Pracowała również jako nauczycielka kreatywnego pisania, mentorka i animatorka zajęć kulturalnych w różnych środowiskach, m.in. w szpitalu dziecięcym i w dawnym domu poety Hugh MacDiarmida. Jej pierwsza powieść – The Call of the Undertow (Freight Books 2013, 2014), opowiada historię kartografki mieszkającej i pracującej w dobrowolnym odosobnieniu w hrabstwie Caithness na północno-wschodnim skraju Szkocji. Wcześniejsza książka – Doubling Back: Ten Paths Trodden in Memory, jest relacją samotnych pieszych wędrówek, podczas których wracała do zapomnianych historii swojej rodziny i przyjaciół. The Other Side of Stone, najnowsza powieść Lindy Cracknell, ukazała się w marcu 2021 nakładem szkockiego wydawnictwa Taproot Press. Pisarka mieszka w hrabstwie Perthshire w Szkocji.
E-mail: lcracknell0@gmail.com

Romuald Cudak – dr hab. prof. UŚ, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Redaktor naczelny „Postscriptum Polonistycznego”. Autor licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa (poezja polska XX w., genologia literacka, recepcja literatury) i glottodydaktyki, m.in.: Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów: interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999), Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej? (2010), Edukacja literacka na kursach języka polskiego jako obcego (Katowice 2010), Światowość jako kategoria w badaniach nad recepcją literatury (Katowice 2013), Gatunek literacki i granice. Rozważania pograniczne (Katowice 2015). Redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych i monografii, m.in.: Inne optyki (wspólnie z J. Tambor, Katowice 2002), Polska genologia literacka (Katowice 2007), seria Literatura Polska w Świecie (Katowice 2006–2016), seria Czytaj po Polsku (wspólnie z J. Tambor, W. Hajduk­ Gawron, Katowice 2003–2016).
E-mail: romuald.cudak@us.edu.pl

Olga Cybienko – dr, Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Autorka prac o polskiej prozie wiejskiej, twórczości T. Konwickiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Iwaszkiewicza, recepcji romantyzmu polskiego w Rosji, publicystyce W. Sołowjowa, K. Leontjewa, W. Rozanowa, o Polakach i Polsce.
E-mail: cybenko@mail.ru

Zoriana Czajkowska – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Absolwentka filologii angielskiej i polskiej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu (Ukraina), filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego. W 2019 roku obroniła rozprawę doktorską Lwów w twórczości współczesnych pisarzy polskich, ukraińskich i rosyjskich. Jej zainteresowania naukowe związane są z problematyką lwowską w różnojęzycznych literaturach, geopoetyką, recepcją literatury polskiej na Ukrainie, przekładem tekstów specjalistycznych, a także nauczaniem języka polskiego jako obcego.
E-mail: zoriana.czajkowska@us.edu.pl

Barbara Czarnecka – dr, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.
Absolwentka biologii i filologii polskiej UMK, badaczka literatury emigracyjnej i dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie jej zainteresowania kierują się ku badaniom kulturowym i lekturze w perspektywie feministycznej i genderowej. Dysertację doktorską poświęciła twórczości Jerzego Pietrkiewicza. Opublikowała m.in. wybory poezji i esejów tego autora, przygotowała też edycję jego poematów publikowanych pod pseudonimem w paryskiej „Kulturze” (J. Pietrkiewicz: Nieznane poematy (Jana Nepomucena Rzeckiego), przygotowała do druku i poprzedziła wstępem B. Czarnecka, Toruń 2013). W 2013 roku ukazała się jej książka interpretująca wątki, tropy i aluzje składające się na homotekstualny autoportret Jana Lechonia Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny.
E-mail: bwitch@wp.pl

Raczo Czawdarow – doc. dr, Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie, Bułgaria.
Wykładał historię literatur słowiańskich i gramatykę porównawczą języków słowiańskich w latach 1975–2012. W latach 1975–1983 prowadził wykłady z języka polskiego. Jego zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka i historia poszczególnych literatur słowiańskich. Wydał podręcznik o historii literatury polskiej od renesansu do pozytywizmu, podręcznik o modernizmie w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich, jak również podręcznik o awangardach słowiańskich. Obronił pracę doktorską na temat Nurt chłopski w prozie polskiej. Praca habilitacyjna: Awangardyzm w literaturze polskiej, czeskiej, serbskiej i chorwackiej.
E-mail: d.tchavdarova@gmail.com

Maria Czempka-Wewióra – dr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień kognitywno-kulturowych oraz glottodydaktycznych, a także możliwości wykorzystania wiedzy i praktyki logopedycznej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Autorka artykułów naukowych poświęconych kategorii pamięci w języku i literaturze oraz nauczaniu obcokrajowców języka polskiego jako obcego. Prowadziła wykłady i zajęcia gościnne na uniwersytetach w Bułgarii, Niemczech, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech. Od 2017 roku wpisana na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
E-mail: maria.czempka-wewiora@us.edu.pl

Tamara Czerkies – dr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, Polska.
W 2011 roku doktoryzowała się w zakresie glottodydaktyki polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych UJ – specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego (2003–2004). W latach 2005–2007 pracowała w Uniwersytecie Trinity College w Dublinie, nauczając języka i kultury polskiej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje literatura jako ważny element kształcenia cudzoziemców oraz tożsamość kulturowa wzmacniana przez kontakt z literaturą. Jest autorką monografii Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) (2012) oraz artykułów dotyczących wykorzystania tekstów literackich w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
E-mail: tamaraczerkies@wp.pl