B

Kalina Bahneva – dr hab. prof. ATH, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska.
Literaturoznawczyni, badaczka polsko-bułgarskich związków literackich, tłumaczka literatury polskiej na język bułgarski. Interesuje się przede wszystkim historią literatury polskiej, problematyką przekładoznawczą oraz recepcją polskich dzieł w Bułgarii. Autorka książki Преселението на художественото слово [Wędrówki słowa poetyckiego] (1993), poświęconej poetyce bułgarskich przekładów polskiej poezji romantycznej i modernistycznej oraz francuskiego symbolizmu od końca XIX w. do lat 20. XX wieku oraz autorka prac z zakresu słowiańskiej komparatystyki, historii literatury polskiej oraz literatury bułgarskiej. Obecnie w druku są jej książki Боян Пенев. Любов. Писма. Наука [Bojan Penew. Miłość. Listy. Nauka] i Przez granice. Rozważania o polskiej i bułgarskiej literaturze. Tłumaczyła m.in. dramaty Witkacego. Autorka wielu artykułów naukowych w periodykach i tomach zbiorowych, aktywna uczestniczka konferencji krajowych i międzynarodowych. Odznaczona medalem „Zasłużony dla kultury polskiej” (1991).
E-mail: sofiakb2000@yahoo.com

Emilia Bańczyk – dr, Instytut Językoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice, Polska.
Absolwentka filologii polskiej oraz socjologii reklamy i komunikacji społecznej. W 2016 roku obroniła doktorat pt. Kulturowe kody reklamy. Świat znaczeń w reklamie z perspektywy socjalizacji. Pasję językoznawczą łączy z wiedzą socjologiczną. W kręgu jej zainteresowań znajdują się: socjolingwistyka, językoznawstwo pragmatyczne, a także determinizm technologiczny i zagadnienie socjalizacji medialnej. Członkini Stowarzyszenia „Via Linguae” i TMJP.
E-mail: emilia.kaluzinska@gmail.com

Marzena Baran – doktorantka, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Magister filologii polskiej, glottodydaktyk, lektorka języka polskiego związana z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jej zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół nauczania kultury i literatury w języku polskim jako obcym/drugim oraz podejścia ukierunkowanego na działanie, metodyki zadaniowej, komunikacji międzykulturowej.
E-mail: marzenka.baran89@gmail.com

Ksenia Bardadyn – doktorantka, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja komparatystyczna) i Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim. Obszarem jej zainteresowań naukowych jest polska literatura współczesna.
E-mail: mercori@wp.pl

Ewa Bartos – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się m.in. związki literatury i psychologii, problematyka uwodzenia w literaturze, współczesny romans polski i literatura popularna. Opublikowała Skiroławki. O powieści erotycznej Zbigniewa Niemackiego (2013) oraz Motory. Szkice o/przy Zegadłowiczu (2013).
E-mail: ewa.bartos@us.edu.pl

Magdalena Bąk – dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemów związanych z literaturą romantyzmu. Bada także wątki australijskie i portugalskie w literaturze polskiej (szczególnie dziewiętnastowiecznej). Jest autorką publikacji: Mickiewicz jako erudyta (w okresie wileńsko-kowieńskim i rosyjskim) (2004), Pan Australski i złoto Wiktorii. Wspomnienia Seweryna Korzelińskiego (2011), Twórczy lęk Słowackiego. Antagonizm wieszczów po latach (2013), Gdzie diabeł (tasmański) mówi dobranoc. Wizerunek Australii w literaturze polskiej (2014), „Gdzie ziemia się kończy, a morze zaczyna”. Szkice polsko-portugalskie (2016, wspólnie z L. Romaniszyn-Ziomek).
E-mail: magdalena.bak@us.edu.pl

Gillian Beattie-Smith – PhD, The Open University, Milton Keynes, Wielka Braytania.
Badaczka, literaturoznawczyni wykłada literaturę brytyjską w Szkole Języków Współczesnych i Językoznawstwa Stosowanego The Open University. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na kwestiach budowania tożsamości przez kobiety w XIX-wiecznym podróżopisarstwie. Beattie-Smith mieszka w rejonie Scottish Borders.
E-mail: g.l.beattie-smith@open.ac.uk

Giorgi Beburishvili – mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autor pracy magisterskiej Komunikacja w organizacjach publicznych na przykładzie ING Banku Śląskiego i Banku Gruzji (2014).
E-mail: giorgib555@mail.com

Marek Bernacki – dr hab. prof. ATH, Katedra Literatury i Kultury Polskiej, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska.
Literaturoznawca specjalizujący się w literaturze polskiej XX wieku, autor monografii poświęconej twórczości Czesława Miłosza, wypromował kilka prac licencjackich poświęconych twórczości autora Doliny Issy, które trafiły do archiwum „The Milosz Institute” w Krakowie. Zwolennik fenomenologicznej i hermeneutycznej metody interpretacji tekstów literackich. Interesuje się historią i kulturą Bielska-Białej, promuje edukację regionalną, jest autorem kursu e-learnigowego Pomniki i tablice pamiątkowe Bielska-Białej. Autor i współautor książek popularnonaukowych: Słownik gatunków literackich (1999), Jak analizować wiersze poetów współczesnych (2002), Leksykon powieści polskich XX wieku (2002), Szlakiem drewnianych świątyń na Podbeskidziu (2010). Autor książek naukowych: Wyprowadził mnie z Ziemi Ulro. Szkice o twórczości Czesława Miłosza (2005), Hermeneutyka fenomenu istnienia. Studia o polskiej literaturze współczesnej (Vincenz, Miłosz, Wojtyła, Herbert, Szymborska) (2010); Głosy do Miłosza. Artykuły i szkice krytycznoliterackie (2004–2011) (2012).
E-mail: marber2@poczta.onet.pl

Zbigniew Białas – prof. dr hab., Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Anglista, profesor nauk humanistycznych i autor pięciu powieści. Stypendysta Fundacji Humboldta, Rockefellera i Fulbrighta. Autor trzech anglojęzycznych monografii poświęconych literaturze afrykańskiej i podróżopisarstwu. Jego pierwsza powieść Korzeniec została nagrodzona Śląskim Wawrzynem Literackim i przeniesiona na deski teatralne. Zbigniew Białas tłumaczył na język polski literaturę angielską, amerykańską i nigeryjską.
E-mail: zbigniew.bialas@us.edu.pl

Krzysztof Biedrzycki – dr hab. prof. UJ, Katedra Krytyki Współczesnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska; Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie, Polska.
Zajmuje się badaniem literatury XX i XXI wieku, zasadami współczesnej recepcji tekstów klasycznych, dydaktyką nauczania literatury, krytyką literacką i filmową. Najważniejsze publikacje: Świat poezji Stanisława Barańczaka (Kraków 1995), Małgorzata Musierowicz i Borejkowie (Kraków 1999), Opowieść o człowieku. Podręcznik do języka polskiego dla liceum, klasa 1, 2, 3 (Kraków 2002, 2003, 2004), Wariacje metafizyczne (Kraków 2007), Poezja i pamięć. O trzech poematach Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Adama Zagajewskiego (Kraków 2008).
E-mail: krzysztof.biedrzycki@uj.edu.pl

Bojan Biołczew – prof., Katedra Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Dr nauk filologicznych, polonista i slawista, pisarz, scenarzysta i reżyser, uczestnik ekspedycji polarnych na Antarktydę. Rektor Uniwersytetu Sofijskiego (1999–2007), dziekan Wydziału Filologicznego (1995–1999), kierownik Katedry Filologii Słowiańskiej (1992–1995), prezes sekcji literaturoznawczej Światowej Rady Slawistów (od r. 1998), członek Światowej akademii „Platon” (od r. 2002), a także wielu rad redakcyjnych wydań filologicznych i kulturowych. Autor ponad 200 publikacji naukowych i około 20 książek beletrystycznych (zbiory opowiadań, nowele, powieści, krótka proza satyryczna). Ukończył polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim (1968), obronił pracę magisterską pod kierownictwem prof. Kazimierza Wyki. Od r. 1972 jest wykładowcą literatur słowiańskich na Uniwersytecie Sofijskim. Jego główne zainteresowania polonistyczne są związane z polską literaturą renesansową, romantyczną i modernistyczną, z twórczością Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Stanisława Wyspiańskiego. Monografia Bojana Biołczewa Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens, 1996 została wydana w języku polskim pod tytułem Po drugiej stronie mitu. Adam Bernard Mickiewicz. Pomiędzy aureolą wieszcza i homo ludens (2004). Inne najważniejsze monografie polonistyczne to: Станислав Виспянски – енциклопедист на неоромантизма, 2003 (Stanisław Wyspiański – encyklopedysta neoromantyzmu), Пътят на едно възраждане. Самобитност и европейски традиции на полския ренесанс (Droga odrodzenia. Samobytność i tradycje europejskie polskiego renesansu). Bojan Biołczew jest autorem wielu scenariuszy filmowych (dokumentalnych oraz fabularnych), m.in.: Славянската цивилизация (Cywilizacja słowiańska), Войната свършва днес (Wojna kończy się dziś), Тайната на дяволското оръжие (Tajemnica diabelskiego oręża), Леденият континент (Kontynent lodowy).
E-mail: bbioltchev@abv.bg

Magdalena Boczkowska – dr, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, Polska.
Literaturoznawca, krytyk literacki, współpracuje m.in. z „Twórczością”, „Śląskiem”, „LiteRacjami” i „artPAPIEREM”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego (2011). Autorka książek: Codzienność, wyobraźnia, metafizyka. Poezja na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim po roku 1989 (2010); W centrum literatury, na marginesie życia. O twórczości Kazimierza Ratonia (2011). Redaktorka rękopisów Kazimierza Ratonia (K. Ratoń, Dziennik. Prozy. Teksty krytyczne, 2012).
E-mail: magdalena.boczkowska@humanitas.edu.pl

Irena Bogocz (Bogoczová) – docent, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Ostrawski, Republika Czeska.
Specjalizuje się w zakresie słowiańskiej filologii porównawczej, prowadzi zajęcia głównie z diachronii słowiańskiej i dialektologii języka czeskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą potocznego języka mówionego, świadomości językowej i etnicznej, relacji zachodzących pomiędzy językiem a kulturą. Szczególną uwagę poświęca sytuacji językowej w czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Jest autorem i współautorem 14 prac monograficznych oraz wielu artykułów językoznawczych.
E-mail: irena.bogoczova@osu.cz

Włodzimierz Bolecki – prof. dr hab., Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa, Polska.
Historyk literatury polskiej, teoretyk literatury, edytor, wiceprezes zarządu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, członek Rady Naukowej IBL PAN oraz Komitetu Nauk o Literaturze PAN, członek redakcji „Tekstów Drugich”. Autor kilkunastu książek, m.in: Historia i biografia. Opowieści biograficzne Wacława Berenta (1978), Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym (1982 – wyd. I, 1996 – wyd. II), Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów (1987; pod pseud. Jerzy Malewski), Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku (1991 – wyd. I, 1998 – wyd. II), Ptasznik z Wilna (o Józefie Mackiewiczu) [1991 – wyd. I, 2007 – wyd. II; pod pseud. Jerzy Malewski], Prawdy niemiłe. Eseje (1993), Inny Świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (1994 – wyd. I, 1997 – wyd. II, 2007 – wyd. III zmien. i rozsz.), Polowanie na postmodernistów (w Polsce) (1999), Rozmowy w Neapolu (z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim) (2000), Ciemna miłość. Szkice o twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (2005), Inna krytyka (2006).
E-mail: wbol@wp.pl

Elwira Bolek – mgr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie­ Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, Polska.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą językoznawstwa kognitywnego, multimodalności, komunikacji wizualnej oraz metafory multimodalnej. Najważniejsze publikacje: Interpretacja plakatu artystycznego jako działanie na tekstach, w: Działania na tekście. Przekład – redagowanie – ilustrowanie (Lublin 2015); Gra znakami i znaczeniami w polskim artystycznym plakacie teatralnym, „LingVaria” 2018, nr 1; Język i obraz w plakacie teatralnym – analizy multimodalne, w: Współczesne media – media multimodalne, t. 1: Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimodalność mediów drukowanych (Lublin 2018).
E-mail: elwira.bolek@poczta.umcs.lublin.pl

Marzena Boniecka – mgr, Instytut Literaturoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Swoją rozprawę doktorską poświęciła życiu oraz twórczości Anieli Gruszeckiej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą takich zagadnień jak: feministyczna krytyka literacka, proza kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym, studia nad archiwami i rękopisami. Jest autorką artykułów poświęconych strategiom pisarskim, narracyjnym pisarek w dwudziestoleciu opublikowanych w tomach zbiorowych, m.in.: Zamieranie fikcji (2014), Zamieranie gatunku (2015), Kolej na kolej: pociąg, dworzec, poczekalnia w literaturze i refleksji humanistycznej (2015).
E-mail: marzena.boniecka@us.edu.pl

Aleksandra Boratyńska – lektorka, Uniwersytet Salento w Lecce, Włochy.
Tłumaczka przysięgła z języka włoskiego, zatrudniona od 1999 r. jako lektorka języka polskiego na Uniwersytecie w Salento, Włochy. Ukończyła Wydział Filozoficzno-Historyczny na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
E-mail: aleksandra.boratynska@unisalento.it

Gabriel Borowski – dr, Zakład Filologii Portugalskiej i Przekładoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Brazylianista i przekładoznawca, tłumacz, członek m.in. American Comparative Literature Association oraz Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, laureat pierwszej edycji programu „Diamentowy Grant”, autor publikacji poświęconych literaturom portugalskiego obszaru językowego oraz przekładowi literatury, współredaktor tomów Punkt widzenia w literaturze, kulturze i języku (2015) oraz Diálogos no feminino: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska & Florbela Espanca (2017).
E-mail: gabriel.borowski@uj.edu.pl

Igor Borkowski – prof. dr hab., Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, Polska.
Zainteresowania naukowe: tanatologia, edukacja medialna, rzecznictwo prasowe w teorii i praktyce, język współczesnej polityki i dyskursu publicznego. Ważniejsze publikacje książkowe: Dziennikarstwo i Media 3. Przemiany świata mediów (2012), Ostatnie lato Pilc. Podręcznik praktycznego pisania reportażu (2012), Po prostu Agnieszka. W 75. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. Materiały i studia (2011), Dziennikarstwo i Media 2. Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations (2011), Dziennikarstwo i Media 1. Przestrzenie komunikowania (2010), Reportaż bez granic. Teksty – praktyka warsztatowa – zjawiska medialne (2010), Siostra Śmierć. Studium językowo-komunikacyjne funeraliów Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy 1855–2005 (2008).
E-mail: igor.borkowski@uni.wroc.pl

Małgorzata Bortliczek – dr, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Uczy stylistyki, metodyki edukacji polonistycznej oraz komunikacji inter-personalnej. Publikuje prace dotyczące popularyzowania nauki w czasopismach dziecięcych, stylistyki reklam oraz gwary zaolziańskiej – jako współautorka.
E-mail: mbortliczek@poczta.onet.pl

Magdalena Brzezowska – mgr, Wydział Filologiczny, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Lektorka języka rosyjskiego i polskiego, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim. Interesuje się tekstologią, językiem mediów i metodyką nauczania języków obcych.
E-mail: magdalena.brzezowska@uj.edu.pl

Petar Bunjak – prof. zw., Wydział Filologiczny, Uniwersytet Belgradzki, Serbia.
Slawista, wykładowca literatury polskiej. Zajmuje się historią literatury, polsko-serbskimi stosunkami literackimi, historią i poetyką serbskiego przekładu literackiego, badaniami porównawczymi nad wierszem słowiańskim, historią slawistyki. Jego najważniejsze publikacje to: Poljsko-srpske književne veze (do II svetskog rata) (1999); Polonica et polono-serbica (2001) oraz współautorskie z Miroslavem Topiciem: Poljski motivi i ritmovi u transkripciji Desanke Maksimović (2001); Folklor i prevod (2007); Od ritma ka smislu (2013), Ukrštanja i paralele (2015).
E-mail: p.bunjak@fil.bg.ac.rs

Jan Burnatowski – doktorant, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska.
Krytyk literacki, zajmuje się literaturą nowoczesną, a w szczególności polską prozą innowacyjną. Przygotowuje pracę doktorską na temat prozy Mariana Pankowskiego jako projektu literatury innowacyjnej. Publikował teksty poświęcone prozie współczesnej (M. Pankowski, W. Gombrowicz, A. Olechniewicz, R. Alameddine, J. Hajduk). Współpracował z Archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” w Maisons – Laffitte.
E-mail: jan.burnatowski@gmail.com