A

Aleksandra Achtelik – dr hab., Instytut Nauk o Kulturze Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej (od 2006), lektor języka polskiego jako obcego. Jej zainteresowania badawcze ogniskują się wokół problematyki z zakresu antropologii miasta i antropologii literatury. Od kilkunastu lat zajmuje się także metodyką nauczania jpjo oraz nauczaniem kultury polskiej cudzoziemców. Jest współautorką podręczników Miło mi panią poznać. Język polski w sytuacjach komunikacyjnych oraz Bawimy się w polski 1. Podręcznik do nauki języka polskiego dla dzieci (Katowice 2009), a także publikacji Bądź na B1. Zbiór zadań z języka polskiego oraz przykładowe testy certyfikatowe dla poziomu B1, współredaktorką tomów Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2007, wespół z Jolantą Tambor) oraz Sztuka i rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego (Katowice 2010, wspólnie z Małgorzatą Kitą oraz Jolantą Tambor), a także licznych artykułów naukowych zamieszczanych w tomach zbiorowych.
E-mail: aleksandra.achtelik@us.edu.pl

Irina Adelgejm – dr hab., Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Autorka kilku monografii (Польская проза межвоенного двадцатилетия: между Западом и Россией. Феномен психологического языка, 2000; Поэтика „промежутка”: молодая польская проза после 1989 года, 2005; Травма вре­мени, терапия повествования. О польской прозе 1990–2000-х гг. – w druku) i wielu artykułów na temat literatury polskiej głównie XX i XXI wieku. Jej podstawowe naukowe zainteresowania dotyczą powiązania języka literatury i mechanizmów psychologicznych, problemów pamięci prywatnej, historycznej i kulturowej, zagadnień przekładu i recepcji. Tłumaczka dzieł takich twórców jak: G. Herling­-Grudziński, T. Różewicz, M. Tulli, P. Huelle, A. Stasiuk, O. Tokarczuk, E. Kuryluk, M. Bieńczyk, H. Krall, J. Korczak, J. Hen, M. Wilk, W. Tochman i in.
E-mail: adelgejm@yandex.ru

Natalia Ananiewa – prof., Wydział Filologii, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa, Moskwa, Rosja.
Autorka licznych publikacji z zakresu językoznawstwa; po polsku opublikowała m.in. artykuły: Fleksja czasownika w gwarze wsi Maćkowce i Szaróweczka na Podolu (w: Rieger J., red., 1995, Studia nad polszczyzną kresową, t. VIII, Warszawa), O niektórych typach polskich gwar na Ukrainie (w: Rieger J., red., 1996, Język Dawnych Kresów Wschodnich, Warszawa), Wykrzykniki i wyrazy o charakterze wykrzyknikowym w nauczaniu polszczyzny w środowisku rosyjskojęzycznym (w: Nycz R., Miodunka W., Kunz T., red., 2010, Polonistyka bez granic, t. 2, Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, Kraków).
E-mail: ananeva.46@mail.ru

Desisława-Dewora Atanasowa – Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie, Bułgaria.
Odbyła specjalizacje w Moskwie i w Polsce. Jest członkiem Klubu Polskiego w Warnie i Klubu Słowiańskiego w Szumenie. Publikuje prace z zakresu językoznawstwa i kulturoznawstwa.
E-mail: desislava_devora_shu@abv.bg

Nina Augustynowicz – dr, Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. Anglistka, literaturoznawczyni, badaczka kulturowych i literackich aspektów jedzenia. Ukończyła pracę doktorską dotyczącą metafor pojęciowych związanych z jedzeniem w literaturze wiktoriańskiej. Autorka artykułów naukowych m.in. na temat znaczenia pożywienia w dziełach Charlotte Brontë, George Eliot i Charlotte Perkins Gilman oraz w kulturze popularnej. Jej obecne badania koncentrują się wokół zagadnień związanych z eksploracją przestrzeni konsumpcji, szczególnie w zakresie praktyk żywieniowych jako form reprodukcji kobiecości.
E-mail: nina.augustynowicz@us.edu.pl