Procedura przyjmowania i recenzowania tekstów

Procedura przyjmowania tekstów

Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego lub poprzez platformę OJS: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PPol/index.

Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Informacje dla recenzentów i autorów na stronie internetowej Postscriptum).

Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części. Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.

W trosce o przejrzystość, rzetelność i uczciwość publikowanych artykułów oraz przeciwstawiając się zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja zwraca się z prośbą, aby Autorzy nadsyłanych tekstów zechcieli wyjaśnić w stosownym oświadczeniu dołączonym do tekstu:

  • wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
  • źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

Redakcja jest przekonana, że wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting) pomoże uniknąć inicjowania procedur demaskujących i piętnujących nierzetelność naukową oraz naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce.

Prosimy Autorów o przesłanie skanu oświadczenia etycznego (dotyczącego zasad związanych z ghostwriting i guest authorship).

Pobierz oświadczenie etyczne

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej i elektronicznej.

Należy nadsyłać teksty spełniające wymogi formalne (określone w zakładce Informacje dla Autorów) wraz z oświadczeniem etycznym i notą autorską (do pobrania w zakładce Informacje dla Autorów).

Poszczególne numery pisma są częściowo monograficzne, a ich tematyka jest ogłaszana na stronie głównej.

W ciągu 30 dni od daty odebrania tekstu Redakcja informuje o przyjęciu bądź nieprzyjęciu tekstu do dalszych procedur. Ostateczna decyzja zależy od dwóch niezależnych recenzentów. Proces recenzyjny trwa średnio 40 dni. Średni czas publikacji artykułu to 5 miesięcy.

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Procedura recenzowania tekstów

Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w piśmie są recenzowane. Publikowane są artykuły, które uzyskały pozytywną opinię Kolegium Redakcyjnego i zostały zarekomendowane do druku przez recenzentów.
Teksty są recenzowane zgodnie z zasadami zalecanymi przez MNiSW.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Postscriptum Polonistycznym”

  • Do recenzji są proponowane artykuły, które zostały zarekomendowane przez redaktorów danego tomu i które uzyskały pozytywną ocenę Kolegium Redakcyjnego.
  • Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu i w miarę możliwości spoza Uniwersytetu Śląskiego oraz spoza Rady Programowej czasopisma.
  • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji. Sentencja dotyczy każdego artykułu. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji ani autorom, ani drugiemu recenzentowi.
  • Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań.
  • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.
  • Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.