Z

Zając Jan – mgr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwent filologii polskiej i psychologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Napisał pracę magisterską poświęconą kategorii „wszystkiego” w twórczości Witolda Gombrowicza.
Kontakt: janek.jkz@gmail.com

Zarzycka Grażyna – prof. UŁ, dr hab., Zakład Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej, Instytut Filologii Polskiej i Logopedii, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, Polska.
Jest redaktorką naczelną czasopisma „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” (KPC). Bada uwarunkowania procesu JPJO, w tym socjologiczne i psychologiczne aspekty pobytu cudzoziemców w Polsce, oraz związki między językiem a kulturą, promuje podejście interkulturowe i lingwakulturowe w nauczaniu JPJO. Jest autorką wielu artykułów, współautorką i redaktorką podręczników do nauczania JPJO oraz monografii: Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis zachowań społeczno-językowych cudzoziemców przyswajających język polski (2000) (KPC, tom 11); Dyskurs prasowy o cudzoziemcach. Na podstawie tekstów o Łódzkiej Wieży Babel i osobach czarnoskórych (2006).
Kontakt: grazyna.zarzycka@uni.lodz.pl

Zduniak-Wiktorowicz Małgorzata – dr, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Collegium Polonicum w Słubicach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska; Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy.
Wykładowczyni na kierunku filologia polska jako obca Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Pracowała na Uniwersytecie Christiana Albrechta w Kilonii oraz w Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UAM.
Kontakt: mzduniak@amu.edu.pl

Zeller Jan Patrick – prof. dr, Institut für Slavische Sprachen und Literaturen, Universität Bern, Szwajcaria.
Do 2016 roku asystent w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Niemcy), od 2017 roku profesor Socjolingwistyki Słowiańskich Języków na Uniwersytecie w Bernie (Szwajcaria). Po obronie pracy poświęconej fonetycznej wariantywności mieszanego języka białorusko­-rosyjskiego uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie w Oldenburgu. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu kontaktów językowych, socjolingwistyki i wariantywności językowej. Poświęca im uwagę w swoich projektach badawczych, wykorzystując różne metody z zakresu lingwistyki korpusowej, fonetyki akustycznej i psycholingwistyki.
Kontakt: j.p.zeller@uni­.oldenburg.de

Ziemba (Listowska) Monika – mgr, Instytut Polonistyki, Wydział Filologiczno-Historyczny, Akademia Pomorska w Słupsku, Polska.
Doktorantka trzeciego roku na kierunku literaturoznawstwo realizowanym na Akademii Pomorskiej. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół takich zagadnień jak: muzyczność w dramacie, balet, kognitywizm. Publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury” oraz w tomach zbiorowych.
Kontakt: filpol@apsl.edu.pl

Ziomek Marcin – dr, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska.
Literaturoznawca i historyk idei. Zajmuje się literaturą rosyjską XX wieku, dorobkiem rosyjskiej emigracji oraz rosyjską myślą religijno-filozoficzną. Autor artykułów poświęconych życiu i twórczości Gieorgija Fiedotowa oraz Fiodora Stiepuna.
Kontakt: ziomekmarcin@gmail.com

Zok-Smoła Aleksandra – doktorantka, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Magister filologii polskiej, absolwentka podyplomowych studiów z zakresu resocjalizacji, nauczycielka języka polskiego w szkole podstawowej. Autorka kilkunastu rozdziałów w monografiach naukowych, współredaktorka trzech prac zbiorowych. Jej zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół dydaktyki języka polskiego, gramatyki opisowej, literatury dla dzieci i młodzieży oraz pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kontakt: olazok@wp.pl

Zug Aleksandra – doktorantka, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Absolwentka filologii polskiej (UŚ). W swojej pracy badawczej zajmuje się polską literaturą współczesną, a w szczególności zagadnieniem figur inności w twórczości Pawła Huellego. Przygotowuje obecnie rozprawę doktorską, w której problematykę innego/obcego w literaturze ujmuje również z perspektywy antropologicznej i filozoficznej. Publikuje eseje w „SOSNarcie”.
Kontakt: azug1@op.pl

Accessibility