W

Wacławek Maria – dr, Katedra polonistyki, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół językowego obrazu świata i stereotypów, a także reklamy, reguł poprawnej wymowy oraz glottodydaktyki. Autorka artykułów naukowych i rozdziałów w książkach, dotyczących wymienionej tematyki, m.in.: Czas na… stereotyp chłopaka i jego modyfikacje (na przykładzie wypowiedzi młodzieży) (2015); Samogłoskowe problemy polszczyzny (emisja głosu, prawidła wymowy w świetle nauczania jpjo) (2007); „Słowo jest wielkim mocarzem…” – retoryka i reklama a praktyka szkolna (2009).
Kontakt: waclawek.maria@gmail.com

Walczak Bogdan – prof. dr hab., Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim, Polska.
Profesor senior UAM w Poznaniu i profesor zwyczajny PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. Główne obszary jego aktywności badawczej to: historia języka polskiego, współczesny język polski, kultura komunikacji językowej, socjolingwistyka, stylistyka, onomastyka, glottodydaktyka, językoznawstwo słowiańskie i ogólne.
Kontakt: olak@amu.edu.pl

Wasilewa Lina alias Magdalina Mitrewa – dr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Nauczycielka języka polskiego i bułgarskiego jako obcego, tłumaczka literatury polskiej; autorka książek pt. Mówta, co chceta, czyli ściągawki z wiedzy o polszczyźnie i kulturze słowa (2004, wspólnie ze Stanisławem Dubiszem) oraz Kompetencja komunikacyjna bułgarskich użytkowników języka polskiego (2012); odznaczona polskimi nagrodami państwowymi (Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej).
Kontakt: linawas@abv.bg

Wawrzyniak Kinga – dr, Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2004 roku współpracuje z UMK jako lektorka języka polskiego jako obcego. W latach 2007–2014 pracowała w KSF na Wydziale Filozoficznym UK w Bratysławie, początkowo na stanowisku lektora, a od 2011 r. – adiunkta. Specjalizuje się w nauczaniu przedmiotów językoznawczych, prowadziła także zajęcia na temat polskiego filmu, realiów oraz seminaria przekładowe.
Kontakt: kingawaw@wp.pl

Wąchocka Ewa – prof. dr hab., Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zajmuje się dramatem i teatrem XX wieku oraz teorią dramatu, zwłaszcza ewolucją form we współczesnej dramaturgii. Opublikowała monografie Między sztuką a filozofią. O teorii krytyki artystycznej Stanisława Ignacego Witkiewicza (1992), Autor i dramat (1999), Współczesne metody badań teatralnych (2003), Milczenie w dwudziestowiecznym dramacie (2005). Jest także redaktorką lub współredaktorka prac zbiorowych Od symbolizmu do post-teatru (1996), Pohledy II – Punkty widzenia II (2004), Teatr – media – kultura (2006), Przestrzenie we współczesnym teatrze i dramacie (2009). Współredaguje witrynę internetową www.teatry.art.pl.
Kontakt: ewa.wachocka@us.edu.pl

Wileczek Anna – dr, Zakład Literatury i Kultury Języka, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska.
Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego oraz The International Association for Research in L1 Education. Zajmuje się analizą języka i dyskursu dzieci i młodzieży, dyskursem edukacyjnym oraz kompetencjami komunikacyjno-informacyjnymi. Jest autorką i współautorką monografii, m.in.: „Jest i więcej prawd w piśmie”. Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście Biblii (1994); Świadectwa – ślady – znaki. Lapidarium jako strategia formy (2010); Szkolna (nie)komunikacja. Bariery w dyskursie wczesnoszkolnym (2015).
Kontakt: wileann@gmail.com

Wilk Emilia – mgr, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Zakładzie Literatury Współczesnej. Absolwentka filologii polskiej (dwóch specjalności: nauczycielskiej oraz nauczania polonistycznego wśród cudzoziemców) na Uniwersytecie Śląskim. Publikowała recenzje w „artPAPIERze”. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się na literaturze polskiej wydawanej po 1989 roku. Przygotowuje rozprawę doktorską, której celem będzie omówienie twórczości Małgorzaty Szejnert.
Kontakt: emilia-wilk@tlen.pl

Witosz Bożena – prof. zw. dr hab., Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski, Polska.
Jej zainteresowania badawcze skupione są wokół tekstologii lingwistycznej, genologii, stylistyki oraz teorii literatury. Jest autorką monografii Cechy strukturalno-składniowe monologu wypowiedzianego (na przykładzie literatury polskiej) (1988), Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji (1997), Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siècle’u do końca XX wieku (2001), Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki (2005), Dyskurs i stylistyka (2009), współautorką pracy Style literatury (po roku 1956) (2003). Jest redaktorką serii „Język Artystyczny”, wchodzi w skład kolegium redakcyjnego roczników „Stylistyka” oraz „Tekst i Dyskurs/Text und Diskurs”. Pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Stylistycznej przy Komitecie Językoznawstwa PAN.
Kontakt: witoszb@gmail.com

Wojtak Maria – prof. zw. dr hab., Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska.
Zainteresowania naukowe: stylistyka (teoretyczna, praktyczna, historyczna), historia języka, kultura języka, tekstologia, genologia, dyskursologia, prasoznawstwo. Autorka artykułów i rozpraw dotyczących teorii stylu, kształtowania się odmian stylowych polszczyzny i ich dziejów, w tym zwłaszcza stylu artystycznego (na przykładzie dramatu), urzędowego, naukowego i religijnego, pojęcia gatunku, relacji gatunek – tekst, charakterystyki wybranych gatunków wypowiedzi: gatunki prasowe; modlitwa, kazanie i list pasterski oraz inne formy przekazu religijnego; gatunki urzędowe; teksty użytkowe; zagadnienia etykiety językowej (w perspektywie diachronicznej i synchronicznej); pojęcie sprawności komunikacyjnej i błędu; różnorodne kwestie związane z funkcjonowaniem takich pojęć, jak: styl (styl funkcjonalny), dyskurs, gatunek. Autorka 290 prac naukowych. Najważniejsze publikacje książkowe: O języku i stylu Wesela Stanisława Wyspiańskiego (1988); Dialog w komedii polskiej na przykładzie wybranych utworów z XVII i XVII wieku (1993); Gatunki prasowe (2004); Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych (2008, 2010); Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy (2010); Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy. Studium genologiczne, seria Teolingwistyka, t. 9, 2011; O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice (2014).
Kontakt: maria.wojtak@poczta.umcs.lublin.pl

Wójcik-Dudek Małgorzata – dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Będzinie. Autorka książki Przetrwać w okolicach mitu. Funkcje mityzacji w poezji Tadeusza Nowaka i współredaktorka książki Dziecko – język – tekst. Jej zainteresowania oscylują wokół dydaktyki literatury i zagadnień literatury dla dzieci i młodzieży.
Kontakt: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

Wójtowicz-Zając Agnieszka – doktorantka, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Krytyk literacki (publikowała m.in. w „artPAPIERZE”, „Opcjach”, „Śląsku”, „Toposie”), autorka artykułów i esejów publikowanych w tomach naukowych.
Kontakt: agnieszka-wojtowicz1@wp.pl

Wróblewski Łukasz – mgr, Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
Doktorant w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych WP UJ, absolwent filologii polskiej i kulturoznawstwa, słuchacz podyplomowych studiów z wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości. Zajmuje się problematyką afektów, a w szczególności wstrętu w literaturze i sztuce. Publikował m.in. w „Masce”, monografiach pokonferencyjnych oraz na portalu kulturalnym Wywrota.pl, z którym współpracuje w charakterze recenzenta.
Kontakt: lukasz2.wroblewski@uj.edu.pl

Wtorkowska Maria – dr, docent, Instytut Slawistyki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet w Lublanie, Słowenia.
Związana z Uniwersytetem Łódzkim, w latach 1999 2005 pracowała jako lektor języka polskiego na Uniwersytecie w Lublanie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół współczesnego języka polskiego i słoweńskiego, nauczania języka polskiego jako obcego, frazeologii porównawczej oraz bilingwizmu dziecięcego. Z tego zakresu opublikowała wiele artykułów, np. Problemy fonetyczne Słoweńców uczących się języka polskiego (Łódź 2011), Fleksja czasownika u dziecka dwujęzycznego (Lublana 2011), Sposoby wzbogacania słownictwa przez dziecko dwujęzyczne (Monachium 2012), Usvajanje pregibnostnih vzorcev izbranih imenskih besednih vrst pri dvojezičnen otroku (Lublana 2012). Była organizatorem międzynarodowej konferencji Dwujęzyczność indywidualna i grupowa (Lublana, listopad 2011) oraz Sympozjum Jubileuszowego z okazji 10. rocznicy utworzenia lublańskiej polonistyki, które odbyło się w Lublanie w maju 2015 roku.
Kontakt: mwtorkowska@yahoo.com

Accessibility