N

Nachlik Ołesia – doktorantka, Katedra Filologii Polskiej, Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki, Lwów, Ukraina.
Przygotowuje pracę doktorską na temat recepcji literatury polskiej XX w. na Ukrainie. Jest autorką kilkunastu artykułów poświęconych ukraińskiemu kanonowi literatury polskiej, zagadnieniom specyfiki polsko-ukraińskiego dialogu międzykulturowego w drugiej połowie ubiegłego stulecia.
Kontakt: czudo@ukr.net

Nagy László Kálmán – dr hab. prof. UJ, Katedra Filologii Węgierskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska; Instytut Slawistyki, Uniwersytet Debreczyński, Debreczyn, Węgry.
Polonista i slawista, autor dwóch prac doktorskich. Pierwszą napisał w Debreczynie na temat metodyki nauczania języka polskiego (1983), drugą w Instytucie Badań Literackich PAN w roku 1998 na temat polskiej literatury obozowo-łagrowej. Po polskim doktoracie kolejny stopień naukowy (CSc) uzyskał w Budapeszcie, w Węgierskiej Akademii Nauk (2000). Zajmuje się przede wszystkim komparatystyką literacką oraz badaniem współczesnej literatury polskiej i węgierskiej. Autor licznych publikacji naukowych.
Kontakt: nagy.laszlo@interia.eu

Naruszewicz-Duchlińska Alina – dr hab. prof. UWM, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska.
Zainteresowania naukowe: komunikacja internetowa, genologia lingwistyczna, antroponimia.
Kontakt: alina.naruszewicz@uwm.edu.pl

Nęcka Agnieszka – dr hab. prof. UŚ, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Krytyk literacki współpracujący m.in. z „artPAPIEREM”, „Nowymi Książkami”, „Pograniczami”, „Twórczością”; autorka książek: Granice przyzwoitości. Doświadczenie intymności w prozie najnowszej (2006); Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku (2010); Cielesne o(d)słony. Dyskursy erotyczne w polskiej prozie po 1989 roku (2011); Co ważne i ważniejsze. Notatki o prozie polskiej XXI wieku (2012); Emigracje intymne. O współczesnych polskich narracjach autobiograficznych (2013); Polifonia. Literatura polska początku XXI wieku (2015). Redaktor działu krytyki literackiej w „Postscriptum Polonistycznym”. Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury (2009).
Kontakt: agnieszka.necka@us.edu.pl

Niesporek-Szamburska Bernadeta – prof. dr hab., Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawca i dydaktyk. Zainteresowania badawcze: językowy obraz świata dzieci i młodzieży, język dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży, nauczanie języka polskiego, także jpjo, nauczanie polonijne. Wybrane publikacje: Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie: diagnoza – stan – perspektywy (Katowice 2018, współaut.), Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (Katowice 2013), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (Katowice 2012), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Katowice 2004), Język wierszy dla dzieci (na materiale „Świerszczyka”) (Katowice 1990); współautorka podręcznika dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego Bawimy się w polski 1 (Katowice 2009 i n., współautorka: A. Achtelik).
Kontakt: bernadeta.niesporek-szamburska@us.edu.pl

Nikitina Ekaterina – dr, Katedra Literatury Porównawczej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania badawcze to: teoria literatury, komparatystyka, problem człowieka-maszyny w filozofii i kulturze, a także animal studies. Opublikowała artykuł Motyw człowieka-automatu w dramaturgii Leonida Andriejewa i Stanisława Ignacego Witkiewicza w V tomie Literatury polskiej w świecie.
Kontakt: katya.althea@gmail.com

Nott-Bower Aneta – dr, Language Support Consultancy, Manchester, Wielka Brytania.
Jako logopeda polonijny prowadzi zajęcia wspomagające rozwój języka polskiego u dzieci dwujęzycznych, organizuje szkolenia oraz tworzy serwis internetowy dla rodziców, nauczycieli i logopedów zainteresowanych bilingwizmem. Najważniejsze publikacje: Dwujęzyczność a rozwój poznawczy. Szanse i zagrożenia (Gliwice 2014), Diagnoza oraz terapia zaburzeń mowy i języka u osób dwujęzycznych (Katowice 2015), Skutecznie przekazać język polski. Charakterystyka polonijnych rodzin dwujęzycznych (Gliwice 2017).
Kontakt: anottbower@bilingualhouse.com

Nowacka Beata – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Interesuje się problematyką reportażu, tematyką familiologiczną i recepcją literatury polskiej w świecie. Autorka książki Magiczne dziennikarstwo. Ryszard Kapuściński w oczach krytyków, Katowice 2004, 2006 (2 wyd.) oraz – wraz z Zygmuntem Ziątkiem (IBL PAN) – Ryszard Kapuściński. Biografia pisarza, Kraków 2008. W 2010 r. ukazał się jej hiszpański przekład: Kapuściński. Una biografia literaria, traducción de Francisco Javier Villaverde, introducción, Jose Maria Faraldo, Madrid. W 2009 roku książka została uhonorowana Śląskim Wawrzynem Literackim.
Kontakt: beata.nowacka@us.edu.pl

Nowacki Dariusz – dr hab., Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska. 
Zajmuje się polską prozą i krytyką literacką przełomu XX i XXI wieku. W ostatnich latach opublikował m.in. książki Kto im dał skrzydła. Uwagi o prozie, dramacie i krytyce (2001–2010) (2011) oraz Ukosem. Szkice o prozie (2013).
Kontakt: dnowacki@poczta.onet.pl

Nowak Iliana – doktorantka, Uniwersytet w Płowdiwie, Bułgaria.
W roku 1994 ukończyła Szkołę Muzyczną im. Ljubomira Pipkowa w Sofii, profil: skrzypce. W latach 1999–2007 (z przerwami) studiowała filologię słowiańską z językiem polskim na Uniwersytecie Płowdiwskim im. Paisija Chilendarskiego. W roku 2007 obroniła pracę dyplomową na temat Baśń w literaturze Młodej Polski. Wykłada literaturę polską, język polski: ortografia, leksykologia, frazeologia, teorię i praktykę tłumaczenia. Obecnie pracuje nad swoją dysertacją doktorską o Rękopisie znalezionym w Saragossie Jana Potockiego. Jest tłumaczem przysięgłym.
Kontakt: iliana.nowak@abv.bg

Nowak Tomasz – dr hab, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Językoznawca. Przedmiot jego badań stanowi gramatyka i semantyka współczesnego języka polskiego, a zwłaszcza następujące zagadnienia: formalny opis polszczyzny i eksplikowanie znaczeń wybranych jednostek języka. Szczególną wagę przywiązuje w opisie do kwestii metodologicznych, m.in. testuje różne modele lingwistyczne na podstawie zgromadzonego materiału językowego. Obecnie jego zainteresowania ogniskują się wokół eksperymentalnych badań nad językiem i mową. Jest autorem wielu książek, m.in. monografii: Od przesłanki do konkluzji. Polskie czasowniki wnioskowania (2013), Język w świetle odkryć nauki (2011), Przyimki lokatywno­-inkluzyjne we współczesnym języku polskim w głębi, w obrębie, w środku, we wnętrzu (2008).
Kontakt: tomasz.nowak@us.edu.pl

Nycz Ryszard – prof. dr hab., Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa; Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Historyk literatury polskiej i teoretyk literatury. Redaktor naczelny „Tekstów Drugich”, przewodniczący komitetu redakcyjnego serii „Horyzonty nowoczesności”, Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Komitetu Nauk o Kulturze PAN, korespondent PAU. Autor książek: Sylwy współczesne: problem konstrukcji tekstu (1984), Tekstowy świat: postrukturalizm a wiedza o literaturze (1995), Język modernizmu: prolegomena historycznoliterackie (1997), Literatura jako trop rzeczywistości: poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej (2001) i licznych rozpraw w czasopismach i tomach zbiorowych.
Kontakt: ryszard.nycz@uj.edu.pl

Accessibility