L

Leszkowa Olga – doc. dr, Katedra Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologii, Uniwersytet Moskiewski, Rosja.
Zajmuje się teorią i praktyką przekładu tekstów specjalistycznych. Prowadzi lektorat i konwersatoria języka polskiego dla studentów slawistyki i rusycystyki, kurs wykładów z gramatyki opisowej współczesnego języka polskiego, proseminarium poświęcone problemom słowotwórstwa polskiego, kursy monograficzne z leksykologii i leksykografii polskiej. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych teorii i praktyce nauczania polskiego w środowisku rosyjskojęzycznym.
Kontakt: olleshkova@gmail.com

Levchuk Pavlo – mgr, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska.
Asystent w Zakładzie Językoznawstwa. Publikował artykuły i recenzje w „Poradniku Językowym” i „LingVariach” oraz w tomach zbiorowych i pokonferencyjnych w Polsce i na Ukrainie. Przygotowuje rozprawę doktorską na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, której celem będzie analiza trójjęzyczności ukraińsko­-rosyjsko-polskiej Ukraińców niepolskiego pochodzenia.
Kontakt: p.levchuk@ispan.waw.pl

Li Yinan – dr, kierownik Katedry Języka Polskiego Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych.
W latach 2012–2015 pracowała jako dyplomatka w Ambasadzie ChRL w Polsce. Od 10 lat zajmuje się literaturą polską oraz jej recepcją w Chinach i chińsko-polskim dialogiem międzykulturowym. Autorka kilkunastu prac poświęconych przede wszystkim zagadnieniom recepcji literatury polskiej.
Kontakt: liyinan@bfsu.edu.cn

Liczewa Amelia – prof. dr hab., Zakład Teorii Literatury, Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydzkiego, Bułgaria.
Jest autorką monografii teoretycznoliterackich Historie głosu, Teoria literatury (współautorka), Głosy i tożsamości w poezji bułgarskiej, Polityka dnia bieżącego, Krótki słownik terminów literackich (współautorka), Literatura. Lornetka. Mikroskop. Opublikowała także tomiki poetyckie. Jej wiersze tłumaczono na język francuski, niemiecki, hiszpański, polski, słowacki, chorwacki, węgierski. Redaktorka „Gazety Literackiej” oraz czasopisma „Literatura”. Członkini rady redakcyjnej czasopisma „Nauczanie języków obcych i glottodydaktyka”.
Kontakt: licheva@yahoo.com

Lipińska Ewa – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska.
W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się sprawy Polonii (m.in.: procesy adaptacyjne emigrantów, zagadnienia związane z identyfikacją etniczną, dwujęzyczność i szkolnictwo polonijne) oraz dydaktyka języka polskiego jako obcego i odziedziczonego, a w szczególności nauczanie pisania. Sprawom tym poświęciła wiele artykułów oraz monografie (m.in.): Język ojczysty, język obcy, język drugi (2003), Polskość w Australii (2013), Między językiem ojczystym a obcym (2012, współaut). Autorka licznych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego; współredaktorka prac zbiorowych – ostatnia: Nauczanie języka polskiego jako obcego w grupach heterogenicznych.
Kontakt: ewa.lipinska@uj.edu.pl

Lisczyk Karolina – dr, Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Tekstu i Dyskursu Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych ze współczesnym językiem polskim, w szczególności jego gramatyką oraz semantyką. Od 2009 roku uczestniczy w pracach nad Wielkim słownikiem języka polskiego PAN. Jest autorką monografii Fazowość i jej wykładniki w polszczyźnie (Katowice 2015). Razem z Marcinem Maciołkiem współredagowała książki Ruch w języku – język w ruchu (2012) oraz Granice w języku – język w granicach (2014).
Kontakt: karolina.lisczyk@wp.pl

Loewe Iwona – dr hab., Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Zainteresowania naukowe: problemy konstrukcji analitycznych w polszczyźnie w perspektywie stylistycznej, składniowej i leksykalnej, zagadnienia pragmatyczno-stylistyczne tekstów z funkcją perswazyjną (reklama, laudacja, zajawka radiowa, telewizyjna, zapowiedź prasowa), zagadnienia genologiczno-komunikologiczne paratekstów (nota redakcyjna, lid, zapowiedź, flesz), strategie retoryczne nowych mediów i mediów tradycyjnych w nowych odsłonach (autotematyzm, sposoby pozyskiwania odbiorcy, przemiany strategii dyskursywnych; nowe gatunki). Autorka monografii Konstrukcje analityczne w poezji Młodej Polski (2001) i Gatunki paratekstowe w komunikacji medialnej (2007), współredaktorka antologii Język w mediach (2012) oraz monografii zbiorowej Dwujęzyczność, wielojęzyczność i wielokulturowość – szanse i zagrożenia na drodze do porozumienia (2014).
Kontakt: loewe@op.pl

Accessibility