H

Hajduk-Gawron Wioletta – dr, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Głównymi kierunkami jej zainteresowań są metodyka nauczania języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania oraz recepcja literatury polskiej w świecie. Od roku 2005 jest członkiem grupy roboczej Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. W latach 2001–2002 była lektorką języka polskiego na Uniwersytecie im. M. Tanka w Mińsku na Białorusi.
Kontakt: wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl

Hamze Dimitrina – doktorantka, Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, Bułgaria.
Asystentka kierunku filologia słowiańska w sekcji: polonistyka. Sfera zainteresowań i poszukiwań naukowych to lingwistyka, semantyka i pragmatyka, literaturoznawstwo, translatologia, estetyka, kulturologia, historia i teoria sztuki. Jest autorką ok. 80 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych wydaniach specjalistycznych.
Kontakt: didiham@abv.bg

Hanczakowski Michał – dr, Katedra Slawistyki, Sekcja Polonistyki, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.
Zajmuje się literaturą staropolską i staroczeską w ujęciu komparatystycznym oraz wizerunkiem medialnym Polski w Czechach. Autor kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach oraz w tomach zbiorowych.
Kontakt: michal.hanczakowski@upol.cz

Handzel Agnieszka – mgr, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Pracuje w ZPO w Kobielniku. Zainteresowania naukowe: nowoczesne metody nauczania języka polskiego na różnych etapach edukacji, wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce polonistycznej, adaptowanie osiągnięć innych dziedzin do edukacji polonistycznej.
Kontakt: aga.handzel@gmail.com

Hejmej Andrzej – dr hab. prof. UJ, Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Komparatysta, autor wielu artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich”. Napisał dwie obszerne książki poświęcone problematyce związków muzyki i literatury: Muzyczność dzieła literackiego (2001) oraz Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej (2008). Redagował kilka tomów zbiorowych, m.in. Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991) (wspólnie z K. Hawryszków i K. Cudzich-Budniak).
Kontakt: a.hejmej@uj.edu.pl

Herold Jan – mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Dziennikarz międzynarodowy w mediach polskich i bułgarskich. Członek Związku Tłumaczy w Bułgarii. Autor książki Bułgaria – roztrwoniony dar Boga (2008).
Kontakt: herold@icon.bg

Heuckelom, Van Kris – prof. dr, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia.
Polonista. Jego najnowsze książki to: (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. Dieter De Bruyn), Polish Literature in Transformation (2013, red. Ursula Phillips, współpraca Knut Andreas Grimstad i Kris Van Heuckelom), European Cinema After the Wall. Screening East-West Mobility (2014, współred. Leen Engelen).
Kontakt: kris@vanheuckelom.be

Hofmański Wojciech – dr, Katedra Studiów Środkowoeuropejskich, Uniwersytet Karola w Pradze, Republika Czeska.
Absolwent polonistyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, obecnie pracownik naukowy Uniwersytetu Karola w Pradze; językoznawca, lektor języka polskiego, tłumacz z języka czeskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół glottodydaktyki, kognitywistyki, teorii języka oraz problemów pogranicza językowego. Autor kilkunastu artykułów publikowanych w czasopismach w Polsce i za granicą oraz w tomach zbiorowych; niedawno wydał książkę Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian (Praga 2014).
Kontakt: wojciech.hofmanski@gmail.com

Horbatowski Piotr – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Ukończył teatrologię. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii funkcjonowania polskich teatrów poza krajem w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku, ze szczególnym ukierunkowaniem na tereny Rosji, Ukrainy i Białorusi. W pracy glottodydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach innowacyjnych technik nauczania języka i kultury polskiej, a przede wszystkim nauczania poprzez teatr oraz redakcję tekstów prasowych w formie gazetki studenckiej. Zagadnieniom tym poświęcone były jego artykuły i wystąpienia na sesjach naukowych. Wydał dwie książki poświęcone historii polskiego teatru w Kijowie w latach 1905-1918 i 1919-1938.
Kontakt: piotr.horbatowski@uj.edu.pl

Horwath Ewa – dr, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Interesuje się przede wszystkim dydaktyką języka oraz integracją nauki o języku z nauką o literaturze i kulturze. Jej ważniejsze publikacje to: cykl podręczników języka polskiego do gimnazjum Bliżej słowa i poradników metodycznych dla nauczycieli Lekturowe karty pracy; scenariusze lekcji do cyklu podręczników gimnazjalnych Świat w słowach i obrazach, artykuły metodyczne w cyklu Edukacja nauczycielska polonisty (Kształcenie językowe. Od wiedzy do kompetencji; Kiedy ocenia uczeń – kształcenie uczniowskich umiejętności oceniania i wartościowania; Radość czytania, radość omawiania. Literatura fantasy na lekcjach języka polskiego).
Kontakt: ewa.horwath@uj.edu.pl

Accessibility