H

Hajduk­‑Gawron Wioletta – dr, Department of Polish Studies, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa.
Jej zainteresowania naukowe dotyczą takich kwestii, jak: recepcja literatury polskiej w świecie, metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, teoria adaptacji oraz uczeń z doświadczeniem migracji. Autorka artykułów, np. Arcydzieła literatury polskiej w praktyce glottodydaktycznej. Zaadaptować czytelnika i tekst (2013), Uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole polskiej i irlandzkiej (2018), redaktorka i współredaktorka serii Adaptacje (Katowice 2013, 2015, 2018), autorka i współredaktorka serii Czytaj po polsku (Katowice 2004 i wyd. następne), współautorka materiałów certyfikatowych Bądź na B1. Zbiór zadań oraz testy przykładowe z języka polskiego na poziom B1 (Kraków 2009). Egzaminatorka PaństwowejKomisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Od roku 2002 zatrudniona na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Kontakt: wioletta.hajduk-gawron@us.edu.pl

Hamze Dimitrina – doktorantka, Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, Bułgaria.
Asystentka kierunku filologia słowiańska w sekcji: polonistyka. Sfera zainteresowań i poszukiwań naukowych to lingwistyka, semantyka i pragmatyka, literaturoznawstwo, translatologia, estetyka, kulturologia, historia i teoria sztuki. Jest autorką ok. 80 artykułów opublikowanych w krajowych i zagranicznych wydaniach specjalistycznych.
Kontakt: didiham@abv.bg

Hanczakowski Michał – dr, Katedra Slawistyki, Sekcja Polonistyki, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Republika Czeska.
Absolwent polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracach badawczych koncentruje się na zagadnieniach historycznoliterackich związanych z epoką wczesnej nowożytności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii polsko-czeskich związków kulturowych. Oprócz tego interesuje się kwestią egodokumentów oraz historiografii.
Kontakt: michal.hanczakowski@upol.cz

Handzel Agnieszka – mgr, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Pracuje w ZPO w Kobielniku. Zainteresowania naukowe: nowoczesne metody nauczania języka polskiego na różnych etapach edukacji, wykorzystanie nowych technologii w dydaktyce polonistycznej, adaptowanie osiągnięć innych dziedzin do edukacji polonistycznej.
Kontakt: aga.handzel@gmail.com

Hejmej Andrzej – dr hab. prof. UJ, Katedra Teorii Literatury, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Komparatysta, autor wielu artykułów naukowych publikowanych m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Przestrzeniach Teorii”, „Tekstach Drugich”. Napisał dwie obszerne książki poświęcone problematyce związków muzyki i literatury: Muzyczność dzieła literackiego (2001) oraz Muzyka w literaturze: perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej (2008). Redagował kilka tomów zbiorowych, m.in. Dysonanse. Twórczość Stefana Kisielewskiego (1911–1991) (wspólnie z K. Hawryszków i K. Cudzich-Budniak).
Kontakt: a.hejmej@uj.edu.pl

Herold Jan – mgr, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Dziennikarz międzynarodowy w mediach polskich i bułgarskich. Członek Związku Tłumaczy w Bułgarii. Autor książki Bułgaria – roztrwoniony dar Boga (2008).
Kontakt: herold@icon.bg

Heuckelom, Van Kris – prof. dr, Instytut Slawistyki, Uniwersytet Katolicki w Leuven, Belgia.
Polonista. Jego najnowsze książki to: (Un)masking Bruno Schulz. New Combinations, Further Fragmentations, Ultimate Reintegrations (2009, współred. Dieter De Bruyn), Polish Literature in Transformation (2013, red. Ursula Phillips, współpraca Knut Andreas Grimstad i Kris Van Heuckelom), European Cinema After the Wall. Screening East-West Mobility (2014, współred. Leen Engelen).
Kontakt: kris@vanheuckelom.be

Wojciech Hofmański – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Ada­ma Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, Polska.
Absolwent Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Ada­ma Mickiewicza w Poznaniu. Laureat konkursu stypendialnego Fundacji UAM (2012) i czterokrotny stypendysta na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze. Członek Polsko­‑Czeskiego Towarzystwa Naukowego, Rady „Biuletynu Polonistycznego” przy IBL PAN oraz Stowarzyszenia „Bristol”. Od 2013 roku pracował w Katedrze Studiów Środkowoeuropejskich Uniwersytetu Karola w Pradze, a od 2017 związany jest z Instytutem Filologii Polskiej UAM. Prowadzi badania w zakresie psycholingwistyki, lingwistyki kontaktowej i glottodydaktyki polonistycznej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania uczynił fenomen komunikatywności międzyjęzykowej oraz problematykę interakcji pokrewnych lingwokultur.
Kontakt: wojciech.hofmanski@gmail.com

Horbatowski Piotr – dr hab., Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Ukończył teatrologię. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół historii funkcjonowania polskich teatrów poza krajem w dwudziestym i dwudziestym pierwszym wieku, ze szczególnym ukierunkowaniem na tereny Rosji, Ukrainy i Białorusi. W pracy glottodydaktycznej koncentruje się na zagadnieniach innowacyjnych technik nauczania języka i kultury polskiej, a przede wszystkim nauczania poprzez teatr oraz redakcję tekstów prasowych w formie gazetki studenckiej. Zagadnieniom tym poświęcone były jego artykuły i wystąpienia na sesjach naukowych. Wydał dwie książki poświęcone historii polskiego teatru w Kijowie w latach 1905-1918 i 1919-1938.
Kontakt: piotr.horbatowski@uj.edu.pl

Horwath Ewa – dr, Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska.
Interesuje się przede wszystkim dydaktyką języka oraz integracją nauki o języku z nauką o literaturze i kulturze. Jej ważniejsze publikacje to: cykl podręczników języka polskiego do gimnazjum Bliżej słowa i poradników metodycznych dla nauczycieli Lekturowe karty pracy; scenariusze lekcji do cyklu podręczników gimnazjalnych Świat w słowach i obrazach, artykuły metodyczne w cyklu Edukacja nauczycielska polonisty (Kształcenie językowe. Od wiedzy do kompetencji; Kiedy ocenia uczeń – kształcenie uczniowskich umiejętności oceniania i wartościowania; Radość czytania, radość omawiania. Literatura fantasy na lekcjach języka polskiego).
Kontakt: ewa.horwath@uj.edu.pl

Accessibility