G

Gajda Stanisław – prof. dr hab., Katedra Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Opolski, Opole, Polska.
Językoznawca, autor książek: Rozwój polskiej terminologii górniczej (1976), Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym (1982), Wprowadzenie do teorii terminu (1990), Współczesna polszczyzna naukowa (1990). Członek zespołów redakcyjnych czasopism naukowych: „Stylistyka” (założyciel i redaktor naczelny), „Slavia”, „Studia Slavica”, „Studies in Polish Linguistics”, „Kwartalnik Opolski”, „Nowa Polszczyzna”. Członek m.in.: Prezydium Międzynarodowego Komitetu Slawistów, Komitetu Językoznawstwa PAN, Komitetu Słowianoznawstwa PAN, Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN, Rady Naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN. Honorowy członek Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Skopju.
Kontakt: staga2@uni.opole.pl

Garncarek Piotr – dr hab., Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska.
Zajmuje się glottodydaktyką kulturoznawczą. Ważniejsze publikacje to monografie: Świat języka polskiego oczami cudzoziemców (Warszawa 1997), Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego (Warszawa 2006) oraz podręczniki Czas na czasownik (Kraków 2002) i Nie licz na liczebnik (Warszawa 2009).
Kontakt: p.garncarek@uw.edu.pl

Geambaşu Constantin – prof. dr, Zakład Slawistyki, Wydział Języków i Literatur Obcych, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.
Wybitny tłumacz literatury polskiej; przekładał dzieła nie tylko klasyków, ale też pisarzy młodego pokolenia (sięgał zarówno po utwory Kochanowskiego, Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Reymonta, Miłosza, Szymborskiej czy Herberta, jak i po teksty Stasiuka, Chwina, Tokarczuk czy Masłowskiej). Autor wielu publikacji książkowych oraz artykułów w czasopismach poświęconych literaturze i kulturze polskiej oraz zagadnieniom komparatystyki. Członek Związku Literatów Rumuńskich – oddział tłumaczy; Prezes Towarzystwa Slawistów Rumuńskich. Jest także współautorem wielu podręczników do nauki języka polskiego i rumuńskiego, m.in. Jak to powiedzieć po rumuńsku (wraz z E. Odrobińską, Warszawa 2004).
Kontakt: kgeambasu@yahoo.com

Gendaj Natalia – doktorantka, Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Szczeciński, Polska.
Studiowała literaturę hiszpańską i iberoamerykańską na Uniwersytecie w Barcelonie. Zajmuje się związkami Gombrowicza z Argentyną. Publikowała m.in. w „Roczniku Komparatystycznym”.
Kontakt: natalia.gendaj@hotmail.com

Georgiewa Galina – mgr, Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria.
Jej zainteresowania to lingwistyka, językoznawstwo słowiańskie i tłumaczenia.
Kontakt: caresss@abv.bg

Gęsina Tomasz – doktorant, Katedra Literatury Porównawczej, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Wykładowca w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Interesuje się polską prozą XX i XXI wieku, teorią literatury (zwłaszcza badaniami nad kategorią przestrzeni) oraz nauczaniem języka polskiego jako obcego. Współredaktor (wraz ze Zbigniewem Kadłubkiem) książki Przestrzeń – literatura – doświadczenie. Z inspiracji Kennetha White’a, Katowice 2016. Autor kilku artykułów naukowych, np. Geopoetyka. Nowe czytanie przestrzeni, „Opcje” 2014, nr 4; Wewnętrzny głos. Rozważania wokół mojego Śląska, „Borussia. Kultura. Historia. Literatura” 2015, nr 55.
Kontakt: tomasz.gesina@gmail.com

Gieba Kamila – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra, Polska.
Jej zainteresowania naukowe to: kategoria przestrzeni w literaturze, literatura migracyjna, regionalizm literacki, współczesny polski reportaż literacki. Autorka monografii Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu (2018), publikowała m.in. w „Kontekstach Kultury”, „Pamiętniku Literackim”, „Świecie Tekstów”, „Tekstach Drugich”, „Zagadnieniach Rodzajów Literackich”. Sekretarz naukowej serii wydawniczej „Historia Literatury Pogranicza” (Oficyna Wydawnicza UZ). Kierowniczka Pracowni Badań nad Literaturą Regionalną działającej w IFP UZ.
Kontakt: kamila.gieba@gmail.com

Głowacka Aneta – mgr, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski, Polska.
Redaktorka „Opcji”. Publikuje w „Teatrze”, „Notatniku Teatralnym” i „Śląsku”. W Teatrze Rozrywki w Chorzowie zajmuje się impresariatem.
Kontakt: a-glowacka@o2.pl

Godun Cristina – dr, Departament Języków Słowiańskich, Wydział Języków Obcych, Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia.
Jej główne zainteresowania badawcze to: dramat współczesny, literatura faktu, antropologia, przekład. Autorka monografii o dramacie Tadeusza Różewicza, Teatr Tadeusza Różewicza (Bukareszt 2008), Gramatyki języka polskiego. Fleksji imiennej (Bukareszt 2009) oraz Fonetyki i fonologii języka polskiego (Bukareszt 2010).
Kontakt: cristinas_777@yahoo.com

Goczyła Ferreira Alicja – mgr, Departamento de Polonês, Alemão e Letras Clássicas, Universidade Federal do Paraná, Kurytyba, Brazylia.
Wykładowczyni języka i literatury polskiej. W latach 2006–2014 była nauczycielką języka polskiego w Centrum Języków i Interkulturowości przy Universidade Federal do Paraná. Do kręgu jej zainteresowań naukowych należy obecność języka polskiego w Brazylii, jego historia i współczesność w kontekście kontaktu językowego. Jest autorką rozdziałów o Irenie Sendlerowej oraz Antoninie i Janie Żabińskich w zbiorze Memórias de Luz: Histórias de Poloneses Justos pod red. Piotra Kilanowskiego.
Kontakt: alicja.ferreira@ufpr.br

Graboń Karolina – mgr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Doktorantka w Instytucie Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej. Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością nauczycielską oraz specjalizacją język polski i literatura polska w świecie. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego na Uniwersytecie Śląskim, a także Logopedię z Emisją Głosu na Uniwersytecie Łódzkim. Przygotowuje rozprawę doktorską pświęconą zagadnieniom
zaburzeń wymowy u osób z językiem polskim jako drugim. Od 2017 roku wpisana na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Kontakt: karolina.grabon@us.edu.pl

Grigorowa Margreta – doc. dr, Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet św. św. Cyryla i Metodego we Wielkim Tyrnowie, Bułgaria.
Interesuje się przede wszystkim literaturą polską w kontekście literatur słowiańskich i środkowoeuropejskich. Ostatnio badała literackie motywy ruchu i podróży, między innymi w twórczości Josepha Conrada, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Ryszarda Kapuścińskiego czy Olgi Tokarczuk. Jest autorką książek: Хоризонти и пътища на полската идентичност (Horyzonty i drogi polskiej tożsamości, Унив.изд. “Св.cв.Кирил и Методий”, В.Търново, 2002; Литературни посвещения. Ритуални зони на словото в полската литература (Rytualne strefy słowa w literaturze polskiej) , изд. “Фабер”. В.Търново. Opublikowała około sześćdziesięciu artykułów, z których piętnaście na łamach polskich czasopism. W końcu 2011 roku wydano jej książkę o Conradzie „Джоузеф Конрад Коженьовски. Творецът като мореплавател” (Joseph Conrad Korzeniowski. Pisarz jako żeglarz), УИ „Св. св. Кирил и Методий” (Велико Търново, 2011).
Kontakt: margretag@yahoo.com

Grossman Elwira – dr, Wydział Slawistyki i Komparatystyki, Uniwersytet w Glasgow, Szkocja.
Obszarami jej zainteresowań naukowych są: polskie kino, studia nad Holocaustem i stosunkami polsko/żydowskimi oraz nauczanie języka polskiego jako obcego. Autorka prac z zakresu metodologii badań literackich (Navigating the New Landscape for Slavonic/Polish Studies, 2005); literatury porównawczej (Polonistyka w badaniach komparatystycznych, 2009) oraz polskiej literatury dwudziestego wieku ze szczególnym uwzględnieniem metodologii gender studies (Who’s Afraid of Gender and Sexuality? Plays by Women, 2005) oraz dramatu i teatru (Gender Dynamics in Polish Drama after 2000, 2010). Autorka haseł opublikowanych w Dictionary of Literary Biography oraz Literary Encyclopedia on-line. Inicjatorka i redaktorka tomu zbiorowego pt. Studies in Language, Literature and Cultural Mythology in Poland. Investigating the ‘Other’ (2002).
Kontakt: Elwira.Grossman@glasgow.ac.uk

Guzy Anna – dr, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Polska.
Absolwentka śląskiej polonistyki oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Wrocławskim z zakresu emisji i higieny głosu, absolwentka psychologii w Uniwersytecie Śląskim oraz Uniwersytecie Jagiellońskim. Zainteresowania naukowe i badawcze skupia wokół determinantów kompetencji językowych, w tym czynników psychospołecznych warunkujących rozwój mowy, oraz wpływu kompetencji przestrzennych na językowe. Przedmiotem jej badań są: kompetencje językowe, psychologia zdrowia, psycholingwistyka, a także emisja i higiena głosu. Autorka oraz współautorka 60 artykułów oraz współredaktorka dwóch tomów z serii Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kontakt: anna.guzy@us.edu.pl

Accessibility