C

Carlo Andrea F. de – prof., Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati, Język i Literatura Polska, Università degli Studi di Napoli „L’Orientale”, Neapol, Włochy.
Od 2006 do 2011 roku był profesorem kontraktowym na Wydziale Języków i Literatury Obcej przy Uniwersytecie Salento w Lecce (Włochy), gdzie prowadził zajęcia z literatury, tłumaczeń i języka polskiego. Od 2011 roku wykłada język i literaturę polską na Uniwersytecie „L’Orientale” w Neapolu. W swojej pracy naukowej koncentruje się głównie na trzech obszarach badawczych: włosko­-polskich związkach literackich, tłumaczeniach poetyckich oraz krytyce tekstów. Wyniki swoich badań publikuje w czasopismach i periodykach włoskich i zagranicznych. Jednym z najnowszych jego opracowań jest projekt badawczy – analiza przekładu Boskiej Komedii Dantego w wykonaniu Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Kontakt: afdecarlo@unior.it

Chawrilska Irena – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk, Polska.
Literaturoznawca, lektorka języka polskiego jako obcego i nauczycielka języka polskiego jako drugiego, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki w szkole średniej, członek redakcji czasopisma „Język – Szkoła – Religia”, redaktor i korektor, autorka publikacji z zakresu glottodydaktyki polonistycznej, teorii literatury i komparatystyki. Zainteresowania naukowe: międzynarodowe studia polskie, glottodydaktyka polonistyczna, teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, badania transmedialne i transkulturowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego i drugiego, estetyka transmedialności i intermedialności, komparatystyka interdyscyplinarna, zjawisko konwergencji i hybrydyczności w kulturze, dyskursy hybrydyczne, literatura elektroniczna. Autorka artykułu Korekta za pomocą literówki. Literatura w kontekście rozważań genologicznych, „Er(r)go”, nr 32 (1/2016).
Kontakt: irena.chawrilska@ug.edu.pl

Choi Sungeun (Estera Czoj) – prof., Wydział Studiów Polskich, Uniwersytet Studiów Zagranicznych Hankuk w Seulu, Korea Południowa.
Jej zainteresowania naukowe to: komparatystyka, współczesna poezja polska oraz przekład literacki. Do jej najważniejszych publikacji należą: Korea w polskich utworach literackich: od pierwszej wzmianki do współczesności, w: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, t. 1, 2009; Poezja Wisławy Szymborskiej z perspektywy filozofii Lao-Zhuanga, w: R. Cudak, red., Literatura polska w świecie, t. 3, Obecności (2010); Recepcja poezji Wisławy Szymborskiej w Korei Południowej, „Pamiętnik Literacki” 2014, z. 4. W 2012 roku została uhonorowana Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP.
Kontakt: estera90@naver.com

Chojnowski Przemysław – dr, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska.
Pracuje na pograniczu polsko-niemieckim w Collegium Polonicum w Słubicach. Tytuł naukowy doktora filozofii otrzymał na Viadrinie na podstawie rozprawy Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius (Strategia i poetyka przekładu. Analiza niemieckich antologii poezji polskiej Karla Dedeciusa) (Berlin, 2005). Książkę przygotował w oparciu o prywatne zbiory tłumacza – Archiwum Karla Dedeciusa w Collegium Polonicum (AKD). Naukowy opiekun AKD (2001–2003), lektor języka polskiego na Uniwersytecie Viadrina (2006–2008), Visiting Fulbright Lecturer of Polish Studies w University of Washington Seattle, USA (2008–2010). Ostatnio wydał dwujęzyczną książkę Dedecius-Miłosz. Listy / Briefe 1958–2000 (Łódź, 2011).
Kontakt: pch@amu.edu.pl

Choriew Wiktor – prof. dr hab., Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Rosyjski slawista, badacz literatury polskiej. Autor ponad 300 prac z zakresu historii literatury polskiej, rosyjsko-polskich kontaktów kulturalnych i literackich oraz komparatystyki literackiej. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: O literaturie narodnoj Polszy, Władisław Broniewskij, Stanowlenije socjalisticzeskoj literatury w Polsze, Polsza i poljaki głazami russkich literatorow, Polskaja literatura XX wieka. 1890–1990, Powojenna literatura polska w oczach rosyjskiego polonisty. W czerwcu 2010 roku otrzymał nagrodę „Pegaz Polski” za monografię poświęconą polskiej literaturze XX wieku.

Ciesielska Joanna – dr, Katedra Filologii Słowiańskich, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja.
Ukończyła słowacystykę na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu, studia doktoranckie odbyła w Bratysławie, w Instytucie Literatur Światowych Słowackiej Akademii Nauk. W latach 2012–2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Filologii Słowiańskich na Wydziale Filozoficznym UK w Bratysławie. Była odpowiedzialna za zajęcia kulturowo-literackie i tłumaczeniowo-przekładowe dla polonistów. Zajmuje się przekładem specjalistycznym.
Kontakt: ioanac@wp.pl

Cieszyńska Beata – dr, Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugalia.
Literaturoznawca, historyk literatury, komparatysta. Jej zainteresowania badawcze to mity i stereotypy w czytaniu Obcego w perspektywie polsko-brytyjskiej oraz iberyjsko-słowiańskiej. Koordynator Grupy Naukowej CLEPUL 5 badającej kontakty i porównania iberyjsko-słowiańskie (Inter culturalidad Ibero-eslava). Autorka książki Okna duszy. Pięć zmysłów w literaturze barokowej (2006). Redaktorka zbioru Iberian and Slavonic Cultures: Contact and Comparison (2007), rocznika „IberoSlavica”; współredaktorka półrocznika „Letras Com Vida” oraz książek: Peripheral Identities. Iberia and Eastern Europe between the Dictatorial Past and the European Present (2011); Estudos de género na perspectiva ibero-eslava (2014, wspólnie z F.M. Silvą); A Missão e o Messianismo na perspectiva ibérica e eslava (2016, wspólnie z F.M. Silvą).
Kontakt: b_ciesz@poczta.onet.pl

Cieślik Nina – doktorantka, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska.
Autorka artykułów i recenzji poświęconych Florianowi Śmiei. Zainteresowania naukowe: literatura i sztuka polska dwudziestego wieku, archiwistyka w badaniach literaturoznawczych, dydaktyka literatury.
Kontakt: ninacieslik@interia.pl

Cudak Romuald – dr hab. prof. UŚ, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Pracownia Badań nad Językiem i Literaturą Polską w Świecie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Autor licznych publikacji z zakresu literaturoznawstwa i glottodydaktyki. Napisał m.in.: Inne bajki. W kręgu liryki Rafała Wojaczka (Katowice 2004), Czytając Białoszewskiego (Katowice 1999), Świetopełna trześć dziwosłów: interpretacje wierszy i szkice o współczesnej poezji polskiej (Katowice 1999); redaktor i współredaktor wielu tomów zbiorowych i monografii, m.in.: Polskiej genologii literackiej (wraz z D. Ostaszewską, Warszawa 2007), Innych optyk (wspólnie z J. Tambor, Katowice 2002) oraz tomów Literatury polskiej w świecie (Katowice).
Kontakt: romuald.cudak@us.edu.pl

Cybienko Olga – dr, Instytut Słowianoznawstwa, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja.
Autorka prac o polskiej prozie wiejskiej, twórczości T. Konwickiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Iwaszkiewicza, recepcji romantyzmu polskiego w Rosji, publicystyce W. Sołowjowa, K. Leontjewa, W. Rozanowa, o Polakach i Polsce.
Kontakt: cybenko@mail.ru

Czarnecka Barbara – dr, Instytut Literatury Polskiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska.
Absolwentka biologii i filologii polskiej UMK, badaczka literatury emigracyjnej i dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie jej zainteresowania kierują się ku badaniom kulturowym i lekturze w perspektywie feministycznej i genderowej. Dysertację doktorską poświęciła twórczości Jerzego Pietrkiewicza. Opublikowała m.in. wybory poezji i esejów tego autora, przygotowała też edycję jego poematów publikowanych pod pseudonimem w paryskiej „Kulturze” (J. Pietrkiewicz: Nieznane poematy (Jana Nepomucena Rzeckiego), przygotowała do druku i poprzedziła wstępem B. Czarnecka, Toruń 2013). W 2013 roku ukazała się jej książka interpretująca wątki, tropy i aluzje składające się na homotekstualny autoportret Jana Lechonia Ruchomy na szali wagi. Lechoń homotekstualny.
Kontakt: bwitch@wp.pl

Czawdarow Raczo – doc. dr, Uniwersytet im. Konstantyna Presławskiego w Szumenie, Bułgaria.
Wykładał historię literatur słowiańskich i gramatykę porównawczą języków słowiańskich w latach 1975–2012. W latach 1975–1983 prowadził wykłady z języka polskiego. Jego zainteresowania naukowe to: komparatystyka literacka i historia poszczególnych literatur słowiańskich. Wydał podręcznik o historii literatury polskiej od renesansu do pozytywizmu, podręcznik o modernizmie w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich, jak również podręcznik o awangardach słowiańskich. Obronił pracę doktorską na temat Nurt chłopski w prozie polskiej. Praca habilitacyjna: Awangardyzm w literaturze polskiej, czeskiej, serbskiej i chorwackiej.
Kontakt: d.tchavdarova@gmail.com

Czempka-Wewióra Maria – dr, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska.
Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień kognitywno-kulturowych oraz glottodydaktycznych, a także możliwości wykorzystania wiedzy i praktyki logopedycznej w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Autorka artykułów: „Pisanie z pamięci” – strategie narracyjne we współczesnej literaturze autobiograficznej (2011), Pamięć autobiograficzna jako podstawa kształtowania tożsamości (2001). Razem z Małgorzatą Smereczniak opracowała 6. tom serii Czytaj po polsku, zawierający przystosowane do celów glottodydaktycznych utwory Nataszy
Goerke (Paralele) i Ryszarda Kapuścińskiego (Wewnątrz góry lodowej) (2007, 2011, 2016). Prowadziła wykłady i zajęcia gościnne na uniwersytetach w Bułgarii, Niemczech, na Słowacji, Ukrainie oraz we Włoszech. Od 2017 roku
wpisana na listę egzaminatorów prowadzoną przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.
Kontakt: mczempka@poczta.onet.pl

Czerkies Tamara – dr, Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie, Uniwersytet Jagieloński, Kraków, Polska.
W 2011 roku doktoryzowała się w zakresie glottodydaktyki polonistycznej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka filologii polskiej oraz studiów podyplomowych UJ – specjalność nauczanie języka polskiego jako obcego (2003–2004). W latach 2005–2007 pracowała w Uniwersytecie Trinity College w Dublinie, nauczając języka i kultury polskiej. W kręgu jej zainteresowań pozostaje literatura jako ważny element kształcenia cudzoziemców oraz tożsamość kulturowa wzmacniana przez kontakt z literaturą. Jest autorką monografii Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego jako obcego (z elementami pedagogiki dyskursywnej) (2012) oraz artykułów dotyczących wykorzystania tekstów literackich w nauczaniu języka polskiego jako obcego.
Kontakt: tamaraczerkies@wp.pl

Accessibility