CALL FOR PAPERS

Zapraszamy do współpracy!!!

Proponowane do druku artykuły prosimy nadsyłać w postaci elektronicznego pliku na adres redakcji Postscriptum Polonistycznego. Artykuł musi być sformatowany zgodnie z obowiązującymi w piśmie regułami redakcji tekstu. Może zostać opublikowany, jeśli zyska akceptację Kolegium Redakcyjnego i pozytywną recenzję dwu recenzentów. Autor zobowiązuje się przestrzegać zasad etyki. (Zob. zakładkę Informacje dla recenzentów i autorów na stronie internetowej Postscriptum).

Kolejny numer Postscriptum Polonistycznego (2020, nr 2 • 26), jest już zamknięty. Prosimy o nadsyłanie materiałów do numeru pierwszego pt. Nowa polonistyka, który planujemy wydać w 2021 r. Prosimy o nadsyłanie tekstów wraz z niezbędnymi załącznikami do 15.12.2020 r. 

Accessibility