RSS

Informacje dla Autorów


Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies.
Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części.
Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.

W trosce o przejrzystość, rzetelność i uczciwość publikowanych artykułów oraz przeciwstawiając się zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship” Redakcja zwraca się z prośbą, aby Autorzy nadsyłanych tekstów zechcieli wyjaśnić w stosownym oświadczeniu dołączonym do tekstu:
 • wkład poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt,
 • źródła finansowania publikacji, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).
Redakcja jest przekonana, że wdrożenie procedury zabezpieczającej oryginalność artykułów naukowych (zapora ghostwriting) pomoże uniknąć inicjowania procedur demaskujących i piętnujących nierzetelność naukową oraz naruszanie zasad etyki obowiązujących w nauce.

Prosimy Autorów o przesłanie skanu oświadczenia o zasadach związanych z ghostwriting i guest authorship.

Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej i elektronicznej.


Procedura recenzowania tekstów


Wszystkie teksty przeznaczone do publikacji w piśmie są recenzowane. Publikowane są artykuły, które uzyskały pozytywną opinię Kolegium Redakcyjnego i zostały zarekomendowane do druku przez recenzentów.
Teksty są recenzowane zgodnie z zasadami zalecanymi przez MNiSW.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w „Postscriptum Polonistycznym”
 • Do recenzji są proponowane artykuły, które zostały zarekomendowane przez redaktorów danego tomu i które uzyskały pozytywną ocenę Kolegium Redakcyjnego.
 • Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora artykułu i w miarę możliwości spoza Uniwersytetu Śląskiego oraz spoza Rady Programowej czasopisma.
 • Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek o dopuszczenie lub odrzucenie artykułu do publikacji. Sentencja dotyczy każdego artykułu. Recenzje są tajne. Redakcja nie ujawnia treści recenzji ani autorom, ani drugiemu recenzentowi.
 • Recenzenci podejmują decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do druku, biorąc pod uwagę m.in. nowatorskie ujęcie tematu, uwzględniające bieżącą literaturę przedmiotu, zastosowanie adekwatnej metodologii oraz wkład wniosków w stan badań.
 • Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji i numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej listę recenzentów współpracujących.
 • Autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 • Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje redaktor tematyczny na podstawie dwóch pisemnych recenzji zewnętrznych.


Zasady edycji nadsyłanych tekstów


Długość nadsyłanych tekstów nie powinna przekroczyć 20 000 znaków.
Formatowanie tekstu
 • edytor Word,
 • czcionka Times New Roman 12 pkt,
 • odstęp – 1,5 pkt pomiędzy liniami,
 • marginesy – 2,5 cm: boczne, górny i dolny,
 • wyrównanie lewostronne,
 • cytaty (dłuższe niż 3 wersy) wyodrębnione w tekście głównym – 10 pkt.
Prosimy o stosowanie zapisu „oksfordzkiego” przypisów w tekście (Cudak 2009, 34), a „literatury” na końcu tekstu wg zasad:
 • Bartoszyński K., 2004, O tradycji w badaniach literackich, w: tegoż, Kryzys czy trwanie powieści. Studia literaturoznawcze, Kraków.
 • Janion M., 1960, Tradycje i perspektywy metodologiczne badań genetycznych w historii literatury, w: Wyka K., red., Zjazd Naukowy Polonistów 10-13 grudnia 1958, Wrocław.
 • Balcerzan E., 1964, Problém „důležitosti” elementů zobrazeného světa, przeł. Štindl K., „Česká literatura”, nr 6.
 • Lewiński D., 2004, Strukturalistyczna wyobraźnia metateoretyczna. O procesach paradygmatyzacji w polskiej nauce o literaturze po 1958 roku, Kraków.
 • Cudak R., red., 2008, Literatura polska w świecie, t. 2, Korespondencje, Katowice.
 • Waring R., 2010, Researching Vocabulary Acquisition in Extensive Reading, www.robwaring.org /presentations [dostęp: 17.11.2012].
 • Rusinek W., 2012, Bajka o człowieku, który nigdy nie czytał kryminału, „artPapier”, nr 203, http://artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=154&artykul=3316 [dostęp: 28.01.2015].

  W przypadku tekstów wydanych w wersji papierowej, a opublikowanych również w Internecie, adres bibliograficzny powinien odnosić się do wydania papierowego.

  W przypadku powoływania się na teksty pochodzące z blogów, forów internetowych itp. należy podać skopiowany link wraz z datą dostępu:
 • http://annamucha.pl/index.php?m=strona_glowna [dostęp: 23.11.2014].
Prosimy dołączyć do tekstu notkę autorską (tytuł/stopień naukowy, miejsce pracy, zainteresowania naukowe, ważniejsze publikacje), streszczenie (abstrakt) – maks. 700 znaków ze spacjami oraz 2 – 4 słowa kluczowe.

Teksty w postaci pliku prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres redakcji ().

Redakcja nie przyjmuje tekstów niespełniających wymogów formalnych.Zasady etyczne „Postscriptum Polonistycznego”


„Postscriptum Polonistyczne” przestrzega zasad etycznych i dobrych praktyk określonych w Kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism [Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors], opublikowanym przez Committee on Publication Ethics, 2011 (pobierz dokument PDF).

Odpowiedzialność Redaktora
 1. Redaktor odpowiada za decyzje dotyczące wyboru artykułów do publikacji spośród tekstów nadesłanych do czasopisma.
 2. Dokonując wyboru, Redaktor nie może kierować się względami rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia etnicznego, obywatelstwa, czy też filozofii politycznej Autora.
 3. Jedynymi kryteriami wyboru tekstów do publikacji będą:
  • wartość nadesłanego tekstu dla rozwoju dziedziny i jego zgodność z zakresem tematycznym czasopisma
  • oryginalność nadesłanego tekstu
  • walory językowe nadesłanego tekstu
  • klarowność wywodu
  • zgodność ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącymi zniesławienia, naruszenia prawa autorskiego oraz popełnienia plagiatu.
Polityka prywatności

Do chwili przyjęcia artykułu do publikacji, Redaktor ani żaden z członków zespołu redakcyjnego nie ujawni żadnych informacji dotyczących nadesłanego tekstu osobom trzecim za wyjątkiem:
 • Autora/Współautora tekstu
 • Recenzentów
 • Członków zespołu redakcyjnego
 • Wydawcy
 • Redaktorów wydawniczych, korektorów, operatorów składu komputerowego, biorących udział w przygotowaniu numeru do publikacji.
Naruszenie zasady poufności i konflikt interesów

(W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS)

Niepublikowany, oryginalny materiał badawczy nadesłany do Redakcji nie będzie nigdy wykorzystywany przez Redaktora lub inną osobę mającą do tego materiału dostęp przed jego publikacją (lista osób przestawiona jest w dziale „Polityka prywantości” niniejszego dokumentu) dla własnych celów badawczych bez wyraźnej pisemnej zgody Autora.

Obowiązki Recenzenta
 1. Recenzent dostarczy Redakcji informacji, na podstawie których możliwe będzie podjęcie świadomej decyzji o przyjęciu nadesłanego materiału do publikacji.
 2. Recenzent dostarczy Autorowi istotnych informacji, które umożliwią mu wprowadzenie do tekstu niezbędnych poprawek, co pozwoli twórcy artykułu spełnić najwyższe standardy jakości naukowego wywodu lub ułatwi mu tworzenie tekstów akademickich w przyszłości.
 3. Recenzent dostarczy recenzję terminowo lub poinformuje Redakcję o okolicznościach uniemożliwiających dotrzymanie terminu złożenia recenzji.
 4. Oceniając nadesłany tekst, Recenzent będzie kierował się zasadą bezstronności.
 5. Recenzent będzie formułował swoje uwagi w sposób klarowny i jednoznaczny.
 6. Recenzent nigdy nie będzie stosował argumentacji ad-hominem.
 7. Recenzent nie będzie wykorzystywał recenzji w celu umocnienia swego własnego statusu akademickiego lub pozycji zawodowej.
 8. Recenzent ujawni Redakcji wystąpienie konfliktu interesów (W celu określenia możliwości wystąpienia sprzeczności interesów, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka PLoS). Recenzent odmówi oceniania nadesłanego tekstu w przypadku wystąpienia dowolnego konfliktu interesów i poinformuje o tym fakcie Redakcję.
 9. Recenzent będzie traktował otrzymane dokumenty jako poufne.
 10. Recenzent ma obowiązek wskazać braki w dokumentacji źródeł w tekście lub potencjalny plagiat, o wystąpieniu których poinformuje niezwłocznie Redakcję.

Odpowiedzialność i obowiązki Autora
 1. Autorzy zgłoszą do redakcji teksty bazujące na oryginalnych badaniach.
 2. Autorzy przedstawią rzetelny i szczegółowy opis zastosowanych procedur badawczych.
 3. Autorzy przedstawią wiarygodne i intersubiektywnie weryfikowalne dane.
 4. Autorzy przedstawia pełną i rzetelna listę materiałów źródłowych i dzieł cytowanych, uwzględniają wszystkich innych badaczy i autorów, których praca umożliwiła stworzenie nadesłanego tekstu.
 5. Autorom nie wolno nadesłać pracy zawierającej fałszywe dane lub zniekształcającej wypowiedzi innych autorów.
 6. Autorzy przedstawią bezstronne, oparte na solidnym fundamencie metodologicznym, omówienie zgromadzonych danych.
 7. Na żądanie redakcji, Autorzy dostarczą surowe dane w celu dokonania oceny ich rzetelności przez członków Rady Programowej czasopisma, wspieranych przez eksperta w tej dziedzinie, w którą wpisuje się nadesłany tekst. W razie konieczności, Autorzy będą gotowi upublicznić te dane (pod warunkiem, że takie upublicznienie nie będzie naruszało przepisów prawa i o ile nie naruszy to indywidualnych praw Autora do zachowania własności ani nie zagrozi bezpieczeństwu danych poufnych).
 8. Autorzy będą nadsyłać do Redakcji wyłącznie prace oryginalne, spełniające wymogi rzetelnego cytowania i dokumentowania materiałów źródłowych i pracy innych badaczy, włącznie z pracami należącymi do kanonu danej dyscypliny, które wpłynęły na ogólny kształt prezentowanych badań.
 9. Autorom nie wolno nadesłać do Redakcji pracy noszącej znamiona plagiatu bez względu na to, czy plagiat będzie polegał na nieudokumentowanym przekładzie, nieudokumentowanej cytacji czy też nieoznaczonym odwołaniu do niepublikowanych prac innych osób lub nieoznaczonym wykorzystaniu idei świadomie zaczerpniętych z prac innych badaczy, włączając w tę grupę studentów, których nieopublikowane prace pozostają ich własnością intelektualną.
 10. Nadsyłający prace Autorzy uznają, że plagiat i fałszerstwo są nie tylko przestępstwami, ale także najbardziej niegodnymi aktami, jakich można dopuścić sie w przestrzeni badań akademickich. Dlatego też Autorzy wykażą się szczególną troską o to, by żaden element ich pracy nie pozostawiał najmniejszych wątpliwości co do akademickiej uczciwości ich pracy.
 11. Autorzy będą rzetelnie cytować źródła i powoływać się na prace swoich mentorów i innych autorów, oraz dokumentować przedstawiane dane odniesieniami miarodajnych i sprawdzalnych źródeł.
 12. Autorzy nie będą nadsyłać do Redakcji materiałów publikowanych uprzednio – za wyjątkiem materiałów obciążonych prawami autorskimi, zamówionymi przez Redakcję, jeżeli jej Członkowie uznają, iż przedruk publikowanego już wcześniej materiału jest istotny z punktu widzenia merytorycznej koncepcji danego numeru.
 13. Jednoczesne nadsyłanie tego samego materiału do redakcji różnych czasopism będzie uznane za działanie nieetyczne, dlatego Autorzy nie będą zgłaszać prac nadesłanych do „Postscriptum Polonistycznego” do redakcji innych czasopism lub tomów.
 14. Nadsyłając tekst do „Postscriptum Polonistycznego”, Autorzy zachowują prawa do swojego materiału.
 15. Jeżeli praca pomyślnie przejdzie proces recenzyjny, zostanie zaakceptowana i opublikowana, Autorzy zachowują prawa do materiału opublikowanego, jednocześnie udzielając prawa do korzystania z tegoż materiau osobom trzecim zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
 16. Autorstwo pracy ogranicza się do osób, które wniosły wymierny wkład w badania i powstanie tekstu nadesłanego do redakcji „Postscriptum Polonistycznego”, czy to w obszarze zbierania i przygotowania danych, czy w przestrzeni pracy koncepcyjnej lub sferze metodologii badań, czy też w obszarze faktycznego prowadzenia badań. Wszystkie osoby, które wniosły istotny wkład w powstanie nadesłanej pracy zostaną uwzględnione jako Współautorzy bez względu na ich status w struktuach akademickich, a więc dotyczy to również asystentów i studentów, którzy wykonali pracę niezbędną do przeprowadzenia badań i/lub powstania nadesłanego teksty.
 17. Osóby, które wkładu w powstanie pracy nie wniosły, nie będą pod żadnym pozorem włączane w listę Autorów lub Współautorów pracy.
 18. Autorzy zobowiązani są ujawniać Redakcji wszelkie przypadki zajścia konfliktu interesów, szczególnie interesów finansowych lub innych istotnych czynników, które mogłyby mieć wpływ na wyniki badań lub interpretację danych.
 19. Autorzy niezwłocznie poinformują Redakcję o dostrzeżeniu poważnych błędów lub nieścisłości, których Recenzenci lub redaktorzy tomu nie mieli możliwości zweryfikować, i zażądają erraty.

Powyższe zasady powstały w oparciu o następujący kodeks: Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors

„Postscriptum Polonistyczne”, ISSN 1898-1593, email: postscriptum@us.edu.pl, www.postscriptum.us.edu.pl, Wszystkie prawa zastrzeżone.„Postscriptum Polonistyczne” Publication Ethics and Publication Malpractice Statement


Postscriptum Polonistyczne follows the principles of publication ethics and publication malpractice statement mainly based on the Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors (Committee on Publication Ethics, 2011, download PDF).

Responsibilities of the Editor
 1. The editor holds responsibility for the decision as to which of the papers submitted to the journal will be published.
 2. The editor shall not consider the authors' race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy as pertinent to the selection of the text for publication.
 3. The sole criteria for the selection of the text shall include:
  • the submission’s relevance to the field of study and to the scope of the journal
  • the submission's originality
  • the quality of the submission's language
  • the clarity of the argument
  • observance of all legal requirements regarding libel, copyright infringement, and plagiarism.
Confidentiality

Until the moment of the admission of the article for publication, the editor and any editorial staff shall not disclose any information about the submitted manuscript to any third party other than:
 • corresponding Author
 • peer referees
 • members of the editorial team
 • the publisher
 • copyeditors, proofreaders, typesetters involved in the production of the journal as appropriate.
Disclosure and conflicts of interest

(please, consult the PLoS Policy to identify potential competing interests)

Unpublished original material submitted to the journal shall never be used by the Editor or any party privy to the material prior to its publication (listed in the "Confidentiality" section of this document above) for their own research purposes without the author's explicit written consent.

Referee's responsibilities
 1. The peer referee shall provide the Editors with information that will allow them to make an informed decision concerning the publication of the material.
 2. The peer referee shall provide the Author with relevant information allowing him or her to revise her contribution to meet the highest standards of academic quality or to improve their writing in the future.
 3. The peer referee shall deliver his or her review promptly or shall notify the Editor about any circumstances that prevent him or her from the timely delivery of the review.
 4. The peer referee shall be impartial in their evaluation of the submission.
 5. The peer referee shall express his or her views clearly and unambiguously.
 6. The peer referee shall never use ad-hominem arguments.
 7. The peer referee shall not use the reference to strengthen their own academic or professional status.
 8. The peer referee shall disclose to the Editor any conflict of interest (please, consult the PLoS Policy to identify potential competing interests). The peer referee shall decline the reference upon the discovery of any conflict of interest and shall inform the Editor about such instances.
 9. The peer referee shall treat received documents as confidential.
 10. The referee is obliged to identify insufficient identification of sources or potential plagiarism, of which cases the referee shall notify the Editor.

Author's Responsibilities and Obligations
 1. Authors shall present original research.
 2. Authors shall offer honest and precise descriptions of their research procedures.
 3. Authors shall present reliable and intersubjectively verifiable data.
 4. Authors shall provide full and honest list of references, crediting all other researchers and other authors whose work has made the submission possible.
 5. Authors shall never submit contributions including fradulent data or misrepresented statements.
 6. Authors shall offer an impartial, methodologically sound, discussion of the data.
 7. Upon request, Authors shall provide raw data for assessment of the Editorial Board supported by an expert in the field represented by the contribution, and shall be prepared to make the data available publically if necessary (if laws allow it and individual, including proprietary and confidentiality rights, are not imperiled).
 8. Authors shall submit only and exclusively original work, duly quoting and properly crediting work of others, including works belonging to the canon of the discipline that have influenced the overall orientation of the research presented.
 9. Authors shall NEVER submit plagiarized work, be it a plagiarism based on uncredited translation, uncredited citation or reference to someone else's unpublished work, or ideas knowingly harvested from others, including students, whose unpublished work remains THEIRS.
 10. Submitting Authors agree that plagiarism and fraud are not only crimes, but also the most degrading acts in the space of academia, and therefore shall take special care that no part of their work should leave any doubt in terms of academic honesty.
 11. Authors shall properly cite their sources, credit their mentors and other authors, and document their data with reliable and verifiable source references.
 12. Authors shall not submit material published previously elsewhere, except by explicit invitation of the Editors, who see the reprint of already copyrighted material as important to the overall concept of the issue.
 13. Submitting the same paper to a number of journals shall be considered unethical, therefore Authors shall not submit contributions considered for review in Postscriptum Polonistyczne elsewhere.
 14. Submitting material to Postscriptum Polonistyczne, Authors retain the rights to the published material.
 15. If their work is accepted and published, Authors retain the right to the published material, permitting the use of their work under the provisions of the Creative Commons License 4.0 International: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0).
 16. Authorship shall be limited to Individuals who made a significant contribution to the study submitted to Postscriptum Polonistyczne, whether in terms of data, conception, methodology, or execution of research. All individuals who did perform work substantial to the contribution shall be given proper credit as co-authors irrespective of their status in the academic hierarchy, assistants and students being thus no exception.
 17. No uninvolved individuals shall be listed among the Authors or Co-Authors of the submission.
 18. All Authors shall disclose instance of the conflict of interest to the Editors, especially financial or other substantive interests that might influence the results of research or interpretation of data.
 19. Authors shall report any fundamental errors or inacurracies that could not have been verified by referees or editors to the Editors, requesting an erratum.

Based on:
Committee on Publication Ethics (COPE). (2011, March 7). Code of Conduct and Best-Practice Guidelines for Journal Editors

„Postscriptum Polonistyczne”, ISSN 1898-1593, email: postscriptum@us.edu.pl, www.postscriptum.us.edu.pl, All rights reserved.Lista recenzentów współpracujących – 2010-2016


 • Prof. dr hab. Bogusław Bakuła
 • Prof. dr Maria Delaperriére
 • Doc. dr hab. Ivana Dobrotová
 • Dr hab. Anna Dunin-Dudkowska
 • Prof. dr hab. Aleksander Fiut
 • Prof. dr hab. Zhao Gang
 • Prof. dr Constantin Geambaşu
 • Prof. IS PAN, dr hab. Ewa Golachowska
 • Prof. dr. hab. Margreta Grigorowa
 • Prof. dr hab. Andrzej Gwóźdź
 • Prof. dr hab. Alicja Helman
 • Prof. Kris Van Hueckelom
 • Prof. Janina Janas
 • Prof. dr hab. Jerzy Jarzębski
 • Prof. dr hab. Nikolaj Jeż
 • Prof. Motoki Nomachi
 • Prof. UAM, dr hab. Marta Karasińska
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska
 • Prof. dr. Gerhard Meiser
 • Dr hab. Ewa Michna
 • Prof. dr hab. Władysław Miodunka
 • Prof. dr hab. Ryszard Nycz
 • Prof. dr Wacław M. Osadnik
 • Prof. dr hab. Kazimierz Ożóg
 • Prof. dr hab. Lajos Palfalvi
 • Prof. UR, dr hab. Jolanta Pasterska
 • Prof. dr Marta Pančikova
 • Prof. Aleksandra Piasecka-Till
 • Prof. dr hab. Magdalena Popiel
 • Prof. dr hab. Renata Przybylska
 • Dr Joanna Rydzewska
 • Prof. dr Bożena Shallcross
 • Prof. dr hab. Tomasz Stępień
 • Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.
 • Prof. Tamara Trojanowska
 • Prof. dr hab. Krystyna Waszakowa
 • Prof. dr hab. Tomasz Wicherkiewicz
 • Prof. dr hab. Maria Wojtak
 • Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak
 • Prof. UJ, dr hab. Józef Wróbel
 • Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz